You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsman kutsub üldsust esitama tähelepanekuid ombudsmani omaalgatusliku uurimise kohta, mis käsitleb Euroopa Komisjoni hilinenud makseid

 Taust

Alates Euroopa Ombudsmani büroo loomisest 1995. aastal on ombudsman saanud arvukalt kaebusi Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste hilinenud maksete kohta.

1999. aastal otsustas ombudsman käivitada omaalgatusliku uurimise seoses Euroopa Komisjoni hilinenud maksetega, kusjuures komisjon haldab enamikku ELi tehtavaid makseid. Olles andnud huvitatud isikutele võimaluse tähelepanekuid esitada, jõudis ombudsman järeldusele, et sammud, mis komisjon on astunud või kavandanud, tähendavad nende nõuetekohasel rakendamisel tõenäoliselt suurt edasiminekut kõnealuses valdkonnas.

2007. aastal otsustas ombudsman käivitada sel teemal veel ühe omaalgatusliku uurimise. Uurimise käigus teavitas komisjon ombudsmani mitmest meetmest, mis ta oli võtnud nii haldustasandil kui ka õigusloomes oma maksete õigeaegsuse parandamiseks. Ombudsman leidis, et kõnealused meetmed on kahtlemata kasulikud ja parandavad olukorda, kuid veel on liiga vara hinnata nende mõju olukorrale. Ombudsman leidis, et parim lahendus on käivitada uus omaalgatuslik uurimine 2009. aastal, kui on kättesaadavad näitajad komisjoni 2008. aasta tulemuslikkuse kohta, selleks et hinnata, kas komisjon on astunud kõik vajalikud sammud maksete hilinemise vastu võitlemiseks ja kas on vaja edasisi meetmeid.

Kõnealust uurimist alustati 2009. aasta veebruaris kirjaga, milles paluti komisjoni arvamust. Pärast komisjoni arvamuse läbivaatamist palus ombudsman lisateavet, mille komisjon esitas 2009. aasta oktoobri lõpus.

Üldsusega konsulteerimine

Ombudsman leiab, et on asjakohane ja kasulik anda huvitatud isikutele võimalus kõnealuse juhtumi puhul tähelepanekuid esitada. Seetõttu on ombudsmani veebilehel tehtud kättesaadavaks ombudsmani ja komisjoni vaheline asjaomane kirjavahetus. Enamik hilinenud makseid käsitlevaid kaebusi on esitatud inglise, saksa ja prantsuse keeles. Seepärast leiab ombudsman, et asjaomaste dokumentide üldsusele kättesaadavaks tegemine nimetatud kolmes keeles on mõistlik kompromiss, pidades silmas soovi teavitada kodanikke võimalikult paljudes keeltes ning vajadust kasutada ELi maksumaksjate raha mõistlikult ja säästvalt.

Huvitatud isikud saavad tähelepanekuid esitada loomulikult kõigis Euroopa Liidu lepingu artikli 55 lõikes 1 nimetatud keeltes.

Tähelepanekud tehakse komisjonile ja huvitatud kolmandatele isikutele kättesaadavaks.

Mis ombudsmanile huvi pakub

Kõnealune omaalgatuslik uurimine käsitleb komisjoni hilinenud maksete küsimust üldiselt. Seepärast on ombudsman väga huvitatud sellest, et kodanikud, äriühingud ja ühendused, kes küsimuse vastu huvi tunnevad, annaksid tagasisidet selle kohta, kas nende arvates on komisjoni kõne all olevas valdkonnas tehtud jõupingutused piisavad ning milliseid edasisi samme võiks ja tuleks astuda.

Uurimise eesmärk ei ole uurida ega lahendada hilinenud maksete üksikjuhtumeid. Niisugustest juhtumitest võib ombudsmanile muidugi kaebustes teada anda. Kaebuse vorm on kättesaadav ombudsmani veebilehel.

Tähelepanekute esitamise tähtaeg

Tähelepanekud tuleks saata ombudsmanile hiljemalt 31. märtsiks 2010.

Postiaadress: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

Faks: +33 388 179062

E-post:  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces