You have a complaint against an EU institution or body?

Offentligt samråd – Öppenhet och deltagande i EU:s beslutsprocesser på miljöområdet

Environmental decision making of the EU institutions, bodies, offices and agencies (referred to as ‘EU institutions’ hereafter)

Samrådet är nu avslutat.

 

Beslutsprocesser på miljöområdet inom EU:s institutioner, organ och byråer (nedan kallade EU:s institutioner)

Enligt EU-fördragen ska alla EU:s beslut fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt. Öppenhet och deltagande anses vara särskilt viktigt när det gäller EU:s beslutsfattande i miljöfrågor. Som part i Århuskonventionen har EU åtagit sig att säkerställa att allmänheten har god tillgång till miljöinformation och möjlighet att delta i beslutsprocesserna på miljöområdet. För att kunna delta i beslutsprocesserna måste allmänheten ha tillgång till aktuell information om miljön och EU:s insatser i detta avseende.

För att få en bättre förståelse för de problem som allmänheten möter när det gäller öppenheten och deltagandet i EU:s beslutsfattande på detta område önskar ombudsmannen synpunkter med utgångspunkt i följande frågor:

Öppenhet

1. Beskriv vilka svårigheter du har haft med att söka och inhämta information eller handlingar från EU:s institutioner när det gäller (beslutsprocesserna på) miljöområdet.

2. Anser du att den miljöinformation som EU offentliggör är aktuell och korrekt? Om du svarar nej ombeds du att ge exempel.

3. Enligt Århuskonventionen är EU:s institutioner skyldiga att inrätta offentliga databaser för att säkerställa en proaktiv och systematisk spridning av viss miljöinformation.[1] Vad anser du att EU:s institutioner bör göra för att se till att databaserna är så heltäckande och användarvänliga som möjligt? Den typ av information som bör ingå i EU-institutionernas ansvarsområde fastställs i artikel 4 i förordningen om Århuskonventionen. Vilken specifik information måste tillhandahållas för att uppfylla detta krav? Bör EU:s institutioner välja att införa mer långtgående rättsliga krav? På vilket sätt?

4. I några undersökningar av allmänhetens tillgång till handlingar har ombudsmannen noterat att de berörda EU-institutionerna inte har känt till att handlingarna även omfattar ”miljöinformation” och att de därför inte har tillämpat de högre öppenhetsnormer som krävs enligt förordningen om Århuskonventionen.[2] Har du stött på detta problem? Om du svarar ja ombeds du att ge exempel.

5. Europeiska kommissionen har genomförandebefogenheter (enligt det så kallade ”kommittéförfarandet”) som den även använder för att anta beslut som gäller miljön, till exempel vid godkännande av aktiva ämnen i bekämpningsmedel.[3] Under 2017 lade kommissionen fram ett förslag om ändring av förordningen om kommittéförfarandet, däribland att de röster som medlemsstaternas företrädare avger i omprövningskommittén ska offentliggöras. Lagstiftningsförfarandet för detta förslag har emellertid avbrutits.[4] Under tiden har kommissionen uppgett att den undersöker hur en ökad öppenhet i kommittéförfarandena kan säkerställas.[5] Hur tycker du att kommissionen kan förbättra kommittéförfarandenas öppenhet, särskilt när det gäller beslutsprocesserna på miljöområdet?

6. Anser du att öppenheten är tillräcklig när det gäller personliga och/eller yrkesmässiga intressen hos de externa experter som kommissionen anlitar i samband med miljöförslag, oavsett om de gäller lagstiftning eller ej? Motivera dina åsikter.

7. Ange om du har andra synpunkter när det gäller öppenheten i beslutsprocesserna på miljöområdet.

Deltagande

8. Vad skulle kommissionen kunna förbättra när det gäller det civila samhällets deltagande i utarbetandet och genomförandet av politiska åtgärder som påverkar miljön, till exempel i grupper för civil dialog inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik eller i inhemska rådgivargrupper i samband med genomförandet av frihandelsavtal?

9. Enligt Århuskonventionen ska EU:s institutioner ge allmänheten tillfälle att tidigt och på ett meningsfullt sätt delta under utarbetande, ändring eller översyn av planer eller program som avser miljön och ta hänsyn till resultatet av allmänhetens deltagande. [6] Känner du till några problem i detta avseende, till exempel fall där EU:s institutioner inte har uppfyllt denna skyldighet på ett tillfredsställande sätt? Om du svarar ja ombeds du att ge exempel.

10. Vad bör kommissionen göra för att säkerställa att allmänheten deltar i tillräcklig utsträckning när det gäller de åtgärder som ska antas i samband med REPowerEU[7] och naturskyddspaketet[8]?

11. Ange om du har andra synpunkter när det gäller det sätt på vilket EU:s institutioner underlättar allmänhetens deltagande i beslutsprocesserna på miljöområdet.

Din medverkan

Sista datum för att lämna synpunkter är den 15 12 2022. Synpunkter kan lämnas via e-post (EOPublicConsult@ombudsman.europa.eu) eller via vanlig post till:

European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403, F - 67001, Strasbourg Cedex
Frankrike

Ange tydligt SI/5/2022/KR ovanför dina synpunkter.

Du kan lämna dina synpunkter på vilket som helst av EU:s 24 officiella språk. Du kan välja att endast svara på ett urval av frågorna. Ange tydligt vilka frågor du har svarat på. Skriv inte mer än 10 sidor , inklusive eventuella bilagor.

Ombudsmannen kommer även att göra synpunkterna tillgängliga på sin webbplats. Fysiska personer som, i enlighet med förordning nr 2018/1725 om skydd av personuppgifter[9] , inte vill att deras namn ska offentliggöras bör informera ombudsmannen om detta.

Om du önskar mer information kan du kontakta undersökningssamordnaren, Koen Roovers, på +32 2 284 11 41.

 

[1] Artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på unionens institutioner och organ, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1367-20211028

[2] Se till exempel mål 311/2021/TE

[3] Se artikel 79 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20210327

[4] Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

Se: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A85%3AFIN

[5] Se: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/121412.

[6] Se artikel 9 i förordningen om Århuskonventionen, se fotnot 1.

[7] Europeiska kommissionens meddelande av den 8 mars 2022, ”REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris”, COM(2022) 108 final

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

[8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746

[9] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39–98)