You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska ombudsmannen inbjuder allmänheten att kommentera den undersökning som han inlett på eget initiativ om problemet med kommissionens sena betalningar

Bakgrund

Sedan Europeiska ombudsmannen inrättades 1995 har den tagit emot många klagomål om sena betalningar inom EU:s institutioner och organ.

Ombudsmannen beslutade 1999 att inleda en undersökning på eget initiativ om problemen med sena betalningar inom Europeiska kommissionen, som administrerar merparten av EU:s betalningar. Efter att ha gett intresserade parter möjlighet att inge kommentarer drog ombudsmannen slutsatsen att de åtgärder som hade vidtagits eller förslagits av kommissionen sannolikt skulle innebära betydande framsteg på området, om de genomfördes på rätt sätt.

År 2007 beslutade ombudsmannen att inleda ytterligare en undersökning på eget initiativ om betalningstiderna. I samband med denna undersökning informerade kommissionen ombudsmannen om ett antal ytterligare åtgärder som den vidtagit, såväl på administrativ nivå som på lagstiftningsnivå, för att dess betalningar skulle ske i tid. Ombudsmannen ansåg att dessa åtgärder var klart lämpliga och att de sannolikt skulle innebära förbättringar, men att det var för tidigt att avgöra i vilken utsträckning de skulle kunna påverka situationen. Därför ansåg ombudsmannen att det vore bäst att inleda en ny undersökning på eget initiativ under 2009 då man skulle ha tillgång till 2008 års resultat när det gäller kommissionens betalningstider. Då skulle man kunna fastställa om kommissionen vidtagit alla lämpliga åtgärder för att komma till rätta med sina försenade betalningar eller om fler åtgärder var nödvändiga.

Den nya undersökningen på eget initiativ inleddes i februari 2009 genom en skrivelse till kommissionen för att få dess yttrande. Efter att ha granskat yttrandet bad ombudsmannen om ytterligare uppgifter, som kommissionen lämnade i slutet av oktober 2009.

Samråd med allmänheten

Ombudsmannen anser det lämpligt och viktigt att ge intresserade parter möjlighet att inkomma med kommentarer i frågan. Därför har den aktuella korrespondensen mellan ombudsmannen och kommissionen varit tillgänglig på den här webbplatsen. De flesta klagomålen om sena betalningar är på engelska, tyska och franska. Att se till att de relevanta dokumenten finns tillgängliga för allmänheten på dessa tre språk anser ombudsmannen således är en rimlig kompromiss mellan å ena sidan ambitionen att informera medborgarna på så många språk som möjligt, och å andra sidan vikten av att använda EU‑medborgarnas skattemedel så försiktigt och sparsamt som möjligt.

Emellertid kan intresserade parter givetvis komma med inlägg på samtliga språk som nämns i artikel 55.1 i fördraget om Europeiska unionen.

Dessa inlägg kommer att vara tillgängliga för kommissionen och andra intresserade parter.

Vad ombudsmannen vill uppnå

Den aktuella undersökningen på eget initiativ gäller problemet med kommissionens sena betalningar i allmänhet. Ombudsmannen är därför angelägen om att få veta om intresserade medborgare, företag och organisationer anser att de åtgärder som kommissionen har vidtagit på detta område är tillräckliga, eller om det krävs ytterligare insatser.

Avsikten med undersökningen är inte att utreda eller lösa enskilda fall av sena betalningar. Sådana fall kan lämnas in till ombudsmannen i form av enskilda klagomål. Man kan då använda klagomålsformuläret som finns på den här webbplatsen.

Tidsfrist för kommentarer

Kommentarer skickas till ombudsmannen senast den 31 mars 2010.

Per post: Europeiska ombudsmannen, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

Per fax: +33-388-179062

Per e-post:  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces