You have a complaint against an EU institution or body?

Europos ombudsmenas ragina visuomenę pateikti pastabas dėl jo iniciatyva pradėto Europos Komisijos pavėluoto mokėjimo problemos tyrimo

Bendrosios aplinkybės

Nuo 1995 m., kai buvo išrinktas pirmasis Europos ombudsmenas, dėl pavėluotų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų mokėjimų jam buvo pasiskųsta daug kartų.

1999 m. ombudsmenas nusprendė savo iniciatyva pradėti Europos Komisijos, kuri administruoja daugelį ES atliekamų mokėjimų, pavėluoto mokėjimo problemos tyrimą. Suteikęs suinteresuotosioms šalims galimybę pateikti pastabas, ombudsmenas padarė išvadą, jog tikėtina, kad jei Komisijos pasiūlyti ir pradėti veiksmai būtų buvę atlikti tinkamai, šioje srityje būtų pasiekta didelė pažanga.

2007 m. ombudsmenas nusprendė pradėti kitą tyrimą savo iniciatyva šiuo klausimu. Atliekant šį tyrimą, Komisija ombudsmenui pranešė apie keletą kitų priemonių, kurių ėmėsi administraciniu ir teisėkūros lygmenimis, kad mokėjimai būtų atliekami laiku. Ombudsmeno nuomone, šios priemonės  neabejotinai naudingos ir veikiausiai jomis siekiama gerinti padėtį, tačiau spręsti apie jų poveikį dar per anksti. Todėl, jo požiūriu, geriausias šios problemos sprendimo būdas, kai jau žinomi Komisijos 2008 m. veiklos rezultatai, 2009 m. pradėti naują tyrimą savo iniciatyva siekiant išsiaiškinti, ar Komisija ėmėsi visų tinkamų priemonių, kad būtų išvengta mokėjimų vėlavimo, ar reikia imtis tolesnių veiksmų.

Šis ombudsmeno iniciatyva atliekamas tyrimas pradėtas 2009 m. vasario mėn. Komisijai nusiuntus raštą, kuriuo prašoma pateikti nuomonę. Išnagrinėjęs šią nuomonę ombudsmenas kreipėsi į Komisiją papildomos informacijos, kurią ji suteikė 2009 m. spalio mėn. pabaigoje.

Konsultacijos su visuomene

Ombudsmenas mano esant tinkama ir naudinga suteikti suinteresuotosioms šalims galimybę pateikti savo pastabas dėl šio atvejo. Todėl atitinkamus ombudsmeno ir Komisijos raštus galima rasti šioje interneto svetainėje. Daugiausia skundų dėl pavėluotų mokėjimų pateikta anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Taigi, ombudsmeno manymu, sprendimas viešai paskelbti atitinkamus dokumentus šiomis trimis kalbomis reiškia, kad siekiama pagrįsto kompromiso derinant norą pateikti piliečiams informaciją kuo daugiau kalbų ir poreikį apdairiai ir taupiai leisti ES mokesčių mokėtojų pinigus.

Be abejo, pastabas suinteresuotosios šalys gali pateikti bet kuria iš Europos Sąjungos sutarties 55 straipsnio 1 dalyje nurodytų kalbų.

Komisija ir suinteresuotosios trečiosios šalys galės susipažinti su šiomis pastabomis.

Ombudsmeno lūkesčiai

Šis ombudsmeno savo iniciatyva atliekamas tyrimas susijęs su bendrai nagrinėjama Komisijos pavėluoto mokėjimo problema. Todėl ombudsmenui labai svarbi suinteresuotų piliečių, bendrovių ir asociacijų nuomonė apie tai, ar Komisijos pastangos šioje srityje yra pakankamos, kokių tolesnių veiksmų galima ir reikia imtis.

Šiuo tyrimu nesiekiama tirti ir spręsti pavienių pavėluoto mokėjimo atvejų. Apie tokius atvejus, be abejo, galima pranešti ombudsmenui pateikiant skundą. Šiuo tikslu galima užpildyti skundo formą, pateiktą šioje interneto svetainėje.

Pastabų pateikimo terminas

Pastabas ombudsmenui galima siųsti iki 2010 m. kovo 31 d.

Adresas: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

Faks.: +33-388-179062

El. p.:  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces