You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamies pyytää yleisöä antamaan palautetta Euroopan komission maksuviivästysongelmaa koskevaan oma-aloitetutkimukseensa liittyen

 Taustaa

Siitä lähtien kun Euroopan oikeusasiamiehen toimisto perustettiin vuonna 1995, oikeusasiamies on vastaanottanut lukuisia kanteluita koskien unionin toimielimien maksuviivästyksiä.

Oikeusasiamies päätti vuonna 1999 käynnistää oma-aloitteisen tutkinnan, joka koskee Euroopan komission maksuviivästysongelmaa. Komissio hallinnoi suurta osaa EU:n maksusuorituksista. Annettuaan osapuolille tilaisuuden esittää huomautuksensa oikeusasiamies totesi, että toimet, joihin komissio oli sitoutunut tai joita se oli ehdottanut toteutettaviksi, parantaisivat tilannetta huomattavasti, jos ne pantaisiin asianmukaisesti täytäntöön.

Oikeusasiamies päätti vuonna 2007 käynnistää toisen oma-aloitteisen tutkinnan asiasta. Tutkinnan aikana komissio ilmoitti oikeusasiamiehelle hallinnollisista ja lainsäädäntöä koskevista toimista, joita se oli toteuttanut parantaakseen maksusuorituksiensa täsmällisyyttä. Oikeusasiamies katsoi, että toimet olivat selvästi hyödyllisiä ja todennäköisesti tilannetta parantavia, mutta että oli liian aikaista arvioida niiden lopullisia vaikutuksia. Oikeusasiamies katsoi näin ollen parhaaksi käynnistää uuden oma-aloitteisen tutkinnan vuonna 2009, jolloin komission toimintaa vuonna 2008 koskevat luvut ovat saatavilla, jotta voidaan arvioida, onko komissio toteuttanut kaikki tarvittavat toimet torjuakseen maksuviivästysongelmaa vai onko toteutettava lisätoimia.

Tämä oma-aloitteinen tutkinta käynnistettiin helmikuussa 2009 komissiolle lähetetyllä kirjeellä, jossa sitä pyydettiin ilmaisemaan kantansa. Tarkasteltuaan komission kantaa oikeusasiamies pyysi lisätietoja, jotka komissio toimitti lokakuun 2009 lopussa.

Yleisön kuuleminen

Oikeusasiamies katsoo, että on asianmukaista ja hyödyllisestä antaa osapuolille tilaisuus esittää oma-aloitetutkintaan liittyviä huomioita. Oikeusasiamiehen ja komission välinen kirjeenvaihto on tästä syystä asetettu saataville tällä verkkosivustolla. Valtaosa maksuviivästyksiä koskevista kanteluista on laadittu englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Oikeusasiamies katsoo, että näiden asiakirjojen asettaminen yleisön saataville niiden kolmella laatimiskielellä on kohtuullinen kompromissiratkaisu sen välillä, että kansalaisia halutaan tiedottaa mahdollisimman monella kielellä, ja sen välillä, että EU:n veronmaksajien varoja on käytettävä järkevästi ja säästäväisesti.

Yleisö voi toimittaa palautteensa oikeusasiamiehelle millä tahansa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 55 artiklan 1 kohdassa mainituista kielistä.

Palaute asetetaan komission ja asianomaisten kolmansien osapuolien saataville.

Millaista palautetta oikeusasiamies odottaa

Tämä oma-aloitetutkinta koskee komission maksuviivästysongelmaa yleensä. Oikeusasiamies on näin ollen erittäin kiinnostunut saamaan palautetta asianomaisilta kansalaisilta, yrityksiltä ja yhdistyksiltä siitä, ovatko komission tällä alalla toteuttamat toimet riittäviä vai olisiko toteuttava lisätoimia.

Tämän tutkinnan tarkoituksena ei ole tutkia ja ratkaista yksittäisiä maksuviivästystapauksia. Tällaiset yksittäistapaukset voidaan toimittaa oikeusasiamiehelle erillisinä kanteluina. Verkkosivustolla on kantelulomake tätä tarkoitusta varten.

Palautteen esittämisen määräaika

Palaute on lähetettävä oikeusasiamiehelle 31. maaliskuuta 2010 mennessä.

Postiosoite: Euroopan oikeusasiamies, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

Faksi: +33 388 179062

Sähköpostiosoite: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces