You have a complaint against an EU institution or body?

Európai ombudsman - Nyilvános konzultáció - A Tanács előkészítő szerveiben végzett jogalkotási munka átláthatósága

Háttér

Az Európai Unió polgárainak joguk van ahhoz, hogy részt vegyenek az Unió demokratikus életében és a döntéseket a lehető legnyilvánosabban kell meghozni.

2017. március 10-én az európai ombudsman olyan stratégiai megkeresést kezdeményezett, amelynek középpontjában az EU Tanácsának, azaz az EU két jogalkotási szerve egyikének az előkészítő szerveiben folytatott jogalkotási vita átláthatósága áll.

A megkeresés nem azzal kapcsolatos, hogy a Tanács hogyan szervezi meg azokat az előkészítő vitákat, amelyek az uniós jogalkotásra vonatkozó hivatalos állásfoglalások elfogadását eredményezik; és nem is egy adott jogalkotási javaslattal kapcsolatos. A megkeresés arra vonatkozik, hogy a Tanács Főtitkársága (GSC) a tagállamok között az előkészítő szervek keretében folytatott viták eredményeinek rögzítése, valamint az azokhoz kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása, kezelése és közzététele révén igazgatási szempontból hogyan támogatja a jogalkotási döntéshozatali folyamatot.

Mielőtt a Tanács a társjogalkotó Európai Parlamenttel történő tárgyalások céljára elfogadja hivatalos álláspontját, a nagykövetek/nagykövet-helyettesek (Coreper II és I), továbbá több mint 150 bizottság és köztisztviselőket magában foglaló munkacsoport[1] előkészítő vitát folytatnak a jogszabálytervezetről. Egyes esetekben az előkészítő szervek szintjén már megállapodás születik és az elfogadott álláspontot anélkül fogadják el, hogy azt a Tanácsban a miniszterek megvitatnák. A jogalkotási aktus végleges elfogadását követően a Tanács nyilvánosan elérhetővé teszi a jogalkotási akta nagy részét, beleértve az előkészítő szervek által szerkesztett dokumentumokat is.

Az ombudsman megkeresésre négy területre vonatkozik:

  1. a Tanács dokumentum nyilvántartásában szereplő jogalkotási dokumentumok hozzáférhetősége;
  2. a Tanács nyilvántartásának teljessége;
  3. az előkészítő szervek szerkesztési és nyilvánosságra hozatali gyakorlatainak összhangja;
  4. a tagállamok álláspontjainak átláthatósága.

Felhívás az észrevételek benyújtására

A megkeresés első lépéseként az ombudsman 14 kérdést tett fel a Tanácsnak, amelyeket a Tanács 2017. július 26-án megválaszolt[2]. A Tanács számos olyan fejleményt sorolt fel, amelyek fokozzák a nyilvánosság arra való képességét, hogy követni tudják a tanácsi döntéshozatali folyamatot; e fejlemények magukban foglalják i. a tanácsi dokumentumok rögzítését szolgáló új rendszert, ii. az Európai Parlamentben és a Bizottságban közös szerkesztési platform fejlesztésére irányuló projektet, iii. a „LIMITE” (vagyis nyilvánosságra nem hozható) elosztásra vonatkozó megjelölést hordozó dokumentumok közlésének megkönnyítését szolgáló technikai eszközöket, és iv. a nyilvánosság dokumentumokhoz való hozzáférésének megkönnyítését szolgáló különböző kezdeményezéseket.

Az ombudsman most írt a Tanácsnak annak érdekében, hogy megszervezze a 2016-ban lezárt jogalkotási aktákba történő betekintést. Ezzel párhuzamosan az ombudsman felhívja a nyilvánosság tagjait arra, hogy ismertessék a stratégiai megkeresésben felvetett kérdésekkel kapcsolatos nézeteiket. Az ombudsman az alábbi pontokról szeretné megtudni a véleményét:

I. Az adatok és dokumentumok hozzáférhetősége

1. Miután az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot tett, a javaslatot egy vagy több tanácsi munkacsoport megvitatja. Milyen hasznos információ adható a nyilvánosság részére ebben a szakaszban, hogy a nyilvánosság tagjai lássák és megértsék a vita alakulását?

2. A Tanács az ombudsmannak adott válaszában bemutatja azokat az általa jelenleg megtett intézkedéseket, amelyek célja, hogy a dokumentumok keresését a honlapján megkönnyítse, például a keresés űrlapjának fejlesztésével, a dokumentumokhoz ülésnaptár révén történő hozzáférés megadásával és a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban[3] szabályozott „közös jogtár” kifejlesztésével.

Van-e más olyan intézkedés, amelyet a Tanács megtehetne a jogalkotási dokumentumok kereshetőségének megkönnyítése érdekében?

II. A vita átláthatósága

3. Kérjük, ismertesse azokat a nehézségeket, amelyekkel a tanácsi előkészítő szervekben folytatott vitához kapcsolódó adatok vagy dokumentumok megszerzése során szembesült, valamint az esetleges konkrét fejlesztési javaslatokat.

4. Számos dokumentumtípus állítható elő és köröztethető a tanácsi előkészítő szervekben (eljárások eredménye, elnökségi kompromisszumok, előrehaladási jelentések stb.). Az Ön véleménye szerint vannak-e olyan dokumentumok, amelyek a nyilvánosságnak a folyamatban levő vitákról történő tájékoztatása szempontjából más dokumentumoknál hasznosabbak? Legyen szíves kifejteni.

5. A jogalkotási aktus elfogadását követően meg szokta nézni a Tanács által közzétett jogalkotási aktát?

6. Figyelembe veszi azt, hogy a munkacsoportokban és a Coreper-ben folytatott viták esetében eltérő átláthatósági követelményeknek kellene érvényesülniük? Kérjük, válaszát röviden indokolja.

7. A vita folyamatban léte alatt a „LIMITE” megosztási megjelölést viselő dokumentumok előzetes engedély nélkül nem hozhatók nyilvánosságra. Az Ön véleménye szerint milyen további lépéseket lehetne tenni a jogalkotási dokumentumokat illetően a „LIMITE” megjelölés használatának további szabályozása és harmonizálása céljából?

8. Figyelembe véve, hogy a delegációk álláspontja esetlegesen alakulhat a tárgyalások alatt, és hogy a Tanácsnak meg kell óvnia a döntéshozatali folyamatának hatékonyságát, Ön szerint a tanácsi munkacsoportokban/Coreper keretében folytatott tárgyalások során a nemzeti delegációk által kifejtett álláspontokat milyen mértékben kellene rögzíteni? Mennyire lenne az Ön számára fontos, hogy megismerje a nemzeti delegáció álláspontját?

III. Egyéb

9. Kérjük, tegyen észrevételeket minden más olyan területre vagy intézkedésre vonatkozóan, amely az Ön véleménye szerint fontos a tanácsi előkészítő szervekben folytatott jogalkotási vita átláthatóságának fokozása érdekében. Kérjük, fogalmazzon minél konkrétabban.

A hozzászólás módja

Az észrevételek benyújtásának határideje 2017. december 31.

E-mailben az alábbi űrlap használatával: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-CouncilConsultation

vagy

levélben: Európai ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman – CS 30403 – F-67001 STRASBOURG Cedex, France

Kérjük, a hozzászólás elején tüntesse fel: „Tanácsi konzultáció - OI/2/2017”.

A hozzászólásokat az EU 24 hivatalos nyelve közül bármelyiken be lehet nyújtani. Lehetőség szerint a hozzászólások az esetleges mellékletekkel együtt ne haladják meg a 10 oldalt.

Az ombudsman a beérkezett hozzászólásokat továbbítja a Tanácsnak. Az ombudsman ezeket a hozzászólásokat a weboldalán is közzé kívánja tenni. Azoknak a természetes személyeknek, akik a személyes adatok védelméről szóló 45/2001/EK rendeletnek[4] megfelelően nem szeretnék nyilvánosságra hozni a nevüket, erről tájékoztatniuk kell az ombudsmant.

Amennyiben bővebb felvilágosításra van szüksége, forduljon Alice Bossière-hez, az ombudsman stratégiai megkeresésekkel foglalkozó tisztviselőjéhez  (tel.: +32 228 33 401).

 

[1] A Tanács előkészítő szerveinek részletes felsorolásáért lásd a Tanács vonatkozó weboldalát, amely mind a 24 hivatalos nyelven elérhető: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/

[2] Lásd lentebb az ombudsman levelét és a Tanács válaszát.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG

[4] Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról; HL L 8., 2001., 1. o. Lásd még: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/dataprotection/home.faces.