You have a complaint against an EU institution or body?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza obywateli do przedstawienia uwag w związku z dochodzeniem prowadzonym z jego własnej inicjatywy w sprawie problemu opóźnień w płatnościach dokonywanych przez Komisję Europejską

Informacje podstawowe

Od chwili utworzenia urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 1995 r. otrzymał on liczne skargi w sprawie opóźnień w płatnościach dokonywanych przez instytucje i organy europejskie.

W 1999 r. Rzecznik postanowił wszcząć dochodzenie z własnej inicjatywy w sprawie opóźnień w płatnościach ze strony Komisji Europejskiej, która zarządza większością płatności dokonywanych przez UE. Po umożliwieniu zainteresowanym stronom wyrażenia uwag Rzecznik doszedł do wniosku, że działania, które Komisja podjęła lub zaproponowała, prawdopodobnie pozwolą na osiągnięcie znacznych postępów w tym zakresie, o ile zostaną właściwie wykonane.

W 2007 r. Rzecznik postanowił wszcząć następne dochodzenie z własnej inicjatywy w tej sprawie. Podczas tego dochodzenia Komisja poinformowała go o szeregu dalszych środków podjętych zarówno na poziomie administracyjnym, jak i prawnym w celu poprawy terminowości płatności. Rzecznik uznał, że środki te są w oczywisty sposób użyteczne i prawdopodobnie doprowadzą do poprawy sytuacji, lecz było za wcześnie na ocenę ich przyszłych skutków. Zdaniem Rzecznika najlepszym sposobem dalszego działania było zatem wszczęcie nowego dochodzenia z własnej inicjatywy w 2009 r., gdy będą dostępne dane dotyczące wyników Komisji za 2008 r. Miało to pozwolić ustalić, czy Komisja podjęła wszystkie stosowne kroki w celu przeciwdziałania opóźnieniom w płatnościach czy też konieczne będą dalsze działania.

To kolejne dochodzenie z własnej inicjatywy zostało wszczęte w lutym 2009 r. pismem wystosowanym do Komisji z prośbą o opinię. Po zbadaniu tej opinii Rzecznik zwrócił się o dalsze informacje, które Komisja dostarczyła pod koniec października 2009 r.

Konsultacje społeczne

Rzecznik Praw Obywatelskich za stosowne i użyteczne uważa umożliwienie zainteresowanym stronom wyrażenia uwag w tej sprawie. W związku z tym na niniejszej stronie internetowej udostępniono odpowiednią korespondencję między Rzecznikiem a Komisją. Większość skarg dotyczących opóźnień w płatnościach jest składana w językach angielskim, niemieckim i francuskim. Rzecznik uważa zatem, że publiczne udostępnienie odpowiednich dokumentów w tych trzech językach jest rozsądnym sposobem pogodzenia chęci poinformowania obywateli w jak największej liczbie języków z koniecznością rozważnego i oszczędnego wydatkowania pieniędzy podatników w UE.

Uwagi zainteresowanych stron mogą oczywiście być przedstawiane w dowolnym języku wymienionym w art. 55 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Do uwag tych dostęp będą miały Komisja i zainteresowane osoby trzecie.

Czego oczekuje Rzecznik Praw Obywatelskich

Obecne dochodzenie z własnej inicjatywy dotyczy ogólnie problemu opóźnień w płatnościach dokonywanych przez Komisję. Rzecznik byłby zatem bardzo zainteresowany otrzymaniem od zainteresowanych obywateli, przedsiębiorstw i stowarzyszeń informacji zwrotnej dotyczącej tego, czy ich zdaniem wysiłki podjęte przez Komisję w tym zakresie są wystarczające lub tego, jakie dalsze kroki można i należy podjąć.

Obecne dochodzenie nie ma na celu zbadania i rozstrzygnięcia poszczególnych spraw dotyczących opóźnień w płatnościach. O takich przypadkach można oczywiście poinformować Rzecznika w oddzielnych skargach. Formularz skargi, który można w tym celu wykorzystać, znajduje się na niniejszej stronie internetowej.

Termin przedstawiania uwag

Uwagi należy przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich do dnia 31 marca 2010 r.

listem: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

faksem: +33-388-179062

pocztą elektroniczną:  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces