You have a complaint against an EU institution or body?

Javno posvetovanje – Preglednost in udeležba pri odločanju o okoljskih zadevah v EU

Environmental decision making of the EU institutions, bodies, offices and agencies (referred to as ‘EU institutions’ hereafter)

Posvetovanje je končano.

 

Odločanje institucij, organov, uradov in agencij EU (v nadaljnjem besedilu: institucije EU) o okoljskih zadevah

V Pogodbah EU je določeno, da se vse odločitve EU sprejemajo čim bolj odprto in čim bližje državljanom. Preglednost in udeležba se štejeta za posebej pomembni, ko gre za odločanje EU o okoljskih zadevah. EU je kot pogodbenica Aarhuške konvencije zavezana zagotavljanju visoke ravni dostopa javnosti do okoljskih informacij in udeležbe javnosti pri odločanju v zvezi z okoljem. Za udeležbo pri odločanju o okoljskih zadevah mora imeti javnost dostop do najnovejših informacij o okolju in ukrepih EU v zvezi s tem.

Za boljše razumevanje vprašanj, s katerimi se srečuje javnost, ko gre za preglednost in udeležbo pri odločanju EU na tem področju, varuhinja človekovih pravic poziva, naj se predložijo prispevki na podlagi naslednjih vprašanj:

Preglednost

1. Opišite morebitne težave, s katerimi ste se srečali pri iskanju in pridobivanju informacij ali dokumentov v zvezi z (odločanjem v zvezi z) okoljem, ki jih hranijo institucije EU.

2. Ali so po vašem mnenju informacije o okolju, ki jih objavlja EU, posodobljene in točne? Če ne, navedite primere.

3. Aarhuška uredba zavezuje institucije EU, naj vzpostavijo javne zbirke podatkov za proaktivno in sistematično razširjanje nekaterih okoljskih informacij ([1]). Kaj bi morale po vašem mnenju storiti institucije EU, da bi bile te zbirke podatkov čim bolj celovite in uporabnikom prijazne? Informacije, ki bi jih morale institucije EU vključiti vanje, so določene v členu 4 Aarhuške uredbe. Katere posebne informacije je treba zagotoviti za izpolnitev te zahteve? Ali bi se morale institucije EU odločiti, da presežejo to pravno zahtevo? Kako?

4. V nekaterih poizvedbah v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov je varuhinja človekovih pravic ugotovila, da zadevna institucija EU ni prepoznala, da gre za „okoljske informacije“, in zato ni uporabila višjih standardov preglednosti, ki jih zahteva Aarhuška uredba ([2]). Ali ste naleteli na tako težavo? Če je tako, navedite primere.

5. Evropska komisija ima izvedbena pooblastila (v okviru tako imenovanega postopka komitologije), ki jih uporablja tudi za sprejemanje odločitev v zvezi z okoljem, kot je odobritev aktivnih snovi v pesticidih ([3]). Komisija je leta 2017 predložila predlog za spremembo uredbe o komitologiji, vključno z javno objavo glasov predstavnikov držav članic EU v odboru za pritožbe. Vendar se je zakonodajni postopek o tem predlogu ustavil ([4]). Komisija je dejala, da razmišlja o tem, kako zagotoviti nadaljnjo preglednost v postopkih komitologije ([5]). Kako lahko po vašem mnenju Komisija izboljša preglednost postopkov komitologije, zlasti v zvezi z odločanjem o okoljskih zadevah?

6. Ali so po vašem mnenju osebni in/ali poklicni interesi zunanjih strokovnjakov, s katerimi se Komisija posvetuje o okoljskih predlogih, bodisi zakonodajnih ali drugih, dovolj pregledni? Navedite razloge za svoje mnenje.

7. Prosimo, navedite morebitna dodatna vprašanja, ki ste jih zaznali glede preglednosti odločanja v zvezi z okoljem.

Udeležba

8. Kaj bi lahko Komisija izboljšala glede vključevanja civilne družbe v pripravo in izvajanje politik z vplivom na okolje, na primer v skupinah za civilni dialog v okviru skupne kmetijske politike EU ali nacionalnih svetovalnih skupinah v okviru izvajanja sporazumov o prosti trgovini?

9. V skladu z Aarhuško uredbo morajo institucije EU zgodaj in dejansko omogočati javnosti, da sodeluje pri pripravi, spreminjanju ali ponovnem pregledu načrtov ali programov v zvezi z okoljem in upoštevati rezultate sodelovanja javnosti. [6] Ali poznate težave v zvezi s tem, kot so primeri, ko institucije EU niso ustrezno izpolnjevale te obveznosti? Če je tako, navedite primere.

10. Kaj bi morala storiti Komisija, da bi zagotovila ustrezno raven udeležbe javnosti v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti v okviru načrta REPowerEU ([7]) in svežnja za varstvo narave ([8])?

11. Prosimo, navedite morebitna dodatna vprašanja, ki ste jih zaznali v zvezi s tem, kako institucije EU omogočajo udeležbo javnosti pri odločanju v zvezi z okoljem.

Vaši prispevki

Rok za predložitev pripomb je 15. 12. 2022. Prispevki se lahko predložijo po e-pošti (EOPublicConsult@ombudsman.europa.eu) ali navadni pošti na:

European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex
Francija

Prosimo vas, da na začetku prispevka jasno navedete SI/5/2022/KR.

Prispevke lahko oddate v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU. Če želite, lahko odgovorite samo na nekatera vprašanja. Jasno navedite, na katera vprašanja se nanašajo vaši odgovori. Dokument naj ne obsega več kot 10 strani, vključno z morebitnimi prilogami.

Varuhinja človekovih pravic jih namerava objaviti tudi na svojem spletišču. Fizične osebe, ki v skladu z Uredbo 2018/1725 o varstvu osebnih podatkov ([9]) ne želijo, da se njihovo ime objavi, morajo o tem obvestiti varuhinjo človekovih pravic.

Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na odgovornega uradnika za poizvedbe, Koen Roovers, na +32 2 284 11 41.

 

([1]) Člen 4 Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1367-20211028.

([2]) Glej na primer zadevo 311/2021/TE.

([3]) Glej člen 79 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20210327.

([4]) Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Glej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A85%3AFIN.

([5]) Glej: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/121412.

([6]) Glej člen 9 Aarhuške uredbe, glej opombo 1.

([7]) Sporočilo Evropske komisije z dne 8. marca 2022, REPowerEU: skupni evropski ukrepi za cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo, COM(2022) 108 final.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

[8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746

[9] Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES, UL L 295, str. 39.