You have a complaint against an EU institution or body?

Evropski varuh človekovih pravic – javno posvetovanje - Preglednost zakonodajnega dela v okviru pripravljalnih teles Sveta

Ozadje

Državljani Evropske unije imajo pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije, odločitve pa se morajo sprejemati kar najbolj odprto.

Evropska varuhinja človekovih pravic je 10. marca 2017 začela strateško preiskavo o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta Evropske unije, tj. enega od dveh zakonodajnih organov EU.

Preiskava ne zadeva načina, kako Svet organizira pripravljalne razprave, ki vodijo k sprejetju uradnih stališč o zakonodaji EU, niti ne zadeva nobenega posebnega zakonodajnega predloga. Preiskava se osredotoča na to, kako generalni sekretariat Sveta upravno podpira zakonodajni postopek odločanja z beleženjem izidov razprav, ki potekajo med državami članicami v pripravljalnih telesih, ter z registriranjem, upravljanjem in objavo povezanih dokumentov.

Preden Svet sprejme svoje uradno stališče za pogajanja s sozakonodajalcem, tj. Evropskim parlamentom, se izvajajo pripravljalne razprave o osnutku zakonodaje na ravni veleposlanikov(Coreper II)/namestnikov veleposlanikov (Coreper I) ter prek več kot 150 odborov in delovnih skupin[1], v katerih sodelujejo javni uslužbenci. V nekaterih primerih je dogovor dosežen na ravni pripravljalnega telesa, uradno stališče pa nato brez razprave sprejmejo ministri na ravni Sveta. Svet po dokončnem sprejetju zakonodajnega akta objavi večino zakonodajnega gradiva, vključno z dokumenti, pripravljenimi v pripravljalnih telesih.

Preiskava varuhinje človekov pravic zajema štiri področja:

  1. dostopnost zakonodajnih dokumentov v registru dokumentov Sveta;
  2. popolnost registra Sveta;
  3. doslednost načinov priprave osnutkov in razkritij med pripravljalnimi telesi;
  4. preglednost v zvezi s stališči držav članic.

Poziv k predložitvi pripomb

Varuhinja človekovih pravic je pri preiskavi Svetu najprej postavila 14 vprašanj, na katera je Svet odgovoril 26. julija 2017[2]. Svet je navedel različne izboljšave, ki bodo omogočile, da bo javnost lažje spremljala njegov postopek odločanja, vključno z (i) novim sistemom beleženja dokumentov Sveta, (ii) projektom za razvoj skupne platforme za pripravo osnutkov v sodelovanju z Evropskim parlamentom in Komisijo, (iii) tehničnimi orodji, ki bodo olajšala razkrivanje dokumentov z oznako „LIMITE“ ( tj. dokumentov, ki naj ne bi bili javno objavljeni), in (iv) različnimi pobudami za olajšanje dostopa javnosti do dokumentov.

Varuhinja človekovih pravic je pisala Svetu, naj organizira pregled zakonodajnega gradiva, zaključenega v letu 2016. Hkrati je pozvala pripadnike javnosti, naj izrazijo svoje mnenje o zadevah, izpostavljenih v okviru strateške preiskave. Poleg tega vas naproša k predložitvi mnenj o naslednjih točkah:

I. Dostop do informacij in dokumentov

1. Ko Evropska komisija pripravi zakonodajni predlog, o njem razpravlja ena ali več delovnih skupin Sveta. Katere uporabne informacije bi bile na tej stopnji potrebne, da bi javnost spremljala in razumela potek razprav?

2. Svet v svojem odgovoru varuhinji človekovih pravic opisuje ukrepe, ki jih trenutno izvaja, da bi olajšal iskanje dokumentov na svoji spletni strani, kot je izboljšanje iskalnega obrazca, dostop do dokumentov prek koledarja sej in oblikovanje „skupne zakonodajne zbirke podatkov“, kot je predvideno v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje[3].

Ali so na voljo drugi ukrepi, ki bi jih lahko Svet sprejel, da bi omogočil lažje iskanje zakonodajnih dokumentov?

II. Preglednost razprav

3. Opišite morebitne težave, s katerimi se srečujete pri iskanju informacij ali dokumentov, povezanih z razpravami pripravljalnih teles Sveta, ter morebitne posebne predloge za izboljšavo.

4. V pripravljalnih telesih Sveta se lahko pripravlja in izmenjuje veliko različnih vrst dokumentov (rezultati postopkov, kompromisna sporočila predsedstva, poročila o napredku itd.). Ali so po vašem mnenju nekateri dokumenti bolj uporabni pri obveščanju javnosti o tekočih razpravah kot drugi? Pojasnite svoj odgovor.

5. Ali kdaj preverite zakonodajno gradivo, ki ga Svet objavi po sprejetju zakonodajnega akta?

6. Ali menite, da bi se morale pri razpravah v delovnih skupinah in razpravah v odboru stalnih predstavnikov uporabljati različne zahteve glede preglednosti? Na kratko pojasnite razloge za svoj odgovor.

7. Med potekom razprav se dokumenti z oznako „LIMITE“ ne smejo razkrivati javnosti brez predhodne odobritve. Katere dodatne ukrepe bi po vašem mnenju morali sprejeti, da bi dodatno uredili in uskladili uporabo oznake „LIMITE“ v zvezi z zakonodajnimi dokumenti?

8. Ker se lahko stališča delegacij med pogajanji spreminjajo in ker mora Svet varovati učinkovitost svojega postopka odločanja, v kolikšnem obsegu menite, da bi se morala beležiti stališča nacionalnih delegacij med pogajanji v delovnih skupinah Sveta ali odboru stalnih predstavnikov? Kako pomembno se vam zdi, da poznate stališče nacionalne delegacije?

III. Drugo

9. Navedite morebitne pripombe o drugih področjih ali ukrepih, ki se vam zdijo pomembni za izboljšanje preglednosti zakonodajnih razprav znotraj pripravljalnih teles Sveta. Bodite čim bolj podrobni.

Vaši prispevki

Rok za predložitev pripomb je 31. december 2017.

Po elektronski pošti z uporabo obrazca za stike: https://www.ombudsman.europa.eu/sl/shortcuts/contacts.faces;jsessionid=B3D12581FFF3ED3EA101F274DAC401B3

ali

po pošti: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francija.

Prosimo vas, da na začetku prispevka jasno navedete „posvetovanje Sveta - OI/2/2017“.

Pripombe lahko oddate v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU. Dokument naj ne obsega več kot 10 strani, vključno z morebitnimi prilogami.

Varuhinja človekovih pravic bo vse prejete pripombe posredovala Svetu. Objaviti jih namerava tudi na svojem spletišču. Fizične osebe, ki v skladu z Uredbo št. 45/2001 o varstvu osebnih podatkov[4] ne želijo, da se njihovo ime objavi, morajo o tem obvestiti varuhinjo človekovih pravic.

Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na Alice Bossière, sodelavko za strateške preiskave v uradu varuhinje človekovih pravic (tel. +32 228 33 401).

 

[1] Za podroben seznam pripravljalnih teles Sveta obiščite njegovo spletno stran, ki je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/

[2] Za dopis varuhinje človekovih pravic in odgovor Sveta glej spodaj.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG

[4] Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1). Glej tudi: https://www.ombudsman.europa.eu/sl/resources/dataprotection/home.faces.