You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska ombudsmannen – Offentligt samråd -Insyn vid lagstiftningsarbetet i rådets förberedande organ

Bakgrund

EU-medborgare har rätt att delta i unionens demokratiska liv, och beslut måste fattas så öppet som möjligt.

Den 10 mars 2017 inledde Europeiska ombudsmannen en strategisk undersökning med inriktning på insynen i lagstiftningsdiskussionerna i Europeiska unionens råds förberedande organ. Rådet är ett av EU:s två lagstiftande organ.

Undersökningen handlar inte om hur rådet organiserar de förberedande diskussionerna som leder till att dess formella ståndpunkter om EU-lagstiftning antas. Den handlar inte heller om något särskilt lagstiftningsförslag. Undersökningen handlar om hur rådets generalsekretariat administrativt stöder lagstiftningsbeslutsprocessen i sin registrering av resultaten av diskussionerna som äger rum mellan medlemsstaterna i förberedande organ och genom registrering, förvaltning och offentliggörande av relaterade handlingar.

Innan rådet antar sin formella ståndpunkt för förhandlingar med sin medlagstiftare, Europaparlamentet, äger förberedande diskussioner om utkast till lagstiftning rum på ambassadörs-/vice ambassadörsnivå (Coreper II respektive I) och genom mer än 150 kommittéer och arbetsgrupper[1] i vilka tjänstemän deltar. I vissa fall uppnås en överenskommelse på förberedande organnivå och den överenskomna ståndpunkten antas sedan utan diskussion av ministrarna på rådsnivå. Efter ett slutgiltig antagande av en lagstiftningsakt offentliggör rådet det mesta av lagstiftningsärendet, inklusive dokument som utarbetats i de förberedande organen.

Ombudsmannens undersökning omfattar följande fyra områden:

  1. Tillgång till lagstiftningsdokument i rådets dokumentregister.
  2. Fullständighet i rådets register.
  3. Konsekvent handlande vid förfaranden rörande utarbetande och tillhandahållande mellan förberedande organ.
  4. Insyn när det gäller medlemsstaternas ståndpunkter.

Inbjudan att lämna synpunkter

Som ett första steg i undersökningen ställde ombudsmannen 14 frågor till rådet, som rådet svarade på den 26 juli 2017[2]. Rådet förtecknade olika förbättringar som skulle öka allmänhetens möjligheter att följa dess beslutsprocess, däribland i) ett nytt system för att registrera rådets dokument, ii) ett projekt för att utveckla en gemensam plattform för utarbetande av dokument med Europaparlamentet och kommissionen, iii) tekniska verktyg för att underlätta tillhandahållandet av dokument med distributionsbeteckningen "LIMITE" (dvs. som inte är avsedda att offentliggöras) och iv) olika initiativ för att underlätta allmänhetens tillgång till dokument.

Ombudsmannen har nu skrivit till rådet och bett att det ska arrangera en inspektion av lagstiftningsärenden som avslutades 2016. Ombudsmannen inbjuder samtidigt medborgare att lägga fram sina synpunkter på de frågor som togs upp under den strategiska undersökningen. Ombudsmannen inbjuder dig att lämna synpunkter om följande frågor:

I. Tillgång till information och dokument

1. När Europeiska kommissionen har lagt fram ett lagstiftningsförslag diskuteras det i en eller flera av rådets arbetsgrupper. Vilken användbar information kan ges i detta skede för att möjliggöra för allmänheten att se och förstå hur diskussionerna utvecklas?

2. I sitt svar till ombudsmannen beskriver rådet de åtgärder som för närvarande vidtas för att göra det lättare att hitta dokument på dess webbplats, t.ex. att förbättra sökformuläret, ge tillgång till dokument via en möteskalender och utveckla den ”gemensamma lagstiftningsdatabasen” som föreskrivs i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning[3].

Finns det andra åtgärder som rådet kan vidta för att göra lagstiftningsdokument lättare att hitta?

II. Insynen i diskussionerna

3. Beskriv eventuella svårigheter som du har mött för att få information eller dokument som är länkade till diskussioner i rådets förberedande organ och eventuella förslag till förbättringar.

4. Olika typer av dokument kan utarbetas och cirkuleras i rådets förberedande organ (resultat av förhandlingar, kompromisser från ordförandeskapet, lägesrapporter osv.). Anser du att vissa dokument är mer användbara än andra för att informera allmänheten om pågående diskussioner? Var vänlig förklara.

5. Läser du någonsin lagstiftningsärendet som rådet offentliggör efter det att lagstiftningsakten har antagits?

6. Anser du att olika krav på insyn bör gälla mellan diskussioner i arbetsgrupper och diskussioner i Coreper? Ange kort skälen till ditt svar.

7. Under pågående diskussioner offentliggörs inte dokument med distributionsbeteckningen "LIMITE" för allmänheten utan förhandstillstånd. Vilka kompletterande åtgärder anser du skulle kunna vidtas för att ytterligare reglera och harmonisera användningen av beteckningen "LIMITE" när det gäller lagstiftningsdokument?

8. Med tanke på att delegationernas ståndpunkter kan utvecklas under förhandlingarna och att rådet måste skydda effektiviteten i sin beslutsprocess, i vilken utsträckning anser du att ståndpunkter från nationella delegationer under förhandlingarna i rådets arbetsgrupper/Coreper bör registreras? Hur viktigt skulle det vara för dig att få reda på den nationella delegationens ståndpunkt?

III. Övrigt

9. Vänligen kommentera andra områden eller åtgärder som enligt din mening är viktiga för att öka insynen i lagstiftningsdiskussionerna i rådets förberedande organ. Vänligen var så specifik som möjligt.

Din medverkan

Sista datum för att lämna kommentarer är den 31 december 2017.

Via e-post med användning av följande kontaktformulär: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-CouncilConsultation.

eller

Via brev: Europeiska ombudsmannen, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F67001 Strasbourg Cedex, Frankrike

Ange tydligt ”Samråd om rådet – OI/2/2017” högst upp i dina synpunkter.

Du kan lämna dina synpunkter på vilket som helst av EU:s 24 officiella språk. Om det är möjligt, skriv inte mer än 10 sidor , inklusive eventuella bilagor.

Ombudsmannen kommer att vidarebefordra alla mottagna synpunkter till rådet. Ombudsmannen avser också att göra synpunkterna tillgängliga på sin webbplats. Fysiska personer som, i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 om skydd av personuppgifter[4], inte vill att deras namn ska offentliggöras bör informera ombudsmannen om detta.

Kontakta Alice Bossière, handläggare för strategiska undersökningar hos ombudsmannen, om du behöver ytterligare information (tfn: +32 228 33 401).

 

[1] För en detaljerad förteckning över rådets förberedande organ, se rådets särskilda sida, tillgänglig på alla de 24 officiella språken: http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/preparatory-bodies/.

[2] Se nedan angående ombudsmannens skrivelse och rådets svar.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.SWE

[4] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, EGT L 8, 12.1.2001, s. 1. Se även: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/dataprotection/home.faces.