You have a complaint against an EU institution or body?

Europese Ombudsman verzoekt om opmerkingen van het publiek met betrekking tot zijn onderzoek op eigen initiatief naar het probleem van betalingsachterstand van de Europese Commissie

Achtergrond

Sinds zijn bureau in 1995 werd opgericht, heeft de Europese Ombudsman talloze klachten ontvangen over betalingsachterstanden van de instellingen en organen van de Unie.

In 1999 besloot de Ombudsman een onderzoek op eigen initiatief in te stellen naar het probleem van de betalingsachterstand van de Europese Commissie, die het beheer voert over het merendeel van de betalingen die de EU verricht. Nadat belanghebbende partijen in de gelegenheid waren gesteld om opmerkingen te maken, kwam de Ombudsman tot de conclusie dat bij een juiste tenuitvoerlegging van de stappen die de Commissie ondernomen of voorgesteld had waarschijnlijk aanzienlijke vooruitgang zou kunnen worden geboekt op dit gebied.

In 2007 besloot de Ombudsman een tweede onderzoek op eigen initiatief in te stellen naar dit onderwerp. Tijdens dit onderzoek stelde de Commissie de Ombudsman op de hoogte van een aantal vervolgstappen die zij op administratief en wetgevingsniveau had ondernomen om de tijdigheid van haar betalingen te verbeteren. De Ombudsman was van mening dat deze stappen zonder meer nuttig waren en waarschijnlijk zouden leiden tot verbeteringen, maar dat het te vroeg was om te beoordelen welk effect zij zouden hebben op de situatie. De beste oplossing was volgens de Ombudsman in 2009 een nieuw onderzoek op eigen initiatief in te stellen. Dan zouden de cijfers met betrekking tot de prestaties van de Commissie in 2008 beschikbaar zijn, zodat met zekerheid zou kunnen worden vastgesteld of de Commissie de juiste stappen had ondernomen om de betalingsachterstand weg te werken of dat er toch verdere maatregelen zouden moeten worden genomen.

Dit nieuwe initiatiefonderzoek werd in februari 2009 geopend met een brief waarin de Commissie om een stantpunt werd gevraagd. Nadat hij het standpunt had bestudeerd, verzocht de Ombudsman de Commissie om nadere inlichtingen. Deze ontving hij in oktober 2009.

Raadpleging van het publiek

De Ombudsman is van mening dat het passend en zinvol is om belanghebbende partijen in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken over deze zaak. De relevante correspondentie tussen de Commissie en hem is derhalve beschikbaar op deze website. De meeste klachten inzake betalingsachterstand zijn ingediend in het Engels, Duits en Frans. Op basis hiervan vindt de Ombudsman dat het feit dat de relevante documenten in deze drie talen voor het publiek toegankelijk zijn, een redelijk compromis vormt tussen de wens om burgers in zo veel mogelijk talen te informeren en de noodzaak zorgvuldig en zuinig om te gaan met Europees belastinggeld.

Vanzelfsprekend kunnen belanghebbende partijen hun bijdrage indienen in elk van de talen vermeld in artikel 55, lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Deze bijdragen zullen toegankelijk zijn voor de Commissie en belanghebbende derden.

Wat de Ombudsman wil bereiken

Het huidige initiatiefonderzoek heeft betrekking op het probleem van de betalingsachterstand van de Commissie in het algemeen. De Ombudsman is daarom heel geïnteresseerd in het ontvangen van een reactie van belanghebbende burgers, bedrijven en organisaties op de vraag of de inspanningen van de Commissie volgens hen volstaan of dat er nadere stappen kunnen en moeten worden ondernomen.

Dit onderzoek strekt er niet toe individuele gevallen van betalingsachterstand te onderzoeken en op te lossen. Dergelijke gevallen kunnen natuurlijk wel middels een individuele klacht aanhangig worden gemaakt bij de Ombudsman. Op deze website staat een klachtenformulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

Termijn voor de indiening van opmerkingen

Opmerkingen dienen vóór 31 maart 2010 naar de Ombudsman te worden gezonden.

Per brief: Europese Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

Per fax: +33-388-179062

E-mail:  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces