You have a complaint against an EU institution or body?

Verejná konzultácia k návrhu vyhlásenia o zásadách verejnej služby pre úradníkov EÚ

24. februára 2011

Táto verejná konzultácia je teraz uzavretá.

Úvod

Európsky ombudsman skúma opodstatnenosť sťažností na nesprávny úradný postup inštitúcií EÚ[1]. Na základe skúseností so spracúvaním sťažností a na základe kontaktov s inštitúciami a ich zamestnancami, s občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti ombudsman dospel k záveru, že úradníkom i verejnosti by prospelo, keby existovalo jednoznačné a výstižné vyhlásenie o zásadách verejnej služby pre úradníkov EÚ[2].

Ombudsman vypracoval návrh tohto vyhlásenia a vyzýva zainteresované strany, aby sa k nemu vyjadrili.

Cieľom návrhu je okrem iného zohľadniť najlepšie postupy, ktoré sa využívajú v členských štátoch. Európsky ombudsman ešte pred zostavením návrhu konzultoval túto problematiku s národnými ombudsmanmi Európskej siete ombudsmanov. Dokument na konzultáciu zaslaný národným ombudsmanom a správa o ich odpovediach sú súčasťou sprievodných dokumentov.

Dôvody návrhu vyhlásenia o zásadách verejnej služby

Vo svojom vyhlásení o poslaní si Európsky ombudsman stanovil za cieľ „vybudovať dôveru prostredníctvom dialógu medzi občanmi a Európskou úniou a podporovať najvyššie normy správania v inštitúciách Únie.

Ďalším cieľom ombudsmana je mať „pozitívny vplyv na administratívnu kultúru inštitúcií EÚ” (pozri ombudsmanovu Stratégiu pre pôsobnosť).

Zámerom vyhlásenia je ozrejmiť určité základné hodnoty, na ktorých by európski úradníci mali zakladať svoje konanie. Jednoznačné určenie týchto hodnôt vo vyhlásení umožní zvýšiť dôveru občanov v európsku verejnú službu a v inštitúcie EÚ, ktorým slúži.

Úmyslom návrhu vyhlásenia je vyplniť medzery medzi existujúcimi nástrojmi, ako sú. služobný poriadok, nariadenie o rozpočtových pravidláchEurópsky kódex dobrej správnej praxe, ktoré obsahujú všeobecné pravidlá a zásady správnej praxe úradníkov. Úradníci ho môžu využiť ako pomôcku, ktorá im napovie ako uplatňovať podrobné vnútorné pravidlá inštitúcií EÚ týkajúce sa napríklad prijímania darov či konfliktu záujmov. Vďaka vyhláseniu tak bude možné presadzovať dobrú správnu prax a obmedzovať nesprávny úradný postup.

Verejná konzultácia

Pripomienky k návrhu vyhlásenia zo strany jednotlivcov a organizácií sú vítané.

Ombudsman písomne informuje o verejnej konzultácii inštitúcie a orgány EÚ uvedené v článku 13 Zmluvy o Európskej únii a sieť riaditeľov agentúr EÚ.

Všetky pripomienky doručené do stanoveného dátumu sa zohľadnia pri vypracúvaní konečnej verzie vyhlásenia Európskeho ombudsmana o zásadách verejnej služby pre úradníkov EÚ.

Podobne ako všetky ostatné európske inštitúcie je ombudsman povinný pracovať čo najotvorenejšie a transparentnosť je zdôraznená aj v jeho vyhlásení o poslaní. Zoznam osôb a organizácií, ktoré zašlú svoje pripomienky, bude preto zverejnený na webovej stránke Európskeho ombudsmana. Samotné pripomienky si bude môcť verejnosť prezrieť na požiadanie.

Ak máte opodstatnený dôvod, pre ktorý by vaše meno nemalo byť uverejnené a/alebo vaša pripomienka sprístupnená verejnosti, uveďte tento dôvod pri posielaní vašej pripomienky.

Ako sa zapojiť

Pripomienky možno ombudsmanovi zasielať do 15. mája júna 2011

● poštou na adresu: Európsky ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, Francúzsko;

● faxom na číslo: +33 (0)3 88 17 90 62;

● e-mailom prostredníctvom formulára na stránke: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces


 

Návrh verejnej konzultácie

Zásady verejnej služby ktorými by sa mali riadiť úradníci EÚ*

Záväzok voči Európskej únii a jej občanom

Úradníci by si mali uvedomovať, že úlohou európskych inštitúcií je slúžiť záujmom Únie a jej občanov.

Pri prijímaní odporúčaní a rozhodnutí by mali mať na zreteli len tieto záujmy bez sledovania akéhokoľvek iného cieľa.

Úradníci by mali svoju funkciu vykonávať najlepšie, ako vedia, a byť vzorom pre druhých.

Etický rozmer

Úradníci by sa mali vždy správať tak, aby vyhoveli aj najprísnejším požiadavkám verejnej kontroly. Na plnenie tejto povinnosti nestačí iba dodržiavať zákony.

Úradníci by nemali na seba brať žiadne finančné alebo iné záväzky, ktoré by mohli ovplyvniť vykonávanie ich funkcie. O akýchkoľvek súkromných záujmoch v spojitosti so svojou funkciou by mali informovať.

Úradníci by mali vykonať potrebné opatrenia, aby sa vyhli konfliktu záujmov alebo zabránili jeho vzniku. Túto povinnosť majú aj po odchode z úradu.

Pri vykazovaní výdavkov a príspevkov by sa úradníci mali riadiť zmyslom pre korektnosť a nehľadať spôsoby maximalizácie svojich výhod.

Objektívnosť

Úradníci by sa mali vyznačovať otvorenou mysľou, riadiť sa potvrdenými informáciami a byť ochotní vypočuť si iné názory. Mali by si všímať chyby a postarať sa o ich nápravu.

V rámci postupov, ktoré si vyžadujú porovnávacie hodnotenia, by mali úradníci vo svojich odporúčaniach a rozhodnutiach vychádzať len zo zásluh a ďalších faktorov presne určených v právnych predpisoch.

Úradníci by nemali dovoliť, aby ich osobné sympatie alebo antipatie voči konkrétnej osobe ovplyvnili ich profesionálne správanie.

Úcta k druhým

Úradníci by sa mali k sebe navzájom a k občanom správať úctivo. Mali by byť slušní, ochotní pomôcť a spolupracovať.

Transparentnosť

Úradníci by mali byť ochotní vysvetliť svoje konanie a odôvodniť ho. Mali by sa postaviť otvorene k verejnej kontrole svojho konania vrátane kontroly jeho súladu so zásadami verejnej služby.[1] Pojem inštitúcia sa v tomto texte používa ako skrátená forma pojmu, ktorý v chápaní žargónu EÚ zahŕňa „inštitúcie, orgány, úrady a agentúry".

[2] Pojem úradník sa viaže na zamestnancov inštitúcií EÚ. Oficiálne sa pod týmto pojmom chápu „úradníci a ostatní zamestnanci“.

* Pojem úradník sa viaže na zamestnancov inštitúcií, orgánov, kancelárií a agentúr EÚ. Oficiálne sa pod týmto pojmom chápu „úradníci a ostatní zamestnanci“.