You have a complaint against an EU institution or body?

Openbare raadpleging van de Europese Ombudsman inzake de transparantie van trialogen

Achtergrond

Op 26 mei 2015 heeft de Europese Ombudsman een strategisch onderzoek ingesteld naar de transparantie van trialogen. Trialogen zijn informele onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie die gericht zijn op het bereiken van overeenstemming aangaande wetgevingsvoorstellen[1]. De Commissie stelt de oorspronkelijke wetgeving voor aan de twee medewetgevers.

Uitnodiging tot het indienen van bijdragen

In de context van het onderzoek hebben het Parlement, de Raad en de Commissie bij de Ombudsman hun meningen ingediend over de transparantie van trialogen[2]. Ook heeft de Ombudsman twee gesloten trialoogdossiers geïnspecteerd om te kunnen zien wat voor soort documenten er normaal gesproken tussen het Parlement, de Raad en de Commissie worden uitgewisseld[3]. De Ombudsman nodigt nu burgers uit om hun opvattingen over deze kwestie met haar te delen.

Zoals de Ombudsman in haar toespraak van 28 september in het Europees Parlement[4] benadrukte, draait het onderzoek niet om de manier waarop de instellingen trialogen organiseren of om een kwestie rondom een bepaald wetgevingsvoorstel. Het onderzoek gaat alleen over de transparantie van trialogen, bijvoorbeeld over de mate waarin documenten die bij de instellingen voor en na trialoogonderhandelingen worden ingediend proactief beschikbaar kunnen en moeten worden gemaakt en op welk tijdstip.

De Ombudsman nodigt u uit om uw zienswijze uiteen te zetten betreffende de volgende onderwerpen:

1. Is de wijze waarop EU-wetgeving door middel van het trialoogproces wordt uit-onderhandeld naar uw mening transparant genoeg? Onderbouw uw antwoord a.u.b. in het kort met redenen.

2. Leg a.u.b. in het kort uit hoe een grotere transparantie naar uw mening het wetgevingsproces in de EU kan beïnvloeden, bijvoorbeeld wat betreft het vertrouwen dat burgers in het proces hebben, de efficiëntie van het proces of andere openbare belangen.

3. De instellingen hebben beschreven wat ze doen op het gebied van het proactief publiceren van trialoogdocumenten[5]. Zou de proactieve uitgave van alle documenten die gedurende de trialoogonderhandelingen tussen de instellingen worden uitgewisseld (bijvoorbeeld de "vierkolomstabellen"[6]), nadat het trialoogproces in een overeenkomst over de compromistekst heeft geresulteerd, naar uw mening voor een grotere transparantie zorgen? In welk stadium van het proces dienen deze documenten volgens u te worden gepubliceerd? Gelieve in het kort uit te leggen wat uw redenen zijn.

4. Welke concrete stappen zouden de instellingen al dan niet kunnen nemen om de burger op voorhand van de trialoogbijeenkomsten op de hoogte te stellen? Zou het voldoende zijn om a) enkel openbaar te maken dat zulke bijeenkomsten plaats zullen vinden en wanneer, of b) meer informatie over toekomstige bijeenkomsten te publiceren, zoals vergaderingsagenda's en lijsten met beoogde deelnemers?

5. Er is bezorgdheid geuit over het feit dat het vooraf vrijgeven van gedetailleerde informatie over trialoogbijeenkomsten zou kunnen leiden tot een vergroting van de druk die door lobbyisten uitgeoefend wordt op wetgevers en functionarissen die bij de onderhandelingen betrokken zijn. Gelieve in het kort uw standpunt uiteen te zetten.

6. Zou het oorspronkelijke standpunt ("mandaat") van alle drie de instellingen over een wetgevingsdossier naar uw mening publiekelijk beschikbaar moeten worden gesteld voor aanvang van de trialoogonderhandelingen? Gelieve in het kort uit te leggen wat uw redenen zijn.

7. Welke concrete maatregelen zouden de instellingen al dan niet kunnen nemen om de zichtbaarheid en toegankelijkheid voor gebruikers van documenten en informatie die ze reeds openbaar hebben gemaakt, te vergroten?

8. Bent u van mening dat er, wat betreft transparantie, een onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen "politieke trialogen", waarbij de politieke vertegenwoordigers van de instellingen betrokken zijn, en technische bijeenkomsten van ambtenaren, waarbij geen politieke besluiten dienen te worden genomen?

9. Gelieve ook in te gaan op eventuele andere terreinen die mogelijk van belang kunnen zijn voor het vergroten van de transparantie van trialogen. Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn.

Wijze van bijdragen

De uiterlijke datum voor het indienen van bijdragen is 31 maart 2016.

Via e-mail: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

of

Per brief: Europese Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Frankrijk

Vermeld duidelijk 'raadpleging trialogen' bovenaan uw bijdrage.

Bijdragen kunnen in een van de 24 officiële talen van de EU worden ingediend.

De Ombudsman zal alle bijdragen naar het Parlement, de Raad en de Commissie doorsturen. De Ombudsman kan deze bijdragen tevens beschikbaar maken op haar website. Fysieke personen die van mening zijn dat, in overeenstemming met Verordening 45/2001 betreffende de bescherming van persoonsgegevens[7], hun naam niet zou moeten worden gepubliceerd, dienen de Ombudsman daarvan op de hoogte te stellen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jan Stadler, juridisch adviseur bij de Ombudsman (tel.: +32 2 284 35 86).

 

[1] Zie voor een gedetailleerde uitleg van trialogen de Gids Bemiddeling en Medebeslissing die is opgesteld door de afdeling Bemiddeling en Medebeslissing van het Europees Parlement en die te vinden is op deze website: http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_nl.pdf

[2] Zie onderstaand voor het advies van het Parlement, het advies van de Raad en het advies van de Commissie te raadplegen (beschikbaar in het Engels).

[3] Zie onderstaand voor de inspectieverslagen met het Parlement, de Raad en de Commissie (beschikbaar in het Engels).

[4] http://www.ombudsman.europa.eu/nl/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (beschikbaar in het Engels).

[5] Zie pagina 5 van het advies van het Parlement en paragraaf 17 van het advies van de Raad.

[6] Een document dat meestal het oorspronkelijke standpunt van elke instelling uiteenzet, alsmede compromisoplossingen die gedurende de onderhandelingen naar voren komen.

[7] Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1. Zie ook: http://www.ombudsman.europa.eu/nl/resources/dataprotection/home.faces