You have a complaint against an EU institution or body?

Europos ombudsmenas -Viešos konsultacijos -Tarybos parengiamųjų organų teisėkūros darbo skaidrumas

Bendroji informacija

Europos Sąjungos piliečiai turi teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, o sprendimai turi būti priimami kuo atviriau.

2017 m. kovo 10 d. Europos ombudsmenas pradėjo strateginį tyrimą, kuriame dėmesys kreipiamas į ES Tarybos, vieno iš dviejų ES teisėkūros organų, parengiamųjų organų teisėkūros diskusijų skaidrumą.

Tyrimas nesusijęs su tuo, kaip Taryba rengia parengiamąsias diskusijas, po kurių patvirtinama jos oficiali pozicija dėl ES teisės aktų; taip pat tyrimas nėra susijęs su jokiu konkrečiu pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Tiriama, kaip Tarybos generalinis sekretoriatas (TGS) administracinėmis priemonėmis remia teisėkūros sprendimų priėmimo procesą, registruodamas valstybių narių diskusijų, vykstančių parengiamuosiuose organuose, išvadas ir registruodamas, tvarkydamas ir skelbdamas susijusius dokumentus.

Prieš Tarybai priimant oficialią poziciją dėl derybų su viena iš teisėkūros institucijų, Europos Parlamentu, parengiamosios diskusijos dėl teisės aktų projekto vyksta ambasadorių ir (arba) ambasadorių pavaduotojų lygmeniu (atitinkamai Nuolatinių atstovų komitetas II ir I) ir daugiau kaip 150 komitetų ir darbo grupių[1], kuriose dalyvauja valstybės tarnautojai. Kai kuriais atvejais susitariama parengiamųjų organų lygmeniu ir sutarta pozicija patvirtinama nerengiant ministrų diskusijų Taryboje. Galutinai priėmus teisėkūros procedūra priimamą aktą, Taryba viešai paskelbia daugumą teisėkūros dokumentų, įskaitant parengiamuosiuose organuose parengtus dokumentų projektus.

Ombudsmeno tyrimas apima keturias sritis:

  1. galimybę susipažinti su teisėkūros procedūra priimtais dokumentais Tarybos dokumentų registre;
  2. Tarybos registro išsamumą;
  3. teisės aktų rengimo nuoseklumą ir parengiamųjų organų informacijos atskleidimo praktiką;
  4. valstybių narių nuomonių skaidrumą.

Raginimas teikti pastabas

Pirmiausia, atlikdamas tyrimą, ombudsmenas Tarybai uždavė 14 klausimų, į kuriuos Taryba atsakė 2017 m. liepos 26 d.[2] Taryba nurodė įvairius patobulinimus, kurie padidins visuomenės galimybes stebėti Tarybos sprendimų priėmimo procesą, įskaitant i) naują Tarybos dokumentų registravimo sistemą, ii) bendros Europos Parlamento ir Komisijos teisės aktų rengimo platformos projektą, iii) technines priemones, kurias naudojant paprasčiau atskleisti dokumentus, turinčius platinimo žymą „LIMITE“ (t. y. viešai neskelbiami) ir iv) įvairias iniciatyvas, kuriomis siekiama suteikti visuomenei daugiau galimybių susipažinti su dokumentais.

Ombudsmenė parašė Tarybai, prašydama sudaryti galimybę atlikti 2016 m. baigtų rengti teisėkūros dokumentų patikrinimą. Kartu ombudsmenė ragina visuomenės atstovus pateikti savo nuomonę strateginiame tyrime iškeltais klausimais. Ombudsmenė ragina jus pasidalyti savo nuomone toliau pateiktais klausimais.

I. Galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais

1. Kai Europos Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, jis aptariamas vienoje ar daugiau Tarybos darbo grupių. Kokią naudingą informaciją šiuo etapu galima skelbti visuomenei, kad ji matytų ir suprastų, kaip plėtojamos diskusijos?

