You have a complaint against an EU institution or body?

Nyilvános konzultáció – Átláthatóság és részvétel az uniós környezeti döntéshozatalban

Environmental decision making of the EU institutions, bodies, offices and agencies (referred to as ‘EU institutions’ hereafter)

Ez a konzultáció már lezárult.

 

Az uniós intézmények, szervek és hivatalok (a továbbiakban: uniós intézmények) környezeti döntéshozatala

Az uniós Szerződések előírják, hogy minden uniós döntést a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni. Az átláthatóság és a részvétel különösen fontos a környezettel kapcsolatos uniós döntéshozatal során. Az Aarhusi Egyezmény részes feleként az EU elkötelezett amellett, hogy biztosítsa a nyilvánosság környezeti információkhoz való magas szintű hozzáférését és a nyilvánosság részvételét a környezettel kapcsolatos döntéshozatalban. A környezettel kapcsolatos döntéshozatalban történő részvételhez a nyilvánosságnak hozzá kell férnie a környezetre és az EU kapcsolódó fellépéseire vonatkozó naprakész információkhoz.

Az ombudsman annak érdekében, hogy jobban megértse azokat a problémákat, amelyekkel a nyilvánosság szembesül az átláthatósággal és az uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatban, a következő kérdésekre várja a hozzászólásokat:

Átláthatóság

1. Kérjük, ismertesse azokat a nehézségeket, amelyekkel az uniós intézmények birtokában lévő, környezettel (környezeti döntéshozatallal) kapcsolatos információk vagy dokumentumok keresése és megszerzése során szembesült.

2. Ön szerint az EU által közzétett környezeti információk naprakészek és pontosak? Ha nem, kérjük, adjon meg példákat.

3. Az uniós aarhusi rendelet nyilvános adatbázisok létrehozására kötelezi az uniós intézményeket bizonyos környezeti információk proaktív és szisztematikus terjesztése céljából.[1] Ön szerint mit kellene tenniük az uniós intézményeknek ahhoz, hogy ezek az adatbázisok a lehető legátfogóbbak és felhasználóbarátabbak legyenek? Az aarhusi rendelet 4. cikke határozza meg azokat az információkat, amelyeket az uniós intézményeknek szerepeltetniük kell ezekben az adatbázisokban. Milyen konkrét információkat szükséges megadni e követelmény teljesítéséhez? Meg kell-e haladniuk az uniós intézményeknek e jogi követelményt? Milyen módon?

4. A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos egyes vizsgálatok során az ombudsman megállapította, hogy az érintett uniós intézmény nem ismerte el a „környezeti információk” érintettségét, és így nem alkalmazta az aarhusi rendelet által előírt magasabb szintű átláthatósági normákat.[2] Találkozott már ezzel a problémával? Ha igen, kérjük, adjon meg erre vonatkozó példákat.

5. Az Európai Bizottság (az úgynevezett „komitológiai” eljárás keretében) végrehajtási hatáskörökkel rendelkezik, amelyeket a környezettel kapcsolatos határozatok elfogadása, például a növényvédő szerek hatóanyagainak jóváhagyása során is gyakorol.[3] A Bizottság 2017-ben javaslatot nyújtott be a „komitológiai” rendelet többek között akként történő módosítására, hogy az uniós tagállamok képviselőinek a fellebbviteli bizottságban leadott szavazatai legyenek nyilvánosak. A javaslattal kapcsolatos jogalkotási folyamat azonban azóta elakadt.[4] Időközben a Bizottság jelezte, hogy mérlegeli, miként lehetne biztosítani a további átláthatóságot a bizottsági eljárásrendben.[5] Ön szerint a Bizottság hogyan tudná javítani a bizottsági eljárások átláthatóságát, különösen a környezeti döntéshozatal tekintetében?

6. Ön szerint kellően átláthatóak-e azoknak a külső szakértőknek a személyes és/vagy szakmai érdekei, akikkel a Bizottság a környezeti – jogalkotási vagy egyéb – javaslatokkal kapcsolatban konzultál? Kérjük, indokolja meg véleményét.

7. Kérjük, osszon meg bármely további problémát, amelyet a környezettel kapcsolatos döntéshozatal átláthatóságával kapcsolatban észlelt.

Részvétel

8. Mit tudna javítani a Bizottság a civil társadalomnak a környezetre hatást gyakorló szakpolitikák előkészítésébe és végrehajtásába történő bevonása tekintetében, például az EU közös agrárpolitikájával összefüggésben a „civil párbeszédben részt vevő csoportokban”, vagy a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásával összefüggésben a „belső tanácsadó csoportokban”?

9. Az uniós aarhusi rendelet értelmében az uniós intézmények kötelesek biztosítani, hogy a nyilvánosság kellő időben tényleges lehetőséget kapjon a részvételre a környezetet érintő tervek és programok előkészítésében, módosításában vagy felülvizsgálatában, és figyelembe kell venniük a nyilvánosság részvételének eredményét. [6] Van-e tudomása ezzel kapcsolatos problémáról, például olyan esetről, amikor uniós intézmény e kötelezettséget nem megfelelően teljesítette? Ha igen, kérjük, adjon meg erre vonatkozó példákat.

10. Mit tegyen a Bizottság annak érdekében, hogy biztosítsa a nyilvánosság megfelelő szintű részvételét a REPowerEU[7] és a természetvédelmi csomag[8] keretében elfogadandó intézkedések tekintetében?

11. Kérjük, ossza meg, ha további problémákat észlelt annak módjával kapcsolatban, ahogyan az uniós intézmények elősegítik a nyilvánosság részvételét a környezettel kapcsolatos döntéshozatalban.

A hozzászólás módja

Az észrevételek benyújtásának határideje 2022.12.15. A hozzászólások e-mailben (EOPublicConsult@ombudsman.europa.eu) vagy levélben a következő címre küldhetők:

European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403, F - 67001, Strasbourg Cedex
France

Kérjük, a hozzászólás elején tüntesse fel a SI/5/2022/KR.

A hozzászólásokat az EU 24 hivatalos nyelve közül bármelyiken be lehet nyújtani. Megteheti, hogy csak bizonyos kérdésekre válaszol. Kérjük, egyértelműen jelölje meg, hogy válaszai mely kérdésekre vonatkoznak. Lehetőség szerint a hozzászólások az esetleges mellékletekkel együtt ne haladják meg a 10 oldalt.

Az ombudsman ezeket a hozzászólásokat a honlapján is közzé kívánja tenni. Az a természetes személy, aki a személyes adatok védelméről szóló (EU) 2018/1725 rendeletnek[9] megfelelően nem szeretné, ha a nevét nyilvánosságra hoznák, tájékoztassa erről az ombudsmant.

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes vizsgálatvezető tisztviselővel Koen Roovers a következő elérhetőségen: +32 2 284 11 41.

 

[1] A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló 1367/2006/EK rendelet 4. cikke, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1367-20211028

[2] Lásd például a 311/2021/TE ügyet.

[3] Lásd a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikkét, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20210327

[4] A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Lásd: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A85%3AFIN

[5] Lásd: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/121412.

[6] Lásd az aarhusi rendelet 9. cikkét, lásd a 1. lábjegyzetet.

[7] Az Európai Bizottság 2022. március 8-i közleménye: „REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért”, COM(2022) 108 final

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

[8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746

[9] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295, 2018.11.21., 39. o.)