You have a complaint against an EU institution or body?

Europski ombudsman – javno savjetovanje -Transparentnost zakonodavnog rada unutar pripremnih tijela Vijeća

Kontekst

Građani Europske unije imaju pravo sudjelovati u demokratskom životu Unije, a odluke se moraju donositi na što otvoreniji način.

Europska ombudsmanica pokrenula je 10. ožujka 2017. stratešku istragu usmjerenu na transparentnost zakonodavnih rasprava u pripremnim tijelima Vijeća EU-a, jednog od dvaju zakonodavnih tijela EU-a.

Istraga se ne odnosi na način na koji Vijeće organizira pripremne rasprave koje prethode usvajanju službenih stajališta Vijeća o zakonodavstvu EU-a, niti se odnosi na bilo koji određeni zakonodavni prijedlog. Istraga se bavi načinom na koji Glavno tajništvo Vijeća (GSC) pruža administrativnu potporu zakonodavnom postupku donošenja odluka evidentiranjem ishoda rasprava između država članica u pripremnim tijelima te evidentiranjem i objavljivanjem povezanih dokumenata i upravljanjem njima.

Prije nego što Vijeće donese svoje službeno stajalište radi pregovora sa suzakonodavcem, Europskim parlamentom, pripremne rasprave o nacrtu zakonodavstva održavaju se na razini veleposlanika (Coreper II.) ili zamjenika veleposlanika (Coreper I.) te u okviru više od 150 odbora i radnih skupina[1] u kojima sudjeluju javni službenici. U nekim slučajevima sporazum se postiže na razini pripremnog tijela te se dogovoreno stajalište zatim usvaja bez rasprave ministara na razini Vijeća. Nakon konačnog usvajanja zakonodavnog akta Vijeće objavljuje većinu zakonodavnog teksta, uključujući dokumente koje su izradila pripremna tijela.

Istragom ombudsmana obuhvaćena su četiri područja:

  1. dostupnost zakonodavnih dokumenata u registru dokumenata Vijeća;
  2. potpunost registra Vijeća;
  3. dosljednost u praksama izrade i objavljivanja dokumenata pripremnih tijela;
  4. transparentnost u pogledu stajališta država članica.

Poziv na podnošenje komentara

U okviru prvog koraka istrage Ombudsmanica je Vijeću postavila 14 pitanja, na koja je Vijeće odgovorilo 26. srpnja 2017.[2] Vijeće je navelo razna poboljšanja kojima će se javnosti omogućiti bolje praćenje postupaka donošenja odluka Vijeća, uključujući i. novi sustav evidentiranja dokumenata Vijeća, ii. projekt razvoja zajedničke platforme za izradu dokumenata Europskog parlamenta i Komisije, iii. tehničke alate za lakše otkrivanje dokumenata označenih distribucijskom oznakom „LIMITE” (tj. koji se ne objavljuju) i iv. različite inicijative kojima se olakšava javni pristup dokumentima.

Ombudsmanica je zatim zatražila od Vijeća da organizira pregled zakonodavnih spisa zaključenih 2016. Istodobno Ombudsmanica poziva pripadnike javnosti da iznesu svoja stajališta o pitanjima koja je potaknula strateška istraga. Ombudsmanica vas poziva da iznesete svoja stajališta o sljedećemu:

I. Dostupnost informacija i dokumenata

1. Nakon što Europska komisija donese zakonodavni prijedlog, o njemu se raspravlja u jednoj ili više radnih skupina Vijeća. Koje bi se korisne informacije mogle pružiti u ovoj fazi kako bi se javnosti omogućio pregled i razumijevanje načina na koji se vode rasprave?

2. Vijeće je u svojem odgovoru Ombudsmanici opisalo mjere koje trenutačno poduzima kako bi se olakšalo pronalaženje dokumenata na internetskoj stranici Vijeća, kao što je poboljšanje obrasca za pretragu, omogućivanje pristupa dokumentima putem kalendara sastanaka i razvoj „zajedničke zakonodavne baze podataka”, kako je predviđeno Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva[3].

Postoje li druge mjere koje bi Vijeće moglo poduzeti kako bi se olakšalo pronalaženje zakonodavnih dokumenata?

II. Transparentnost rasprava

3. Opišete sve probleme na koje ste naišli u pribavljanju informacija ili dokumenata povezanih s raspravama u pripremnim tijelima Vijeća te sve konkretne prijedloge za poboljšanje.

4. Pripremna tijela Vijeća mogu sastavljati i prosljeđivati različite vrste dokumenata (ishodi postupaka, kompromisni tekstovi predsjedništva, izvješća o napretku itd.). Smatrate li da su određeni dokumenti korisniji od drugih u informiranju javnosti o raspravama koje su u tijeku? Objasnite zašto.

5. Proučavate li zakonodavne spise koje Vijeće objavljuje nakon usvajanja zakonodavnog akta?

6. Smatrate li da bi se na rasprave radnih skupina i rasprave u Coreperu trebali primjenjivati različiti kriteriji transparentnosti? Ukratko objasnite razloge za svoj odgovor.

7. Dok su rasprave u tijeku, dokumenti označeni distribucijskom oznakom „LIMITE” ne objavljuju se za javnost bez prethodnog odobrenja. Prema vašem mišljenju, koji bi se dodatni koraci mogli poduzeti u pogledu dodatne regulacije i usklađivanja uporabe oznake „LIMITE” za zakonodavne dokumente?

8. Imajući na umu da tijekom pregovora može doći do promjene stajališta delegacija te da Vijeće mora zaštiti učinkovitost svojeg postupka donošenja odluka, u kojoj bi mjeri, prema vašem mišljenju, trebalo evidentirati stajališta nacionalnih delegacija tijekom pregovora u radnim skupinama Vijeća/Coreperu? Koliko bi vam bilo važno doznati stajalište nacionalne delegacije?

III. Ostalo

9. Navedite bilo koje drugo područje ili mjere koje smatrate važnima za povećanje transparentnosti zakonodavnih rasprava u pripremnim tijelima Vijeća. Budite što konkretniji.

Kako pridonijeti

Rok za podnošenje komentara jest 31. prosinca 2017.

E-poštom s pomoću sljedećeg kontaktnog obrasca: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-CouncilConsultation

ili

Poštom: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francuska

Na početku svojeg komentara jasno navedite „Council consultation – OI/2/2017”.

Komentari se mogu predati na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a. Ako je moguće, ne šaljite više od 10 stranica komentara, uključujući moguće priloge.

Ombudsmanica će sve primljene komentare proslijediti Vijeću. Ombudsmanica te komentare također namjerava učiniti dostupnima na svojoj internetskoj stranici. Fizičke osobe koje u skladu s Uredbom 45/2001 o zaštiti osobnih podataka[4] ne žele da se njihovo ime objavi, trebaju o tome obavijestiti Ombudsmanicu.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, obratite se gđi Alice Bossière, službenici za strateške istrage u Kabinetu ombudsmana (tel.: + 32 228 33 401).

 

[1] Detaljan popis pripremnih tijela Vijeća, dostupan na 24 službena jezika, potražite na internetskoj stranici Vijeća: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/

[2] U nastavku pročitajte dopis Ombudsmanice i odgovor Vijeća.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN

[4] Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka, SL L 8, str. 1. Također pogledajte: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/dataprotection/home.faces.