You have a complaint against an EU institution or body?

Den Europæiske Ombudsmands offentlige høring om åbenhed i triloger

Baggrund

Den 26. maj 2015 indledte Den Europæiske Ombudsmand en strategisk undersøgelse af åbenheden i triloger. Triloger er uformelle forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen med henblik på at nå til enighed om lovgivningsforslag[1]. Kommissionen forelægger forslag til ny lovgivning for de to medlovgivere.

Opfordring til at fremsætte bemærkninger

Parlamentet, Rådet og Kommissionen har i forbindelse med undersøgelsen fremsendt udtalelser til Ombudsmanden vedrørende åbenheden i triloger[2]. Ombudsmanden har også gennemgået to afsluttede trilogsagsakter for at se, hvilke typer af dokumenter der normalt udveksles mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen i forbindelse med triloger[3]. Ombudsmanden opfordrer nu medlemmer af offentligheden til at give udtryk for deres holdning vedrørende dette spørgsmål.

Som Ombudsmanden understregede i sin tale den 28. september i Europa-Parlamentet[4], vedrører undersøgelsen ikke den måde, hvorpå institutionerne organiserer triloger, eller spørgsmål vedrørende specifikke lovgivningsforslag. Undersøgelsen vedrører kun åbenheden i triloger, f.eks. det omfang, hvori dokumenter, der fremlægges af institutionerne under og efter trilogforhandlinger, kan og bør stilles proaktivt til rådighed, og på hvilket tidspunkt.

Ombudsmanden opfordrer dig til at give udtryk for din holdning vedrørende følgende punkter:

1. Er den måde, hvorpå EU-lovgivning forhandles via trilogprocessen, efter din opfattelse tilstrækkelig åben? Anfør en kort begrundelse for dit svar.

2. Hvordan kunne større åbenhed efter din opfattelse påvirke EU's lovgivningsproces, f.eks. med hensyn til offentlighedens tillid til processen, processens effektivitet eller andre offentlige interesser?

3. Institutionerne har beskrevet, hvad de gør med hensyn til proaktiv offentliggørelse af trilogdokumenter[5]. Vil en proaktiv offentliggørelse af alle dokumenter, der udveksles mellem institutionerne i forbindelse med trilogforhandlinger, f.eks. "tabeller i fire kolonner"[6], efter at trilogprocessen har resulteret i enighed om kompromisteksten, efter din opfattelse sikre større åbenheden? I hvilken fase af processen kunne en sådan offentliggørelse finde sted? Anfør en kort begrundelse.

4. Hvilke eventuelle konkrete skridt kunne institutionerne tage til at informere offentligheden om trilogmøder på forhånd? Ville det være tilstrækkeligt a) kun at offentliggøre, at sådanne møder finder sted og hvornår, eller b) at offentliggøre yderligere oplysninger om kommende møder, såsom dagsordener og en liste over foreslåede deltagere?

5. Der har været udtrykt bekymring for, at detaljerede forhåndsoplysninger om trilogmøder kunne medføre et større pres fra lobbyister på de lovgivere og embedsmænd, der deltager i forhandlingerne. Redegør kort for din holdning til dette.

6. Bør alle tre institutioners oprindelige stilling ("mandat") til et lovgivningsdossier efter din opfattelse offentliggøres, inden trilogforhandlingerne påbegyndes? Anfør en kort begrundelse.

7. Hvilke eventuelle konkrete foranstaltninger kunne institutionerne indføre for at øge synligheden og brugertilgængeligheden af dokumenter og oplysninger, som de allerede offentliggør?

8. Mener du, at der med hensyn til åbenhed bør sondres mellem "politiske triloger", der involverer institutionernes politiske repræsentanter, og ”tekniske møder”, der gennemføres af embedsmænd, og hvor der ikke træffes politiske beslutninger?

9. Anfør bemærkninger om eventuelle andre områder, hvor der er potentiale for større åbenhed i triloger. Vær så specifik som muligt.

Sådan indsender du dit bidrag

Fristen for at indsende bemærkninger er den 31. marts 2016.

Pr. e-mail: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

eller

pr. brev: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Frankrig

Øverst i dit bidrag bedes du tydeligt anføre "trilogues consultation".

Bidrag kan fremsendes på et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog.

Ombudsmanden vil fremsende alle modtagne bidrag til Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Ombudsmanden kan også offentliggøre disse bidrag på sit websted. Fysiske personer, som i overensstemmelse med forordning 45/2001 om beskyttelse af personoplysninger[7], ikke ønsker deres navn offentliggjort, skal oplyse Ombudsmanden om dette.

Har du brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte Jan Stadler, juridisk sagsbehandler hos Ombudsmanden (tlf.: +32 2 284 35 86).

 

[1] En detaljeret redegørelse for triloger findes i guiden vedrørende fælles beslutningstagning og forligsprocedure, der er udarbejdet af Europa-Parlamentets Enhed for Forlig og Fælles Beslutningstagning, tilgængelig på http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_da.pdf

[2] Se nedenfor for Parlamentets udtalelse, Rådets udtalelse og Kommissionens udtalelse (tilgængelige på engelsk).

[3] Se nedenfor for kontrolrapporterne med hensyn til Parlamentet, Rådet og Kommissionen (tilgængelige på engelsk).

4 http://www.ombudsman.europa.eu/da/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (tilgængelig på engelsk).

[5] Se side 5 i Parlamentets udtalelse og punkt 17 i Rådets udtalelse.

[6] Et dokument, der almindeligvis indeholder hver institutions oprindelige stilling og kompromisløsninger, der fremkommer i forbindelse med forhandlingerne.

[7] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1. Se også: http://www.ombudsman.europa.eu/da/resources/dataprotection/home.faces