You have a complaint against an EU institution or body?

Javno posvetovanje Evropskega varuha človekovih pravic o preglednosti trialogov

Ozadje

Evropska varuhinja človekovih pravic je 26. maja 2015 začel strateško preiskavo o preglednosti trialogov. Trialogi so neformalna pogajanja med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo, katerih cilj je doseči dogovor o zakonodajnih predlogih.[1] Komisija sozakonodajalcema predlaga zakonodajo.

Poziv k predložitvi pripomb

Parlament, Svet in Komisija so varuhinji človekovih pravic v okviru preiskave predložili mnenja o preglednosti trialogov.[2] Varuhinja človekovih pravic je proučila tudi dve zaključeni trialoški zadevi, da bi izvedela, katere vrste dokumentov se v okviru trialogov običajno izmenjujejo med Parlamentom, Svetom in Komisijo.[3] Posameznike zdaj poziva k predložitvi mnenj o tem vprašanju.

Kot je varuhinja človekovih pravic poudarila v svojem govoru 28. septembra v Evropskem parlamentu[4], se preiskava ne nanaša na način, kako institucije organizirajo trialoge, ali na morebitna vprašanja v zvezi s specifičnim zakonodajnim predlogom. Preiskava se nanaša le na preglednost trialogov, na primer na obseg, v katerem se lahko in morajo proaktivno dati na voljo dokumenti, ki jih vložijo institucije, in rok, v katerem naj bi se to storilo.

Varuhinja človekovih pravic vas poziva k predložitvi mnenj o naslednjih točkah:

1. Ali menite, da pogajanja o zakonodaji EU med trialoškim postopkom potekajo dovolj pregledno? Na kratko pojasnite razloge za svoj odgovor.

2. Pojasnite, kako bi lahko po vašem mnenju večja preglednost vplivala na zakonodajni postopek EU, na primer v smislu zaupanja javnosti v postopek, učinkovitosti postopka ali drugih javnih interesov.

3. Institucije so opisale, kaj počnejo glede proaktivne objave trialoških dokumentov.[5] Ali menite, da bi proaktivna objava vseh dokumentov, ki si jih institucije izmenjajo med trialoškimi pogajanji, na primer „dokumenti v štirih stolpcih“[6], po tem, ko je bil v postopku trialoga dosežen dogovor o kompromisnem besedilu, zagotovila večjo preglednost? V kateri fazi postopka bi se lahko zgodila objava? Na kratko pojasnite razloge.

4. Katere konkretne korake – če sploh katere – bi lahko institucije sprejele za vnaprejšnje obveščanje javnosti o trialoških srečanjih? Ali bi bilo dovolj a) javno objaviti le obvestilo o organizaciji in datumu izvedbe takih srečanj ali b) objaviti dodatne podrobnosti o prihodnjih srečanjih, kot so dnevni redi srečanj in seznam predlaganih udeležencev?

5. Izraženi so bili pomisleki, da bi lahko zaradi vnaprejšnjih podrobnih informacij o trialoških srečanjih lobisti bolj pritiskali na zakonodajalce in uradnike, ki so vključeni v pogajanja. Na kratko izrazite svoje mnenje.

6. Ali menite, da je treba pred začetkom trialoških pogajanj objaviti prvotno stališče („mandat“) vseh treh institucij o zakonodajni zadevi? Na kratko pojasnite svoje razloge.

7. Katere konkretne ukrepe – če sploh katere – bi lahko institucije sprejele za izboljšanje prepoznavnosti in dostopnosti za uporabnike do že objavljenih dokumentov in informacij?

8. Ali menite, da je treba v zvezi s preglednostjo razlikovati med „političnimi trialogi“, na katerih so udeleženi politični predstavniki institucij, in tehničnimi srečanji, ki jih vodijo javni uslužbenci, na katerih se ne bi smele sprejemati politične odločitve?

9. Navedite morebitne pripombe o drugih področjih, ki bi lahko pripomogla k večji preglednosti trialogov. Bodite čim bolj podrobni.

Vaši prispevki

Rok za predložitev pripomb je 31. marec 2016.

Po elektronski pošti: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

ali

po pošti: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francija

Prosimo vas, da na začetku prispevka jasno navedete „posvetovanje o trialogih“.

Prispevke lahko oddate v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU.

Varuhinja človekovih pravic bo vse prejete prispevke posredovala Parlamentu, Svetu in Komisiji. Morda jih bo tudi objavila na svojem spletišču. Fizične osebe, ki v skladu z Uredbo št. 45/2001 o varstvu osebnih podatkov[7] ne želijo, da se njihovo ime objavi, morajo o tem obvestiti varuhinjo človekovih pravic.

Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na Jana Stadlerja, pravnega strokovnega sodelavca v uradu varuhinje človekovih pravic (tel. +32 22843586).

 

[1] Za podrobno obrazložitev trialogov glej Priročnik o soodločanju in spravi, ki ga je pripravil Oddelek Evropskega parlamenta za spravni postopek in soodločanje in je na voljo na spletnem mestu http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_sl.pdf

[2] Za mnenje Parlamenta, mnenje Sveta in mnenje Komisije glejte spodaj (na voljo v angleščini).

[3] Za poročila o preiskavi v zvezi s Parlamentom, Svetom in Komisijo glejte spodaj (na voljo v angleščini).

[4] http://www.ombudsman.europa.eu/sl/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (na voljo v angleščini).

[5] Glej stran 5 mnenja Parlamenta in odstavek 17 mnenja Sveta.

[6] Dokument, ki običajno vsebuje prvotno stališče vsake institucije in kompromisne rešitve, ki se izoblikujejo med pogajanji.

[7] Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1). Glej tudi: http://www.ombudsman.europa.eu/sl/resources/dataprotection/home.faces