You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska ombudsmannens offentliga samråd om insyn i trepartsdialoger

Bakgrund

Den 26 maj 2015 inledde Europeiska ombudsmannen en strategisk undersökning om insynen i trepartsdialoger. Trepartsdialoger är informella förhandlingar mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen som syftar till att nå en överenskommelse om lagstiftningsförslag[1]. Kommissionen föreslår den ursprungliga lagstiftningen för de två medlagstiftarna.

Inbjudan att lämna synpunkter

Parlamentet, rådet och kommissionen har i samband med undersökningen lämnat yttranden till ombudsmannen om insynen i trepartsdialogerna[2]. Ombudsmannen har också inspekterat handlingarna i två avslutade trepartsdialoger för att se vilka typer av handlingar som vanligtvis utväxlas mellan parlamentet, rådet och kommissionen under trepartsdialogerna[3]. Ombudsmannen uppmanar nu allmänheten att lägga fram sina synpunkter i frågan.

Såsom ombudsmannen betonade i sitt tal den 28 september i Europaparlamentet[4], handlar inte undersökningen om hur institutionerna organiserar trepartsdialogerna eller om några frågor kring specifika lagstiftningsförslag. Undersökningen handlar enbart om insynen i trepartsdialogerna, exempelvis i vilken utsträckning handlingar som lagts fram av institutionerna under och efter trepartsdialoger kan och bör göras tillgängliga proaktivt, och vid vilken tidpunkt.

Ombudsmannen bjuder in dig att lämna synpunkter på följande frågor:

1. Anser du att förhandlingarna kring EU:s lagstiftning genom trepartsdialoger ger tillräcklig insyn? Ange kort skälen till ditt svar.

2. Förklara hur du anser att ökad insyn kan påverka EU:s lagstiftningsprocess, exempelvis när det gäller allmänhetens tilltro till processen, dess effektivitet eller andra offentliga intressen.

3. Institutionerna har beskrivit vad de gör i fråga om proaktivt offentliggörande av handlingar från trepartsdialogerna[5]. Anser du att en proaktiv publicering av alla handlingar som utväxlas mellan institutionerna under trepartsdialogerna, exempelvis ”tabeller med fyra kolumner”[6], efter att trepartsprocessen har lett till en överenskommelse om kompromisstexten, bidrar till större insyn? På vilket stadium av processen kan en sådan publicering ske? Ange kort dina skäl.

4. Vilka eventuella konkreta steg kan institutionerna ta för att informera allmänheten i förväg om trepartsdialogerna? Skulle det vara tillräckligt att a) offentligt meddela endast att dessa möten kommer att äga rum och när, eller b) offentliggöra ytterligare detaljer om kommande möten såsom dagordning och en förteckning över föreslagna deltagare?

5. Oro har framförts över att detaljerad information i förväg om trepartsdialoger skulle kunna leda till att lobbyister utövar större påtryckningarna på lagstiftare och tjänstemän som deltar i förhandlingarna. Skriv ett kort yttrande om detta.

6. Anser du att de tre institutionernas ursprungliga ståndpunkter (”mandat”) i ett lagstiftningsärende ska göras tillgängliga för allmänheten innan trepartsförhandlingarna inleds? Förklara kort dina skäl.

7. Vilka eventuella konkreta åtgärder skulle institutionerna kunna införa för att öka synligheten och användarnas tillgång till de handlingar och den information som redan offentliggörs?

8. När det gäller insyn, anser du att en distinktion bör göras mellan ”politiska trepartsdialoger”, som innefattar de politiska företrädarna för institutionerna, och tekniska möten som genomförs av tjänstemän där inga politiska beslut ska fattas?

9. Kommentera eventuella andra områden där insynen i trepartsdialogerna skulle kunna vara större. Var så specifik som möjligt.

Din medverkan

Sista datum för att lämna kommentarer är den 31 mars 2016.

Skicka ditt svar med e-post: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

eller

med brev: Europeiska ombudsmannen, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F‑67001 Strasbourg Cedex, Frankrike

Ange tydligt ”Samråd om trepartsdialoger” högst upp i dina synpunkter.

Du kan lämna dina synpunkter på vilket som helst av EU:s 24 officiella språk.

Ombudsmannen vidarebefordrar alla mottagna bidrag till parlamentet, rådet och kommissionen. Ombudsmannen kan också göra bidragen tillgängliga på sin webbplats. Fysiska personer som, i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 om skydd av personuppgifter[7], inte vill att deras namn ska offentliggöras ska informera ombudsmannen om detta.

Kontakta Jan Stadler, juridisk handläggare hos ombudsmannen, om du behöver ytterligare information (tfn: +32 2 284 35 86).

 

[1] För en detaljerad förklaring av trepartsdialogerna, se handboken om förlikning och medbeslutande som utarbetats av Europaparlamentets enhet för förlikning och medbeslutande, på http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_sv.pdf

[2] Se nedan för parlamentets yttrande, rådets yttrande, och kommissionens yttrande (tillgängliga på engelska).

[3] Se nedan för rapporterna från inspektioner vid parlamentet, rådet och kommissionen (tillgängliga på engelska).

[4] http://www.ombudsman.europa.eu/sv/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (tillgängligt på engelska).

[5] Se sidan 5 i parlamentets yttrande och punkt 17 i rådets yttrande.

[6] En handling som vanligen innehåller respektive institutions ursprungliga ståndpunkt och kompromisslösningar som växer fram under förhandlingarna.

[7] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, EGT L 8, 12.1.2001, s. 1. Se även: http://www.ombudsman.europa.eu/sv/resources/dataprotection/home.faces