You have a complaint against an EU institution or body?

Julkinen kuuleminen – Avoimuus ja osallistuminen ympäristöä koskevaan EU:n päätöksentekoon

Environmental decision making of the EU institutions, bodies, offices and agencies (referred to as ‘EU institutions’ hereafter)

Kuuleminen on päättynyt.

 

EU:n toimielinten, elinten ja laitosten (jäljempänä ’EU:n toimielimet’) ympäristöä koskeva päätöksenteko

EU:n perussopimuksissa edellytetään, että kaikki EU:n päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia. Avoimuutta ja osallistumista pidetään erityisen tärkeänä ympäristöä koskevassa EU:n päätöksenteossa. Århusin yleissopimuksen osapuolena EU on sitoutunut varmistamaan ympäristötiedon hyvän saatavuuden ja yleisön osallistumisen ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Jotta yleisö voi osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon, sillä on oltava mahdollisuus saada ajantasaista tietoa ympäristöstä ja siihen liittyvistä EU:n toimista.

Ymmärtääkseen paremmin kansalaisten kysymyksiä, jotka liittyvät avoimuuteen ja osallistumiseen EU:n päätöksentekoon tällä alalla, oikeusasiamies pyytää kannanottoja seuraavien kysymysten pohjalta:

Avoimuus

1. Kuvaile ongelmia, joita sinulla on ollut EU:n toimielinten hallussa olevien ympäristöön (liittyvään päätöksentekoon) liittyvien tietojen tai asiakirjojen etsimisessä ja hankkimisessa.

2. Ovatko EU:n julkistamat ympäristötiedot mielestäsi ajantasaisia ja paikkansapitäviä? Jos vastasit kieltävästi, anna esimerkkejä.

3. EU:n Århus-asetus velvoittaa EU:n toimielimet perustamaan julkisia tietokantoja tiettyjen ympäristötietojen ennakoivaa ja järjestelmällistä levittämistä varten.[1] Mitä EU:n toimielinten olisi mielestäsi tehtävä saadakseen näistä tietokannoista mahdollisimman kattavat ja käyttäjäystävälliset? Tiedot, jotka EU:n toimielinten olisi sisällytettävä soveltamisalaansa, esitetään Århus-asetuksen 4 artiklassa. Mitä tietoja tämän vaatimuksen täyttämiseksi on annettava? Pitäisikö EU:n toimielinten päättää mennä tätä lakisääteistä vaatimusta pidemmälle? Millä tavoin?

4. Joissakin asiakirjoihin tutustumista koskevissa tutkimuksissa oikeusasiamies totesi, että asianomainen EU:n toimielin ei tunnistanut, että kyseessä oli ympäristötieto, eikä näin ollen soveltanut EU:n Århus-asetuksessa edellytettyjä tiukempia avoimuusvaatimuksia.[2] Oletko havainnut tällaista ongelmaa? Jos vastaus on kyllä, anna asiaan liittyviä esimerkkejä.

5. Euroopan komissiolla on (ns. komiteamenettelyn mukaisesti) täytäntöönpanovaltaa, jota se käyttää myös tehdessään ympäristöön liittyviä päätöksiä, esimerkiksi hyväksyessään torjunta-aineiden tehoaineita.[3] Komissio esitti vuonna 2017 ehdotuksen komiteamenettelyasetuksen muuttamisesta muun muassa julkistamalla EU:n jäsenvaltioiden edustajien äänet muutoksenhakukomiteassa. Tätä ehdotusta koskeva lainsäädäntöprosessi on kuitenkin sittemmin pysähtynyt.[4] Tällä välin komissio totesi pohtivansa, miten komiteamenettelyjen avoimuutta voitaisiin lisätä.[5] Miten komissio voi mielestäsi parantaa komiteamenettelyjen avoimuutta erityisesti ympäristöä koskevan päätöksenteon osalta?

6. Ovatko ulkopuolisten asiantuntijoiden henkilökohtaiset ja/tai ammatilliset edut, joita komissio kuulee ympäristöehdotuksista riippumatta, mielestäsi riittävän avoimia? Perustele näkemyksesi.

7. Ota esille muita ympäristöön liittyvän päätöksenteon avoimuudessa havaittuja ongelmia.

Osallistuminen

8. Miten komissio voisi parantaa kansalaisyhteiskunnan osallistumista ympäristöön vaikuttavien politiikkojen valmisteluun ja täytäntöönpanoon, esimerkiksi kansalaisvuoropuheluryhmissä, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä tai sisäisissä neuvoa-antavissa ryhmissä vapaakauppasopimusten täytäntöönpanon yhteydessä?

9. EU:n Århus-asetuksen mukaan EU:n toimielinten on tarjottava yleisölle varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti mahdollisuuksia osallistua ympäristöön liittyvien suunnitelmien tai ohjelmien valmisteluun, muuttamiseen tai tarkistamiseen ja otettava huomioon yleisön osallistumisen tulokset. [6] Oletko tietoinen tähän liittyvistä ongelmista, kuten tapauksista, joissa EU:n toimielimet eivät ole noudattaneet tätä velvoitetta asianmukaisesti? Jos vastaus on kyllä, anna asiaan liittyviä esimerkkejä.

10. Mitä komission olisi tehtävä varmistaakseen kansalaisten riittävän osallistumisen REPowerEU:n[7] ja luonnonsuojelupaketin[8] yhteydessä hyväksyttävien toimenpiteiden osalta?

11. Mainitse muita havaitsemiasi ongelmia siinä, miten EU:n toimielimet edistävät yleisön osallistumista ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.

Osallistumisohjeet

Kannanottojen esittämisen määräaika on 15/12/2022. Vastaukset voidaan lähettää sähköpostitse (EOPublicConsult@ombudsman.europa.eu)  tai postitse seuraavaan osoitteeseen:

European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403, F - 67001, Strasbourg Cedex
France

Ilmoita selkeästi SI/5/2022/KR vastauksesi alussa.

Kannanoton voi esittää millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä. Halutessasi voit myös vastata vain valitsemiisi kysymyksiin. Ilmoita selvästi, mihin kysymyksiin vastauksesi liittyy. Jos mahdollista, kannanoton tulisi olla enintään kymmenen sivua pitkä, mukaan lukien mahdolliset liitteet.

Oikeusasiamies aikoo julkaista kannanotot myös verkkosivuillaan. Luonnollisia henkilöitä, jotka henkilötietojen suojasta annetun asetuksen N:o 2018/1725[9] mukaisesti eivät halua nimeään julkaistavan, pyydetään ilmoittamaan asiasta oikeusasiamiehelle.

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä asiasta vastaavaan tutkintavastaavaan: Koen Roovers, +32 2 284 11 41.

 

[1] Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta unionin toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 4 artikla, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1367-20211028

[2] Ks. esimerkiksi asia 311/2021/TE

[3] Ks. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 79 artikla, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20210327

[4] Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta

Ks.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A85%3AFIN

[5] Ks.: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/121412.

[6] Ks. Århus-asetuksen 9 artikla, ks. alaviite 1.

[7] Euroopan komission 8. maaliskuuta 2022 antama tiedonanto ”REPowerEU: Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevat yhteiset eurooppalaiset toimet”, COM(2022) 108 final

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1511

[8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_3746

[9] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 39, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295/39)