You have a complaint against an EU institution or body?

Consultare publică – Transparența și participarea la procesul decizional al UE în domeniul mediului

Environmental decision making of the EU institutions, bodies, offices and agencies (referred to as ‘EU institutions’ hereafter)

Această consultare s-a încheiat.

 

Procesul decizional în domeniul mediului al instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor UE (denumite în continuare „instituțiile UE”)

Tratatele UE prevăd ca toate deciziile UE să fie luate în mod cât mai deschis și cât mai aproape de cetățean. Transparența și participarea sunt considerate deosebit de importante în ceea ce privește procesul decizional al UE în domeniul mediului. În calitate de parte la Convenția de la Aarhus, UE se angajează să asigure un nivel ridicat de acces al publicului la informațiile privind mediul și participarea publicului la procesul decizional în domeniul mediului. Pentru a participa la procesul decizional în domeniul mediului, publicul trebuie să aibă acces la informații actualizate privind mediul și la acțiunile întreprinse de UE în acest sens.

Pentru a înțelege mai bine problemele cu care se confruntă publicul în ceea ce privește transparența procesului decizional al UE și participarea la acest proces în domeniul vizat, Ombudsmanul solicită contribuții pe baza următoarelor întrebări:

Transparență

1. Vă rugăm să descrieți orice dificultate cu care v-ați confruntat în căutarea și obținerea de informații sau de documente legate de (procesul decizional cu privire la) mediu deținute de instituțiile UE.

2. În opinia dumneavoastră, informațiile privind mediul pe care UE le face publice sunt actualizate și exacte? În caz contrar, vă rugăm să oferiți exemple.

3. Regulamentul UE privind Convenția de la Aarhus prevede obligația ca instituțiile UE să creeze baze de date publice pentru diseminarea proactivă și sistemică a anumitor informații privind mediul[1]. În opinia dumneavoastră, ce măsuri ar trebui să ia instituțiile UE pentru a face aceste baze de date cât mai cuprinzătoare și mai ușor de utilizat ? Tipul de informații pe care instituțiile UE ar trebui să le includă în domeniul lor de aplicare este prevăzut la articolul 4 din Regulamentul privind Convenția de la Aarhus. Ce informații specifice trebuie oferite pentru a îndeplini această cerință? Instituțiile UE ar trebui să aleagă să depășească această cerință legală? În ce mod?

4. În unele anchete privind accesul public la documente, Ombudsmanul a constatat că instituția UE în cauză nu a recunoscut că erau vizate „informații privind mediul” și, prin urmare, nu a aplicat standardele superioare de transparență prevăzute de Regulamentul UE privind Convenția de la Aarhus[2]. V-ați confruntat cu această problemă? În caz afirmativ, vă rugăm să oferiți exemple relevante.

5. Comisia Europeană are competențe de executare (în cadrul așa-numitei „proceduri a comitetului”) pe care le utilizează și pentru a adopta decizii care se referă la mediu, cum ar fi aprobarea substanțelor active din pesticide[3]. În 2017, Comisia a prezentat o propunere de modificare a regulamentului privind „procedura comitetului”, inclusiv prin publicarea voturilor reprezentanților statelor membre ale UE în cadrul comitetului de apel. Cu toate acestea, procesul legislativ referitor la această propunere a stagnat între timp[4]. Între timp, Comisia a declarat că reflectează asupra modului în care se poate asigura o mai mare transparență a procedurilor comitetului[5]. Cum credeți că poate îmbunătăți Comisia transparența procedurilor comitetului, în special în ceea ce privește procesul decizional în domeniul mediului?

6. În opinia dumneavoastră, sunt suficient de transparente interesele personale și/sau profesionale ale experților externi pe care îi consultă Comisia în legătură cu propunerile privind mediul, legislative sau de altă natură? Vă rugăm să oferiți motivele care stau la baza opiniei dumneavoastră.

7. Vă rugăm să semnalați orice alte probleme pe care le-ați observat în ceea ce privește transparența procesului decizional în domeniul mediului.

Participare

8. Ce ar putea îmbunătăți Comisia în ceea ce privește implicarea societății civile în pregătirea și punerea în aplicare a politicilor cu impact asupra mediului, de exemplu în „grupurile de dialog civil” în contextul politicii agricole comune a UE sau în „grupurile consultative interne” în contextul punerii în aplicare a acordurilor de liber schimb?

9. În temeiul Regulamentului UE privind Convenția de la Aarhus, instituțiile UE au obligația de a oferi publicului din timp posibilități efective de a participa la pregătirea, modificarea sau revizuirea planurilor sau a programelor legate de mediu și de a ține seama de rezultatul participării publicului. [6] Aveți cunoștință de probleme în această privință, cum ar fi cazuri în care instituțiile UE nu au respectat în mod adecvat această obligație? În caz afirmativ, vă rugăm să oferiți exemple relevante.

10. Ce ar trebui să facă Comisia pentru a asigura un nivel adecvat de participare a publicului în ceea ce privește măsurile care trebuie adoptate în contextul REPowerEU[7] și al pachetului legislativ privind protecția naturii[8]?

11. Vă rugăm să semnalați orice alte probleme pe care le-ați observat cu privire la modul în care instituțiile UE facilitează participarea publicului la procesul decizional în domeniul mediului.

Cum vă puteți aduce contribuția

Termenul de prezentare a observațiilor este 15.12.2022. Contribuțiile pot fi transmise prin e-mail (EOPublicConsult@ombudsman.europa.eu) sau prin poștă la adresa:

European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403, F - 67001, Strasbourg Cedex
Franța

Vă rugăm să indicați clar SI/5/2022/KR la începutul contribuției dumneavoastră.

Contribuțiile pot fi transmise în oricare din cele 24 de limbi oficiale ale UE. Este posibil să răspundeți la o selecție de întrebări numai dacă doriți. Vă rugăm să indicați clar la ce întrebări se referă răspunsurile dumneavoastră. În măsura în care este posibil, vă rugăm ca acestea să nu depășească 10 pagini, inclusiv eventualele anexe.

De asemenea, Ombudsmanul intenționează să facă publice contribuțiile primite pe site-ul său. Persoanele fizice care consideră că numele lor nu ar trebui publicat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2018/1725 privind protecția datelor cu caracter personal[9], trebuie să informeze Ombudsmanul în acest sens.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să contactați responsabilul cu întrebările, Koen Roovers, la +32 2 284 11 41.

 

[1] Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1367-20211028

[2] Vezi, de exemplu, cazul 311/2021/TE

[3] Vezi articolul 79 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20210327

[4] Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Vezi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A85%3AFIN

[5] Vezi: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/121412.

[6] Vezi articolul 9 din Regulamentul privind Convenția de la Aarhus, vezi nota de subsol 1.

[7] Comunicarea Comisiei Europene din 8 martie 2022, „REPowerEU: acțiuni europene comune pentru o energie mai accesibilă ca preț, sigură și durabilă”, [COM(2022) 108 final].

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

[8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746

[9] Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).