You have a complaint against an EU institution or body?

Európsky ombudsman vyzýva verejnosť, aby predložila svoje pripomienky k jeho vyšetrovaniu z vlastnej iniciatívy vo veci oneskorených platieb Komisie

Základné informácie

Európsky ombudsman dostal od zriadenia svojho úradu v roku 1995 množstvo sťažností na oneskorené platby inštitúcií a orgánov Únie.

V roku 1999 sa rozhodol začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy v súvislosti s problémom oneskorených platieb Európskej komisie, ktorá riadi väčšinu platieb uskutočnených EÚ. Po tom, ako zúčastneným stranám poskytol možnosť predložiť pripomienky, dospel k názoru, že opatrenia, ktoré Komisia prijala či navrhla, budú pre túto oblasť znamenať značný pokrok, pokiaľ sa budú náležite vykonávať.

Ombudsman sa v roku 2007 rozhodol začať v tejto veci ďalšie vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy. Počas tohto vyšetrovania ho Komisia informovala o ďalších opatreniach, ktoré prijala tak na administratívnej, ako aj na legislatívnej úrovni s cieľom zlepšiť včasné vyplácanie svojich platieb. Ombudsman považoval tieto opatrenia za užitočné a sľubné, bolo však ešte príliš skoro na posúdenie toho, aký vplyv by mali na situáciu. Podľa názoru ombudsmana bolo preto najlepším spôsobom, ako v tejto veci pokročiť, otvorenie nového vyšetrovania z vlastnej iniciatívy v roku 2009, keď už budú k dispozícii údaje o činnosti Komisie za rok 2008, na základe ktorých by sa posúdilo, či Komisia prijala všetky opatrenia potrebné na vyriešenie problému omeškávania platieb alebo či sú žiaduce ďalšie opatrenia.

Toto nové vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy ombudsman začal vo februári 2009 listom, v ktorom požiadal Komisiu o stanovisko. Po preskúmaní tohto stanoviska ombudsman požiadal o ďalšie informácie, ktoré mu Komisia poskytla koncom októbra 2009.

Konzultácie s verejnosťou

Ombudsman považuje za vhodné a užitočné, aby sa zúčastneným stranám poskytla možnosť predložiť pripomienky. Príslušná korešpondencia medzi ním a Komisiou je preto zverejnená na tejto internetovej stránke. Väčšina predložených sťažností týkajúcich sa oneskorených platieb je v angličtine, v nemčine a vo francúzštine. Ombudsman považuje sprístupnenie príslušných dokumentov verejnosti v týchto troch jazykoch za racionálny kompromis medzi želaním informovať občanov v čo najväčšom množstve jazykov a požiadavkou vynaložiť peniaze daňových poplatníkov EÚ rozumne a hospodárne.

Zúčastnené strany môžu svoje príspevky predkladať v ktoromkoľvek z jazykov uvedených v článku 55 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii.

Tieto príspevky budú prístupné Komisii a zúčastneným tretím stranám.

Čo ombudsman očakáva

Súčasné vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy sa týka problému oneskorených platieb Komisie vo všeobecnosti. Ombudsman má preto záujem hlavne o spätnú väzbu od zúčastnených občanov, spoločností a združení v súvislosti s otázkou, či je podľa ich názoru snaha Komisie dostatočná, alebo aké ďalšie opatrenia by sa v tejto oblasti mohli a mali prijať.

Zámerom tohto vyšetrovania nie je preskúmať a vyriešiť jednotlivé prípady oneskorených platieb. Takéto prípady však samozrejme možno predložiť ombudsmanovi v individuálnych sťažnostiach. Formulár sťažnosti, ktorý možno použiť na tento účel, je k dispozícii na tejto internetovej stránke.

Termín na predloženie pripomienok

Pripomienky posielajte ombudsmanovi do 31. marca 2010.

poštou: Európsky ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

faxom: +33-388-179062

e-mailom:  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces