You have a complaint against an EU institution or body?

Verejná konzultácia európskej ombudsmanky o transparentnosti trialógov

Kontext

Európska ombudsmanka začala 26. mája 2015 strategické vyšetrovanie týkajúce sa transparentnosti trialógov. Trialógy sú neformálne rokovania medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou, ktorých účelom je dosiahnuť dohodu o legislatívnych návrhoch[1]. Komisia predkladá pôvodný návrh dvom spoluzákonodarcom.

Výzva na predloženie pripomienok

Európsky parlament, Rada a Komisia v súvislosti s vyšetrovaním predložili ombudsmanke stanoviská týkajúce sa transparentnosti trialógov[2]. Ombudsmanka tiež preskúmala dva spisy uzavretých trialógov, aby videla aké typy dokumentov si obvykle Parlament, Rada a Komisia počas trialógov vymieňajú[3]. Ombudsmanka vyzýva členov verejnosti na predloženie svojich stanovísk k tejto záležitosti.

Ako ombudsmanka zdôraznila vo svojom prejave z 28. septembra v Európskom parlamente[4], vyšetrovanie sa netýka spôsobu, akým tieto inštitúcie organizujú trialógy, ani žiadneho konkrétneho legislatívneho návrhu. Vyšetrovanie sa týka len transparentnosti trialógov, napríklad v akom rozsahu a kedy by sa dokumenty predkladané inštitúciami počas a po rokovaní v rámci trialógu mali iniciatívne poskytovať k dispozícii verejnosti.

Ombudsmanka vás vyzýva, aby ste poskytli vaše stanovisko k týmto bodom:

1. Je podľa vášho názoru spôsob, akým sa právne predpisy EÚ prerokúvajú v rámci procesu trialógu dostatočne transparentný? Stručne zdôvodnite vašu odpoveď.

2. Vysvetlite, ako by podľa vášho názoru mohla väčšia transparentnosť ovplyvniť legislatívny proces, napríklad z hľadiska dôvery verejnosti v tento proces, efektívnosti tohto procesu alebo iných verejných záujmov.

3. Inštitúcie opísali, čo robia v súvislosti s iniciatívnym zverejňovaním dokumentov v rámci trialógu[5]. Zabezpečilo by podľa vášho názoru väčšiu transparentnosť iniciatívne zverejňovanie všetkých dokumentov vymieňaných medzi inštitúciami počas rokovaní v rámci trialógu, napríklad „tabuliek so štyrmi stĺpcami“[6], potom, ako sa v procese trialógu dospelo k dohode o kompromisnom texte? V ktorej fáze tohto procesu by sa malo takéto zverejnenie uskutočniť? Uveďte stručné dôvody.

4. Aké konkrétne krokyby inštitúcie mohli prijať na informovanie verejnosti v predstihu o stretnutiach v rámci trialógu? Stačilo by a) len verejne oznámiť, že sa takéto stretnutia budú konať a kedy, alebo b) uverejniť ďalšie údaje o nadchádzajúcich stretnutiach, ako napríklad programy stretnutí a zoznam navrhovaných účastníkov?

5. Boli vyslovené obavy, že podrobné informácie o stretnutiach v rámci trialógov poskytnuté v predstihu by mohli viesť zo strany lobistov k väčšiemu tlaku na zákonodarcov a úradníkov zapojených do rokovaní. Poskytnite k tomuto stručné stanovisko.

6. Mala by sa podľa vášho názoru počiatočná pozícia („mandát“) všetkých troch inštitúcií týkajúca sa legislatívneho súboru zverejniť pred začatím trialógov? Stručne vysvetlite vaše dôvody.

7. Aké prípadné konkrétne opatrenia by mohli inštitúcie zaviesť na zlepšenie transparentnosti a prístupu užívateľov k dokumentom a informáciám, ktoré zverejnili?

8. Myslíte si, že by sa v súvislosti s transparentnosťou malo rozlišovať medzi „politickými trialógmi“, na ktorých sa zúčastňujú politickí predstavitelia inštitúcií a odbornými schôdzami štátnych zamestnancov, kde by sa nemali prijímať žiadne politické rozhodnutia?

9. Uveďte vaše prípadné pripomienky k iným oblastiam, ktoré môžu prispieť k väčšej transparentnosti trialógu. Buďte čo najkonkrétnejší.

Ako predkladať príspevky

Konečný termín na predloženie pripomienok je stanovený na 31. marca 2016.

E-mailom: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

alebo

Listom: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

Uveďte jasne na začiatku vášho príspevku „konzultácia k trialógu“.

Príspevky možno predložiť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Ombudsmanka pošle Európskemu parlamentu, Rade a Komisii všetky doručené príspevky. Ombudsmanka môže tieto príspevky sprístupniť aj na svojej webovej stránke. Fyzické osoby, ktoré usudzujú, že v súlade s nariadením č. 45/2001 o ochrane osobných údajov[7] by ich meno nemalo byť zverejnené, musia o tom informovať ombudsmanku.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, kontaktujte Jana Stadlera, právnika úradu Európskej ombudsmanky (tel: +32 2 284 35 86).

 

[1] Podrobné vysvetlenie trialógov sa uvádza v Príručke o spolurozhodovaní a zmierovacom postupe, ktorú pripravilo oddelenie zmierovacieho konania a spolurozhodovacieho konania, ktoré je k dispozícii na http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_sk.pdf

[2] Pozri nižšie pre stanovisko Parlamentu, RadyKomisie (k dispozícii v angličtine).

[3] Pozri nižšie pre správy z inšpekcií Parlamentu, RadyKomisie (k dispozícii v angličtine).

[4] http://www.ombudsman.europa.eu/sk/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (k dispozícii v angličtine).

[5] Pozri stranu 5 stanoviska Parlamentu a odsek 17 stanoviska Rady.

[6] Dokument, ktorý zvyčajne obsahuje počiatočnú pozíciu každej inštitúcie a kompromisné riešenia, ktoré vyplynú v priebehu rokovaní.

[7] Nariadenie (ES) 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, Ú. v. ES 2001 L 8, s. 1. Pozri tiež: http://www.ombudsman.europa.eu/sk/resources/dataprotection/home.faces