2. Savo atsakyme ombudsmenui Taryba apibūdino veiksmus, kurių šiuo metu imasi, kad jų svetainėje būtų paprasčiau rasti dokumentus, pavyzdžiui, tobulina paieškos formą, suteikia galimybę susipažinti su dokumentais naudojantis posėdžių kalendoriumi ir kuria bendrą teisėkūros duomenų bazę, numatytą Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros[3].

Ar yra kitų priemonių, kurių Taryba galėtų imtis, kad teisėkūros procedūra priimtus dokumentus būtų paprasčiau rasti?

II. Diskusijų skaidrumas

3. Aprašykite sunkumus, su kuriais susidūrėte norėdami gauti informaciją ar dokumentus, susijusius su Tarybos parengiamuosiuose organuose vykstančiomis diskusijomis, ir pateikite konkrečius pasiūlymus, kaip galima tai patobulinti.

4. Tarybos parengiamuosiuose organuose rengiami ir platinami įvairūs dokumentai (posėdžio rezultatai, pirmininkaujančios valstybės narės kompromisiniai sprendimai, pažangos ataskaitos ir pan.). Ar, jūsų nuomone, tam tikri dokumentai yra naudingesni už kitus informuojant visuomenę apie vykstančias diskusijas? Paaiškinkite.

5. Ar peržiūrite Tarybos paskelbtus teisėkūros dokumentus po to, kai priimamas teisėkūros procedūra priimamas aktas?

6. Ar manote, kad darbo grupių diskusijoms ir Nuolatinių atstovų komiteto diskusijoms turėtų būti taikomi skirtingi skaidrumo reikalavimai? Trumpai pagrįskite savo atsakymą.

7. Vykstant diskusijoms, dokumentai, turintys platinimo žymą „LIMITE“, be išankstinio leidimo nėra viešai skelbiami. Kaip manote, kokių papildomų priemonių galima imtis, siekiant toliau reguliuoti ir suderinti žymos „LIMITE“ naudojimą teisėkūros procedūra priimtiems dokumentams?

8. Turint omenyje tai, kad delegacijų nuomonės vykstant deryboms gali pasikeisti, ir tai, kad Taryba turi apsaugoti savo sprendimų priėmimo procesų veiksmingumą, kaip manote, kiek nacionalinių delegacijų pozicijos, išreikštos Tarybos darbo grupių ir (arba) Nuolatinių atstovų komiteto derybų metu, turėtų būti registruojamos? Kaip svarbu jums būtų sužinoti nacionalinės delegacijos poziciją?

III. Kita

9. Pateikite pastabų dėl kitų sričių arba priemonių, kurios, jūsų nuomone, yra svarbios siekiant padidinti ES Tarybos parengiamųjų organų teisėkūros diskusijų skaidrumą. Jūsų pastabos turėtų būti kuo konkretesnės.

Kaip prisidėti?

Pastabų teikimo terminas – 2017 m. gruodžio 31 d.

E. paštu, naudojant pateiktą kreipimosi formą: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-CouncilConsultation

arba

įprastu paštu: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

Dokumento pradžioje aiškiai nurodykite jo paskirtį – „Tarybos konsultacijos OI/2/2017“

Pastabas galima teikti bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų. Jeigu įmanoma, pateikiamos pastabos neturi viršyti 10 puslapių, įskaitant priedus.

Visas gautas pastabas ombudsmenas perduos Tarybai. Ombudsmenas taip pat ketina skelbti šias pastabas savo svetainėje. Fiziniai asmenys, manantys, kad, pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmens duomenų apsaugos[4], jų vardas ir pavardė neturėtų būti skelbiami viešai, apie tai turėtų informuoti ombudsmeną.

Prireikus papildomos informacijos, kreipkitės į Ombudsmeno strateginių tyrimų pareigūnę Alice Bossière (tel. +32 2 283 34 01).

 

[1] Išsamų Tarybos parengiamųjų organų sąrašą visomis 24 oficialiosiomis kalbomis rasite Tarybos tinklalapyje: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/

[2] Žr. toliau pateikiamą ombudsmenės laišką ir Tarybos atsakymą.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG

[4] 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 8, 2001 1 12, p. 1. Taip pat žr. http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/dataprotection/home.faces.