You have a complaint against an EU institution or body?

Viešos konsultacijos: skaidrumas ir dalyvavimas priimant ES sprendimus aplinkos klausimais

Environmental decision making of the EU institutions, bodies, offices and agencies (referred to as ‘EU institutions’ hereafter)

Konsultacijos baigtos.

 

ES institucijų, įstaigų, organų, tarnybų ir agentūrų (toliau – ES institucijos) sprendimų priėmimas aplinkos klausimais

ES sutartyse reikalaujama, kad visi ES sprendimai būtų priimami kuo atviriau ir kuo labiau įtraukiant piliečius. Skaidrumas ir dalyvavimas ypač svarbūs priimant su aplinka susijusius ES sprendimus. ES, kaip Orhuso konvencijos šalis, yra įsipareigojusi užtikrinti kuo geresnę galimybę visuomenei gauti informaciją apie aplinką ir dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus. Kad galėtų dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus, visuomenė turi turėti galimybę gauti naujausią informaciją apie aplinką ir ES veiksmus šioje srityje.

Siekdama geriau suprasti problemas, su kuriomis susiduria visuomenė, kai kalbama apie ES sprendimų priėmimo šioje srityje skaidrumą ir dalyvavimą jame, ombudsmenė kviečia atsakyti į toliau pateiktus klausimus.

Skaidrumas

1. Aprašykite visus sunkumus, su kuriais susidūrėte ieškodami ES institucijų turimos informacijos ar dokumentų, susijusių su aplinka (sprendimų priėmimu), ar juos gaudami.

2. Ar, jūsų nuomone, ES viešai skelbiama informacija apie aplinką yra naujausia ir tiksli? Jei ne, pateikite pavyzdžių.

3. ES Orhuso reglamentu ES institucijos įpareigojamos sukurti viešas duomenų bazes, skirtas aktyviai ir sistemingai skleisti tam tikrą informaciją apie aplinką[1]. Ką, jūsų nuomone, turėtų daryti ES institucijos, kad šios duomenų bazės būtų kuo išsamesnės ir patogesnės naudoti? Orhuso reglamento 4 straipsnyje nustatyta, kokią informaciją ES institucijos turėtų įtraukti į savo veiklos sritį. Kokią konkrečią informaciją reikia pateikti, kad šis reikalavimas būtų įvykdytas? Ar ES institucijos turėtų nuspręsti neapsiriboti šiuo teisiniu reikalavimu? Kokiu būdu?

4. Kai kuriuose tyrimuose dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais ombudsmenė nustatė, kad atitinkama ES institucija nepripažino, jog kalbama apie „informaciją apie aplinką“, ir todėl netaikė aukštesnių skaidrumo standartų, kurių reikalaujama pagal ES Orhuso reglamentą[2]. Ar susidūrėte su šia problema? Jei taip, pateikite atitinkamų pavyzdžių.

5. Europos Komisija turi įgyvendinimo įgaliojimus (pagal vadinamąją „komitologijos“ procedūrą), kuriais taip pat naudojasi priimdama su aplinka susijusius sprendimus, pavyzdžiui, tvirtindama pesticidų veikliąsias medžiagas[3]. 2017 m. Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti „komitologijos“ reglamentą, be kita ko, paviešinant ES valstybių narių atstovų balsus apeliaciniame komitete. Tačiau nuo to laiko teisėkūros procesas dėl šio pasiūlymo sustojo[4]. Tuo tarpu Komisija teigė svarstanti, kaip užtikrinti didesnį komitologijos procedūrų skaidrumą[5]. Kaip, jūsų nuomone, Komisija galėtų padidinti komitologijos procedūrų skaidrumą, ypač priimant sprendimus aplinkos klausimais?

6. Ar, jūsų nuomone, asmeniniai ir (arba) profesiniai išorės ekspertų, su kuriais Komisija konsultuojasi dėl pasiūlymų dėl aplinkos, dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ar kitų pasiūlymų, interesai yra pakankamai skaidrūs? Prašome pagrįsti savo nuomonę.

7. Nurodykite bet kokius kitus pastebėtus su aplinka susijusių sprendimų priėmimo skaidrumo klausimus.

Dalyvavimas

8. Ką Komisija galėtų patobulinti, kalbant apie pilietinės visuomenės dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant politiką, turinčią poveikį aplinkai, pavyzdžiui, pilietinio dialogo grupėse įgyvendinant ES bendrą žemės ūkio politiką arba vietos patarėjų grupėse įgyvendinant laisvosios prekybos susitarimus?

9. Pagal ES Orhuso reglamentą ES institucijos privalo suteikti visuomenei išankstines ir veiksmingas galimybes dalyvauti rengiant, keičiant arba peržiūrint su aplinka susijusius planus ar programas ir atsižvelgti į visuomenės dalyvavimo rezultatus. [6] Ar žinote su tuo susijusių problemų, pavyzdžiui, atvejų, kai ES institucijos netinkamai laikėsi šio įsipareigojimo? Jei taip, pateikite atitinkamų pavyzdžių.

10. Ką Komisija turėtų daryti, kad užtikrintų tinkamą visuomenės dalyvavimą įgyvendinant priemones, kurios turi būti patvirtintos pagal „REPowerEU“[7] ir gamtos apsaugos dokumentų rinkinį[8]?

11. Nurodykite visas kitas problemas, kurias pastebėjote dėl to, kaip ES institucijos sudaro palankesnes sąlygas visuomenei dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus.

Kaip teikti pastabas?

Pastabas reikia pateikti 2022/12/15. Pastabas galima pateikti e. paštu (EOPublicConsult@ombudsman.europa.eu) arba paštu adresu:

European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403, F - 67001, Strasbourg Cedex
France

Savo žinutės pradžioje aiškiai nurodykite SI/5/2022/KR.

Pastabas galima teikti bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų. Jei pageidaujate, galima atsakyti tik į pasirinktus klausimus. Aiškiai nurodykite, su kuriais klausimais susiję jūsų atsakymai. Jeigu įmanoma, pateikiamos pastabos neturi viršyti 10 puslapių, įskaitant priedus.

Ombudsmenė taip pat ketina skelbti šias pastabas savo svetainėje. Fiziniai asmenys, kurie mano, kad pagal Reglamentą (EB) 2018/1725 dėl asmens duomenų apsaugos[9] jų vardas ir pavardė neturėtų būti skelbiami viešai, apie tai turėtų informuoti ombudsmenę.

Jei jums reikia papildomos informacijos, kreipkitės į atsakingą užklausų pareigūną, Koen Roovers, adresu +32 2 284 11 41.

 

[1] 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams 4 straipsnis, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1367-20211028

[2] Žr., pavyzdžiui, bylą 311/2021/TE

[3] Žr. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 79 straipsnį https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20210327

[4] Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

Žr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A85%3AFIN

[5] Žr. https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/121412.

[6] Žr. Orhuso reglamento 9 straipsnį, žr. 1 išnašą.

[7] 2022 m. kovo 8 d. Europos Komisijos komunikatas „REPowerEU: bendri Europos veiksmai įperkamesnei energijai bei saugesnei ir tvaresnei energetikai užtikrinti“, COM(2022) 108 final

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

[8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746

[9] 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, OL L 295, 39.