You have a complaint against an EU institution or body?

Den Europæiske Ombudsmand - offentlig høring - Gennemsigtighed i lovgivningsarbejdet i Rådets forberedende organer

Baggrund

EU's borgere har ret til at deltage i Unionens demokratiske liv, og beslutninger skal træffes så åbent som muligt.

Den 10. marts 2017 indledte Den Europæiske Ombudsmand en strategisk undersøgelse af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union, det ene af EU's to lovgivende organer.

Undersøgelsen vedrører ikke, hvordan Rådet organiserer de forberedende drøftelser, der fører til vedtagelsen af Rådets formelle holdninger til EU-lovgivningen, og vedrører heller ikke noget bestemt lovforslag. Undersøgelsen vedrører, hvordan Rådets Generalsekretariatet administrativt støtter den lovgivningsmæssige beslutningsproces i sin registrering af resultaterne af de drøftelser, der finder sted mellem medlemsstaterne i forberedende organer og ved registrering, forvaltning og offentliggørelse af de tilknyttede dokumenter.

Før Rådet vedtager sin formelle holdning til forhandlingerne med sin medlovgiver, Europa-Parlamentet, føres der forberedende drøftelser om lovforslag på ambassadørniveau/stedfortrædende ambassadørniveau (henholdsvis Coreper II og I) og i over 150 udvalg og arbejdsgrupper[1], hvori der deltager embedsmænd. I nogle tilfælde opnås enighed på forberedende organniveau, og den aftalte holdning vedtages derefter uden drøftelser blandt ministrene på rådsniveau. Efter endelig vedtagelse af en lovgivningsmæssig retsakt offentliggør Rådet størstedelen af den lovgivningsmæssige sag, herunder dokumenter, der er udarbejdet i de forberedende organer.

Ombudsmandens undersøgelse omfatter fire områder:

  1. tilgængeligheden af de lovgivningsmæssige dokumenter i Rådets dokumentregister
  2. fuldstændigheden af Rådets register
  3. overensstemmelsen mellem de forberedende organer hvad angår deres praksis for udarbejdelse af udkast og fremlæggelse af oplysninger
  4. gennemsigtighed hvad angår medlemsstaternes holdninger.

Opfordring til at fremsætte bemærkninger

Som det første skridt i undersøgelsen stillede Ombudsmanden 14 spørgsmål til Rådet, som besvarede dem den 26. juli 2017[2]. Rådet har anført en række forbedringer, som vil sætte offentligheden bedre i stand til at følge dets beslutningsproces, herunder (i) et nyt system til registrering af Rådets dokumenter, (ii) et projekt til udvikling af en fælles platform med Europa-Parlamentet og Kommissionen til udarbejdelse af udkast, (iii) tekniske redskaber, som gør det lettere at udlevere dokumenter, der bærer distributionspåtegnelsen "LIMITE" (dvs. offentliggøres ikke), og (iv) en række initiativer til at lette offentlighedens adgang til dokumenter.

Ombudsmanden har nu skriftligt anmodet Rådet om at arrangere en inspektion af lovgivningsmæssige sager, der blev lukket i 2016. Sideløbende opfordrer Ombudsmanden offentligheden til at fremsætte sine synspunkter omkring de problemer, der er rejst under den strategiske undersøgelse. Ombudsmanden opfordrer til, at du fremsætter dit synspunkt om følgende punkter:

I. Tilgængelighed af oplysninger og dokumenter

1. Når Europa-Kommissionen har udarbejdet et lovforslag, drøftes det i en eller flere af Rådets arbejdsgrupper. Hvilke nyttige oplysninger kunne der gives på dette trin for at give offentligheden mulighed for indblik i drøftelsernes forløb?

2. I sit svar til Ombudsmanden beskriver Rådet de tiltag, det aktuelt træffer for at gøre det lettere at finde dokumenter på dets hjemmeside, såsom forbedring af søgeformularen, dokumentadgang via en mødekalender og udvikling af den "fælles database over lovgivningssager", som er fastsat i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning[3].

Er der andre foranstaltninger, som Rådet kan træffe for at gøre det lettere at finde lovgivningsdokumenter?

II. Gennemsigtighed af drøftelser

3. Beskriv eventuelle vanskeligheder, du har haft i forbindelse med at hente oplysninger eller dokumenter, der er relateret til drøftelser i Rådets forberedende organer, og eventuelle konkrete forslag til forbedring.

4. Dokumenter af forskellige typer kan tilvejebringes og rundsendes i Rådets forberedende organer (resultater af forhandlinger, formandskabets kompromiser, statusrapporter mv.). Mener du, at visse dokumenter er nyttigere end andre til at informere offentligheden om igangværende drøftelser? Forklar venligst.

5. Orienterer du dig nogensinde i den lovgivningsmæssige sagsmappe, som Rådet offentliggør, efter at lovgivningen er vedtaget?

6. Mener du, at der bør gælde forskellige krav til gennemsigtighed for drøftelser i arbejdsgrupper og drøftelser i Coreper? Giv en kort begrundelse for svaret.

7. Mens drøftelserne pågår, må dokumenter, der er påført distributionsmærket "LIMITE", ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse. Hvilke yderligere skridt mener du, der kan tages til yderligere at regulere og harmonisere brugen af ​​"LIMITE"-mærket til lovgivningsmæssige dokumenter?

8. I betragtning af, at delegationernes holdninger kan udvikle sig under forhandlingerne, og at Rådet skal beskytte effektiviteten af ​​sin beslutningsproces, i hvilket omfang mener du, at man bør registrere de nationale delegationers holdninger under forhandlingerne i Rådets arbejdsgrupper/Coreper? Hvor vigtigt vil det være for dig at få kendskab til den nationale delegations standpunkt?

III. Andet

9. Fremsæt bemærkninger om eventuelle andre områder eller foranstaltninger, som efter din opfattelse er vigtige for at øge gennemsigtigheden af lovgivningsmæssige drøftelser i Rådets forberedende organer. Vær så konkret som muligt.

Hvordan man kan bidrage

Fristen for indsendelse af bemærkninger er den 31. december 2017.

Med e-mail ved hjælp af følgende kontaktformular: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-CouncilConsultation

eller

Med brev: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Frankrig

Angiv "Council consultation - OI/2/2017" i begyndelsen af dit bidrag.

Bidrag kan indsendes på ethvert af EU's 24 officielle sprog. Om muligt bedes bidraget begrænset til højst 10 sider, inklusive eventuelle bilag.

Ombudsmanden sender alle de modtagne bidrag til Rådet. Ombudsmanden har også til hensigt at gøre disse bidrag tilgængelige på sin hjemmeside. Fysiske personer, som i overensstemmelse med forordning 45/2001 om beskyttelse af personoplysninger[4] ikke ønsker deres navn offentliggjort, skal oplyse Ombudsmanden om dette.

Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte Alice Bossière, som er Ombudsmandens medarbejder vedrørende strategiske undersøgelser (Tlf: +32 228 33 401).

 

[1] En detaljeret liste over Rådets forberedende organer findes i et særligt afsnit på Rådets hjemmeside, der er tilgængeligt på alle 24 officielle sprog: http://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/preparatory-bodies/

[2] Nedenfor ses Ombudsmandens brev og Rådets svar.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG

[4] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1. Se også: http://www.ombudsman.europa.eu/da/resources/dataprotection/home.faces.