You have a complaint against an EU institution or body?

Konsultacje społeczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na temat przejrzystości rozmów trójstronnych

Kontekst

Dnia 26 maja 2015 r. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich wszczęła strategiczne dochodzenie w sprawie przejrzystości rozmów trójstronnych. Rozmowy trójstronne to nieformalne negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską mające na celu osiągniecie porozumienia w sprawie wniosków ustawodawczych[1]. Komisja proponuje dwóm współustawodawcom propozycję przepisów.

Zaproszenie do zgłaszania uwag

W kontekście wszczętego dochodzenia Parlament, Rada i Komisja przedłożyły Rzecznik opinie w sprawie przejrzystości rozmów trójstronnych[2]. Rzecznik zapoznała się również z dokumentacją dwóch zakończonych negocjacji, aby zorientować się, jakiego typu dokumenty Parlament, Rada i Komisja zwykle wymieniają podczas rozmów trójstronnych[3]. Rzecznik zaprasza niniejszym członków społeczeństwa, aby wyrazili swoją opinię w tej kwestii.

W swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim z 28 września Rzecznik podkreśliła, że dochodzenie nie dotyczy sposobu, w jaki instytucje te organizują rozmowy trójstronne, ani żadnej kwestii dotyczącej konkretnego wniosku ustawodawczego[4]. Dochodzenie odnosi się wyłącznie do przejrzystości rozmów trójstronnych, np. zakresu, w jakim dokumenty przedkładane przez instytucje podczas negocjacji trójstronnych lub po nich mogą i powinny być aktywnie udostępnianie i w którym momencie powinno to nastąpić.

Rzecznik zachęca do wyrażania opinii na następujące tematy:

1. Czy w Pana/Pani opinii proces negocjacji trójstronnych nad ustawodawstwem UE jest wystarczająco przejrzysty? Proszę krótko uzasadnić odpowiedź.

2. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób Pana/Pani zdaniem większa przejrzystość mogłaby wpłynąć na proces ustawodawczy UE, np. w zakresie zaufania publicznego do procesu, efektywności procesu lub innych kwestii ważnych z punktu widzenia interesu publicznego.

3. Instytucje wyjaśniły, jakie podejmują działania na rzecz aktywnego publikowania dokumentów z rozmów trójstronnych[5]. Czy Pana/Pani zdaniem aktywne publikowanie wszystkich dokumentów wymienianych przez instytucje podczas negocjacji trójstronnych, np. „czterokolumnowych tabel”[6], po tym, jak trójstronny proces zakończy się uzgodnieniem kompromisowego tekstu, zapewni większą przejrzystość? Na którym etapie procesu mogłoby mieć miejsce takie upublicznienie? Proszę podać krótkie uzasadnienie.

4. Jakie (ewentualne) konkretne kroki mogłyby poczynić instytucje, aby z wyprzedzeniem informować opinię publiczną o posiedzeniach trójstronnych? Czy wystarczyłoby a) opublikowanie samego ogłoszenia, że takie posiedzenie będzie mieć miejsce i informacja o jego terminie czy b) opublikowanie bardziej szczegółowych informacji o zbliżającym się posiedzeniu, np. porządku obrad czy listy proponowanych uczestników?

5. Wyrażono zaniepokojenie tym, że wcześniejsze szczegółowe informacje na temat posiedzeń trójstronnych mogłyby skutkować większą presją lobbystów na ustawodawców i urzędników zaangażowanych w negocjacje. Prosimy o wyrażenie krótkiej opinii na ten temat.

6. Czy Pana/Pani zdaniem początkowe stanowisko (mandat negocjacyjny) wszystkich trzech instytucji w sprawie aktów legislacyjnych powinno być udostępnione publicznie przed rozpoczęciem negocjacji trójstronnych? Proszę krótko uzasadnić swoją opinię.

7. Jakie (ewentualne) konkretne środki mogłyby zastosować instytucje, aby zwiększyć wyeksponowanie i dostępność dokumentów i informacji już upublicznionych?

8. Czy Pana/Pani zdaniem – z punktu widzenia przejrzystości – należałoby wprowadzić rozróżnienie na „polityczne rozmowy trójstronne”, w których biorą udział polityczni przedstawiciele instytucji, oraz posiedzenia techniczne prowadzone przez urzędników, podczas których nie podejmuje się decyzji o charakterze politycznym?

9. Proszę przedstawić ewentualne inne uwagi, które mogą wpłynąć na zwiększenie przejrzystości rozmów trójstronnych. Prosimy o możliwie konkretne informacje.

W jaki sposób można zgłaszać uwagi

Termin zgłaszania uwag upływa 31 marca 2016 r.

Uwagi można przesyłać pocztą elektroniczną: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

lub

listownie: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francja

Prosimy o wyraźne oznaczenie „konsultacje w sprawie rozmów trójstronnych” na początku pisma.

Opinie mogą być przekazywane w jednym z 24 języków urzędowych UE.

Rzecznik przekaże Parlamentowi, Radzie i Komisji wszystkie otrzymane uwagi. Rzecznik może też udostępnić te opnie na swojej stronie internetowej. Osoby fizyczne, które uważają, że zgodnie z rozporządzeniem nr 45/2001 w sprawie ochrony danych osobowych[7] ich imię i nazwisko nie powinny być publikowane, powinny poinformować o tym Rzecznika.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z panem Janem Stadlerem, prawnikiem z zespołu Rzecznika (tel.: +32 2 284 35 86).

 

[1] Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat rozmów trójstronnych, zob. przewodnik „Procedura współdecyzji i postępowanie pojednawcze” przygotowany przez Dział Postępowania Pojednawczego i Procedury Współdecyzji Parlamentu Europejskiego dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_pl.pdf

[2] Zobacz poniżej, aby zapoznać się z opinią Parlamentu, opinią Rady i opinią Komisji (dostępne w języku angielskim).

[3] Zobacz poniżej, aby zapoznać się ze sprawozdaniami z kontroli Parlamentu, Rady i Komisji (dostępne w języku angielskim).

[4] http://www.ombudsman.europa.eu/pl/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (dostępne w języku angielskim).

[5] Zob. s. 5 opinii Parlamentu i ust. 17 opinii Rady.

[6] Dokument, który zwykle zawiera początkowe stanowisko każdej z instytucji oraz rozwiązania kompromisowe wypracowane w trakcie negocjacji.

[7] Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1). Zob. również: http://www.ombudsman.europa.eu/pl/resources/dataprotection/home.faces