You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas ombudes sabiedriskā apspriešanās par trīspusēju sarunu pārredzamību

Pamatinformācija

Eiropas ombude 2015. gada 26. maijā uzsāka stratēģisku aptauju par trīspusējo sarunu pārredzamību. Trīspusējās sarunas ir neformālas pārrunas starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju, kuru mērķis ir sasniegt vienošanos par tiesību aktu priekšlikumiem[1]. Komisija ierosina sākotnējos tiesību aktus diviem likumdevējiem.

Uzaicinājums iesniegt komentārus

Parlaments, Padome un Komisija izmeklēšanas kontekstā ir iesniegusi ombudei atzinumus par trīspusēju sarunu pārredzamību[2]. Ombude ir arī pārbaudījusi divas slēgtas trīspusēju sarunu lietas, lai redzētu, ar kāda veida dokumentiem parasti savstarpēji apmainās Parlaments, Padome un Komisija trīspusēju sarunu laikā[3]. Tagad ombude aicina sabiedrības locekļus iesniegt savus viedokļus par šo jautājumu.

Kā ombude uzsvēra savā runā 28. septembrī Eiropas Parlamentā[4], šī izmeklēšana attiecas tikai uz to, kādā veidā iestādes organizē trīspusējas sarunas, vai uz jebkuru jautājumu saistībā ar jebkuru konkrētu tiesību aktu priekšlikumu. Izmeklēšana attiecas tikai uz trīspusēju sarunu pārredzamību, piemēram, to, kādā mērā dokumentus, kurus iesniegušas iestādes trīspusēju sarunu laikā un pēc sarunām, var padarīt proaktīvi pieejamus un kādā veidā tie būtu jāpadara proaktīvi pieejami, kā arī kurā brīdī tas būtu jādara.

Ombude aicina jūs iesniegt savu viedokli par turpmāk norādītajiem jautājumiem.

1. Pēc jūsu viedokļa, vai veids, kādā caur trīspusējām sarunām pārrunā ES tiesību aktus, ir pietiekami pārredzams? Lūdzu, sniedziet īsu pamatojumu savai atbildei.

2. Lūdzu, paskaidrojiet, kā, pēc jūsu viedokļa, lielāka pārredzamība varētu ietekmēt ES likumdošanas procesu, piemēram, attiecībā uz sabiedrības uzticību procesam, procesa efektivitāti vai citām sabiedrības interesēm.

3. Iestādes ir aprakstījušas, ko tās dara attiecībā uz trīspusēju sarunu dokumentu proaktīvu publicēšanu[5]. Pēc jūsu viedokļa, vai proaktīva visu to dokumentu atklāšana, ar kuriem iestādes ir apmainījušās trīspusēju pārrunu laikā, piemēram, "četru-kolonu tabulu"[6] atklāšana, pēc trīspusēju sarunu procesa vainagošanās ar vienošanos par kompromisa tekstu, nodrošinātu lielāku pārredzamību? Kurā procesa posmā šādai dokumentu atklāšanai būtu jānotiek? Lūdzu, sniedziet īsu pamatojumu.

4. Kādus (ja tādi ir iespējami) konkrētus pasākumus iestādēm vajadzētu veikt, lai sabiedrību informētu jau priekšlaicīgi par trīspusējām sanāksmēm? Vai pietiktu ar a) publisku paziņojumu, ka šādas sanāksmes notiks un kad tās notiks, vai b) sīkāku informāciju par turpmākajām sanāksmēm, piemēram, sanāksmju darba kārtību un ierosināto dalībnieku sarakstu?

5. Ir paustas bažas par to, ka iepriekšēji sniegta sīka informācija par trīspusējām sanāksmēm varētu novest pie tā, ka lobisti izdarītu lielāku spiedienu uz pārrunās iesaistītajiem likumdevējiem un amatpersonām. Lūdzu, īsumā izklāstiet savu viedokli par šo jautājumu.

6. Pēc jūsu viedokļa, vai sākotnējo visu trīs iestāžu nostāju ("mandātu") par tiesību aktiem vajadzētu padarīt pieejamu pirms trīspusēju pārrunu uzsākšanas? Īsumā izskaidrojiet savu pamatojumu.

7. Kādus (ja tādi ir iespējami) konkrētus pasākumus iestādes varētu veikt, lai uzlabotu dokumentu un informācijas, ko tās jau ir padarījušas publisku, redzamību un pieejamību lietotājam?

8. Vai jūs uzskatāt, ka attiecībā uz pārredzamību ir jānosaka atšķirība starp "politiskajām trīspusējām sarunām", kurās ir iesaistīti iestāžu politiskie pārstāvji, un tehniskajām sanāksmēm, kuras notur civilierēdņi un kurās nepieņem politiskus lēmumus?

9. Lūdzu, sniedziet komentārus par citām jomām, ja tādas ir, ar kurām ir iespēja uzlabot trīspusēju sarunu pārredzamību. Lūdzu, izsakieties pēc iespējas konkrētāk.

Kā iesniegt komentārus?

Termiņš komentāru iesniegšanai ir 2016. gada 31. marts.

Pa e-pastu: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

Alternatīvi,

nosūtot vēstuli uz adresi: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francija

Lūdzu, savu iesniegto komentāru sākumā skaidri norādiet priekšmetu "apspriedes par trīspusējām sarunām".

Komentārus var iesniegt jebkurā no 24 ES oficiālajām valodām.

Omdude visus saņemtos komentārus nosūtīs Parlamentam, Padomei un Komisijai. Ombude drīkst arī šos komentārus padarīt pieejamus savā tīmekļa vietnē. Fiziskajām personām, kuras uzskata, ka viņu vārdus un uzvārdus nevajadzētu publicēt saskaņā ar Regulu 45/2001 par personas datu aizsardzību[7], ombude par to ir jāinformē.

Ja jums ir nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar Jan Stadler, ombuda juridisko pārstāvi (tālr.: +32 2 284 35 86).

 

[1] Lai iegūtu sīkāku izskaidrojumu par trīspusējām sarunām, lūdzu, skatīt Koplēmuma un samierināšanās procedūru rokasgrāmatu, ko sagatavojusi Eiropas Parlamenta Samierināšanās un koplēmuma procedūras nodaļa, pieejama šeit: http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_lv.pdf

[2] Skatīt zemāk Parlamenta atzinumu, Padomes atzinumu un Komisijas atzinumu (pieejami angļu valodā).

[3] Skatīt zemāk par pārbaužu ziņojumus — Parlamenta, Padomes un Komisijas (pieejami angļu valodā).

[4] http://www.ombudsman.europa.eu/lv/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (pieejami angļu valodā).

[5] Lūdzu, sk. Parlamenta atzinuma 5. lappusi un Padomes atzinuma 17. paragrāfu.

[6] Dokuments, kurā parasti ietverta katras iestādes sākotnējā pozīcija un kompromisa risinājumi, kas parādījušies pārrunu gaitā.

[7] Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV, 2001, L 8,1. lpp.). Sk. arī: http://www.ombudsman.europa.eu/lv/resources/dataprotection/home.faces