You have a complaint against an EU institution or body?

Konsultazzjoni pubblika - Trasparenza u parteċipazzjoni fit-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE relatati mal-ambjent

Environmental decision making of the EU institutions, bodies, offices and agencies (referred to as ‘EU institutions’ hereafter)

Din il-konsultazzjoni bħalissa magħluqa.

 

It-teħid ta’ deċiżjonijiet ambjentali tal-istituzzjonijiet, tal-korpi, tal-uffiċċji u tal-aġenziji tal-UE (minn hawn ’il quddiem imsejħa l-“istituzzjonijiet tal-UE”)

It-Trattati tal-UE jirrikjedu li d-deċiżjonijiet kollha tal-UE jittieħdu bl-aktar mod miftuħ u qrib possibbli taċ-ċittadin. It-trasparenza u l-parteċipazzjoni huma kkunsidrati partikolarment importanti fir-rigward tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE relatati mal-ambjent. Bħala parti għall-Konvenzjoni ta’ Aarhus, l-UE hija impenjata li tiżgura livell għoli ta’ aċċess pubbliku għal informazzjoni ambjentali u parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet relatati mal-ambjent. Biex jipparteċipa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet relatati mal-ambjent, il-pubbliku jrid ikollu aċċess għal informazzjoni aġġornata relatata mal-ambjent u mal-azzjonijiet tal-UE f’dan ir-rigward.

Għal fehim aħjar tal-kwistjonijiet li jiffaċċja l-pubbliku fir-rigward tat-trasparenza u l-parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE f’dan il-qasam, l-Ombudsman tistieden kontributi bbażati fuq il-mistoqsijiet li ġejjin:

Trasparenza

1. Jekk jogħġbok iddeskrivi kwalunkwe diffikultà li ffaċċjajt fit-tfittxija u fil-ksib ta’ informazzjoni jew ta’ dokumenti relatati (mat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar) mal-ambjent miżmuma mill-istituzzjonijiet tal-UE.

2. Fil-fehma tiegħek, l-informazzjoni ambjentali li l-UE tagħmel pubblika hija aġġornata u preċiża? Jekk le, jekk jogħġbok agħti xi eżempji.

3. Ir-Regolament ta’ Aarhus tal-UE jobbliga lill-istituzzjonijiet tal-UE jistabbilixxu bażijiet tad-data pubbliċi għat-tixrid proattiv u sistemiku ta’ ċerta informazzjoni ambjentali.[1] Fil-fehma tiegħek, x’għandhom jagħmlu l-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jagħmlu dawn il-bażijiet tad-data kemm jista’ jkun komprensivi u faċli għall-utent? It-tip ta’ informazzjoni li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jinkludu fl-ambitu tagħhom huwa stabbilit fl-Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Aarhus. X’informazzjoni speċifika jeħtieġ li tiġi pprovduta sabiex jiġi ssodisfat dan ir-rekwiżit? L-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jagħżlu li jmorru lil hinn minn dan ir-rekwiżit legali? B’liema mod?

4. F’xi stħarriġ dwar l-aċċess pubbliku tad-dokumenti, l-Ombudsman sabet li l-istituzzjoni tal-UE kkonċernata ma rrikonoxxietx li l-“informazzjoni ambjentali” kienet qiegħda f’riskju u, għalhekk, ma applikatx l-istandards ogħla ta’ trasparenza meħtieġa mir-Regolament ta’ Aarhus tal-UE.[2] Iltqajt ma’ din il-kwistjoni? Jekk iva, jekk jogħġbok agħti xi eżempji rilevanti.

5. Il-Kummissjoni Ewropea għandha setgħat ta’ implimentazzjoni (fl-ambitu tal-hekk imsejħa proċedura ta’ “kumitat”) li tużahom ukoll sabiex tadotta deċiżjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent, bħall-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi fil-pestiċidi.[3] Il-Kummissjoni ressqet proposta sabiex temenda r-regolament dwar il-“kumitat” fl-2017, inkluż billi tagħmel pubbliċi l-voti tar-rappreżentanti tal-Istati Membri tal-UE fil-Kumitat ta’ Appell. Madankollu, il-proċess leġiżlattiv dwar din il-proposta waqaf minn dakinar ’l hawn.[4] Sadanittant, il-Kummissjoni qalet li qed tirrifletti dwar kif għandha tiżgura aktar trasparenza fil-proċeduri tal-kumitat.[5] B’liema mod taħseb li l-Kummissjoni tista’ ttejjeb it-trasparenza tal-proċeduri tal-kumitat, b’mod speċifiku dwar it-teħid ta’ deċiżjonijiet ambjentali?

6. Fil-fehma tiegħek, l-interessi personali u/jew professjonali ta’ esperti esterni li l-Kummissjoni tikkonsulta magħhom fir-rigward ta’ proposti ambjentali, leġiżlattivi jew ta’ xorta oħra, huma trasparenti biżżejjed? Jekk jogħġbok, ipprovdi raġunijiet għall-fehma tiegħek.

7. Jekk jogħġbok, ressaq kwalunkwe kwistjoni oħra li osservajt fit-trasparenza tat-teħid ta’ deċiżjonijiet relatati mal-ambjent.

Parteċipazzjoni

8. X’tista’ ttejjeb il-Kummissjoni fir-rigward tal-involviment tas-soċjetà ċivili fil-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki b’impatt fuq l-ambjent, pereżempju fil-“Gruppi ta’ Djalogu Ċivili” fil-kuntest tal-Politika Agrikola Komuni tal-UE, jew fil-“Gruppi Konsultattivi Domestiċi” fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta’ Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles?

9. Skont ir-Regolament ta’ Aarhus tal-UE, l-istituzzjonijiet tal-UE huma meħtieġa jipprovdu opportunitajiet bikrija u effettivi għall-pubbliku sabiex ikun jista’ jipparteċipa waqt il-preparazzjoni, il-modifika jew ir-reviżjoni ta’ pjanijiet jew waqt il-programmi relatati mal-ambjent u sabiex ikunu jistgħu jqisu r-riżultat tal-parteċipazzjoni pubblika. [6] Taf b’xi kwistjonijiet f’dan ir-rigward, bħal każijiet fejn l-istituzzjonijiet tal-UE ma osservawx b’mod adegwat dan l-obbligu? Jekk iva, jekk jogħġbok agħti xi eżempji rilevanti.

10. X’għandha tagħmel il-Kummissjoni sabiex tiżgura livell adegwat ta’ parteċipazzjoni pubblika fir-rigward tal-miżuri li għandhom jiġu adottati fil-kuntest ta’ REPowerEU[7] u l-Pakkett għall-Ħarsien tan-Natura[8]?

11. Jekk jogħġbok, ressaq kwalunkwe kwistjoni oħra li osservajt fil-mod kif l-istituzzjonijiet tal-UE jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet relatati mal-ambjent.

Kif tista’ tikkontribwixxi

L-iskadenza għas-sottomissjoni tal-kummenti hija 15/12/2022. Il-kontributi jistgħu jsiru permezz tal-posta elettronika (EOPublicConsult@ombudsman.europa.eu) jew permezz tal-posta lil:

Ombudsman Ewropew
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403, F - 67001, Strasbourg Cedex
Franza

Jekk jogħġbok indika b’mod ċar SI/5/2022/KR fil-bidu tal-kontribut tiegħek.

Il-kontributi jistgħu jitressqu bi kwalunkwe waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-UE. Huwa possibbli li tirrispondi għal għażla ta’ mistoqsijiet biss jekk dan ikun mixtieq. Jekk jogħġbok, indika b’mod ċar ma’ liema mistoqsijiet huma relatati t-tweġibiet tiegħek. Jekk jogħġbok, taqbiżx l-10 paġni għall-kontribut tiegħek, inkluż l-annessi, jekk ikollok.

L-Ombudsman għandha l-għan ukoll li tagħmel dawn il-kontributi disponibbli fuq is-sit web tagħha. Persuni fiżiċi li jqisu li, skont ir-Regolament 2018/1725 dwar il-protezzjoni tad-data personali[9], isimhom ma għandux jiġi ppubblikat, jeħtieġ li jinfurmaw lill-Ombudsman.

Jekk teħtieġ aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Inkjesti responsabbli, Koen Roovers, fuq +32 2 284 11 41.

 

[1] L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1367-20211028

[2] Ara, pereżempju, il-każ 311/2021/TE

[3] Ara l-Artikolu tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20210327

[4] Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 182/2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni

Ara: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A85%3AFIN

[5] Ara: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/121412.

[6] Ara l-Artikolu 9 tar-Regolament ta’ Aarhus, ara n-notaf’qiegħ il-paġna 1.

[7] Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tat-8 ta’ Marzu 2022, “REPowerEU: Azzjoni Ewropea Konġunta għal enerġija aktar affordabbli, sikura u sostenibbli”, COM(2022) 108 final

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

[8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746

[9] Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE, ĠU L 295/39