You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas ombuds aicina sabiedrību izteikt viedokli par viņa veikto izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas saistībā ar Eiropas Komisijas maksājumu kavējumu problēmu

Pamatinformācija

Kopš Eiropas ombuda biroja izveidošanas 1995. gadā ombuds ir saņēmis neskaitāmas sūdzības par Eiropas iestāžu un struktūrvienību maksājumu kavējumiem.

Ombuds 1999. gadā nolēma sākt izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas (OII) saistībā ar Eiropas Komisijas kavētajiem maksājumiem, ņemot vērā, ka tā veic lielāko daļu ES maksājumu. Pēc tam, kad ieinteresētajām pusēm tika dota iespēja izteikt savus novērojumus, ombuds secināja, ka Komisijas veiktie vai ierosinātie pasākumi, ja tie ir pareizi īstenoti, visticamāk, norāda uz ievērojamu progresu šajā jomā.

Ombuds 2007. gadā nolēma sākt papildu izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas saistībā ar minēto problēmu. Izmeklēšanas laikā Komisija informēja ombudu par tās veiktajiem vairākiem papildu pasākumiem gan administratīvajā, gan likumdošanas līmenī, lai uzlabotu maksājumu savlaicīgu veikšanu. Ombuds uzskata, ka šie pasākumi bija ļoti lietderīgi un, iespējams, sekmēja uzlabojumus, bet ir pāragri vērtēt to iespējamo ietekmi uz šo situāciju. Tādējādi, pēc ombuda domām, jaunu izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas vislabāk bija sākt 2009. gadā, kad būtu pieejami rādītāji par Komisijas darbību 2008. gadā, lai noskaidrotu, vai Komisija ir veikusi visus pasākumus maksājumu kavējumu novēršanai vai arī ir vajadzīgi turpmāki pasākumi.

Minētā papildu izmeklēšana tika sākta 2009. gada februārī, nosūtot Komisijai vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu. Pēc minētā atzinuma izskatīšanas ombuds lūdza papildu informāciju, ko Komisija iesniedza 2009. gada oktobra beigās.

Sabiedriskā apspriešana

Ombuds uzskata, ka ir lietderīgi radīt iespēju ieinteresētajām pusēm izteikt viedokli šajā jautājumā. Tādējādi attiecīgā sarakste starp viņu un Komisiju tika publicēta šajā tīmekļa vietnē. Vairākums sūdzību saistībā ar maksājumu kavējumiem ir iesniegtas angļu, vācu un franču valodā. Tāpēc ombuds uzskata, ka attiecīgo dokumentu publicēšana šajās trīs valodās ir saprātīgs kompromiss starp vēlmi informēt iedzīvotājus pēc iespējas vairākās valodās un nepieciešamību apdomīgi un taupīgi tērēt ES nodokļu maksātāju naudu.

Protams, ieinteresētās puses var iesniegt savus apsvērumus jebkurā no Līguma par Eiropas Savienību 55. panta 1. punktā minētajām valodām.

Minētie iesniegumi būs pieejami Komisijai un ieinteresētajām trešām pusēm.

Ko ombuds vēlas noskaidrot?

Pašreizējā izmeklēšana pēc ombuda iniciatīvas kopumā ir saistīta ar Komisijas maksājumu kavējumu problēmu. Tādēļ ombuds ļoti vēlētos saņemt atgriezenisko informāciju no iedzīvotājiem, uzņēmumiem un apvienībām attiecībā uz to, vai, viņuprāt, Komisijas veiktie pasākumi šajā jomā ir bijuši pietiekami vai arī vajadzēja veikt vai ir jāveic papildu pasākumi.

Pašreiz veiktās izmeklēšanas nolūks nav pārbaudīt vai risināt atsevišķus maksājumu kavējumu gadījumus. Iesniegumus par šādiem gadījumiem, protams, var iesniegt ombudam kā atsevišķas sūdzības. Šim nolūkam paredzētā sūdzības veidlapa ir pieejama šajā tīmekļa vietnē.

Termiņš novērojumu iesniegšanai

Novērojumi jānosūta ombudam līdz 2010. gada 31. martam

pa pastu: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

pa faksu: +33-388-179062

e-pastā:  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces