You have a complaint against an EU institution or body?

Az Európai Ombudsman nyilvános konzultációja a háromoldalú egyeztetések átláthatóságáról

Háttér

Az Európai Ombudsman 2015. május 26-án stratégiai vizsgálatot indított a háromoldalú egyeztetések átláthatósága ügyében. A háromoldalú egyeztetések az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti informális tárgyalások, amelyek célja, hogy megállapodásra jussanak a jogalkotási javaslatokról[1]. Az eredeti jogszabályt a Bizottság terjeszti elő a két társ-jogalkotónak.

Felhívás észrevételek benyújtására

A Parlament, a Tanács és a Bizottság a vizsgálat keretében benyújtották az Ombudsmannak a háromoldalú egyeztetések átláthatóságáról szóló véleményeiket[2]. Az Ombudsman két lezárt háromoldalú egyeztetés aktáját is megvizsgálta abból a célból, hogy rendes esetben milyen típusú dokumentumok cseréje zajlik a Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti háromoldalú egyeztetéseken[3]. Az Ombudsman most a nyilvánosság tagjait kéri fel észrevételeik megtételére a kérdésről.

Mint azt az Ombudsman az Európai Parlamentben tartott szeptember 28-i beszédében[4] is hangsúlyozta, a vizsgálat nem arról szól, hogy az intézmények hogyan szervezik meg a háromoldalú egyeztetéseket, illetve nem foglalkozik a konkrét jogalkotási javaslatokat érintő kérdésekkel sem. A vizsgálat kizárólag a háromoldalú egyeztetések átláthatóságát vizsgálja, vagyis például azt, hogy az intézmények részéről a háromoldalú egyeztető tárgyalások alatt és után benyújtott dokumentumokat milyen mértékben és milyen időpontban lehet, illetve kell, proaktívan hozzáférhetővé tenni.

Az Ombudsman az alábbi pontokról szeretné megtudni az Ön véleményét:

1. A háromoldalú egyeztetési folyamat keretében az uniós jogszabályok tárgyalása kellőképpen átláthatóan zajlik-e Az Ön véleménye szerint ? Kérjük, válaszát röviden indokolja.

2. Kérjük, fejtse ki, hogy Ön szerint a nagyobb fokú átláthatóság hogyan befolyásolhatná az uniós jogalkotási folyamatot, például a folyamattal szembeni közbizalmat, a folyamat hatékonyságát vagy más közérdekeket tekintve.

3. Az intézmények bemutatták, hogy mit tesznek a háromoldalú egyeztetési dokumentumok proaktív közzététele ügyében[5]. Az Ön véleménye szerint nagyobb átláthatóságot biztosítana a háromoldalú egyeztetések során az intézmények egymás között kicserélt összes dokumentumának, például a „négyhasábos táblázatoknak”[6], a proaktív nyilvánosságra hozatala azt követően, hogy a háromoldalú egyeztetési folyamat megállapodáshoz vezetett a kompromisszumos szövegtervezetről? A folyamat mely szakaszában kerülhetne sor ilyen közzétételre? Kérjük, válaszát röviden indokolja.

4. Milyen konkrét lépéseket tehetnének az intézmények annak érdekében, hogy a nyilvánosságot előre tájékoztassák a háromoldalú egyeztető ülésekről? Elegendő lenne-e, ha a) nyilvánosan bejelentenék, hogy ilyen üléseket fognak tartani, és megadnák ezek időpontját, vagy b) további részleteket közölnének a soron következő ülésekről, például megadnák az ülések napirendjét és a várható résztvevők listáját?

5. Felmerültek olyan aggályok, hogy a háromoldalú egyeztető ülésekről szóló részletes előzetes információk azt eredményeznék, hogy a lobbisták nagyobb nyomást gyakorolnak a tárgyalásokban érintett jogalkotókra és tisztviselőkre. Kérjük, röviden fejtse ki a véleményét erről.

6. Ön szerint a háromoldalú egyeztető tárgyalások megkezdése előtt nyilvánosan hozzáférhetővé kellene tenni mindhárom intézmény eredeti álláspontját („megbízását”) a jogalkotási ügyről? Röviden fejtse ki az érveit.

7. Milyen konkrét intézkedéseket vezethetnének be az intézmények annak érdekében, hogy növeljék a már nyilvánosságra hozott dokumentumok és információk láthatóságát és felhasználói hozzáférhetőségét?

8. Ön szerint az átláthatóság szempontjából különbséget kell tenni az intézmények politikai képviselőinek részvételével zajló „háromoldalú politikai egyeztetések” és a köztisztviselők által lebonyolított technikai ülések között, amelyeken nem hoznak politikai döntést?

9. Kérjük, tegye meg észrevételeit más olyan területekkel kapcsolatban (ha vannak), ahol lehetne nagyobb a háromoldalú egyeztetések átláthatósága. Kérjük, fogalmazzon minél konkrétabban.

A hozzászólás módja

Az észrevételek benyújtásának határideje 2016. március 31.

E-mailben: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

vagy

levélben: Európai Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman – CS 30403 – F-67001 STRASBOURG Cedex, France

Kérjük, a hozzászólás elején tüntesse fel: „konzultáció a háromoldalú egyeztetésről”.

A hozzászólásokat az EU 24 hivatalos nyelve közül bármelyiken be lehet nyújtani.

Az Ombudsman a beérkezett hozzászólásokat továbbítja a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az Ombudsman ezeket a hozzászólásokat a weboldalán is közzéteheti. Azoknak a természetes személyeknek, akik a személyes adatok védelméről szóló 45/2001/EK rendeletnek[7] megfelelően nem szeretnék nyilvánosságra hozni a nevüket, erről tájékoztatniuk kell az Ombudsmant.

Amennyiben bővebb felvilágosításra van szüksége, forduljon Jan Stadlerhez, az Ombudsman jogi tisztviselőjéhez (tel.: +32 2 284 35 86).

 

[1] A háromoldalú egyeztetés részletes bemutatását az Európai Parlament Egyeztetési és Együttdöntési Osztálya által készített Együttdöntés és Egyeztetés című útmutatóból ismerheti meg: http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_hu.pdf

[2] Lásd alább a Parlament véleményét, a Tanács véleményét és a Bizottság véleményét (angolul).

[3] Lásd alább a Parlamentnél, a Tanácsnál és a Bizottságnál készült vizsgálati jelentést (angolul).

[4] http://www.ombudsman.europa.eu/hu/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (angolul).

[5] Lásd a Parlament véleményének 5. oldala és a Tanács véleményének 17. bekezdése.

[6] Olyan dokumentum, amely rendes esetben tartalmazza az egyes intézmények eredeti álláspontját és a tárgyalások során felmerülő kompromisszumos megoldásokat.

[7] Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról; HL L 8., 2001., 1. o. Lásd még: http://www.ombudsman.europa.eu/hu/resources/dataprotection/home.faces