You have a complaint against an EU institution or body?

Den Europæiske Ombudsmand indkalder bemærkninger fra offentligheden til en undersøgelse på eget initiativ af problemet med forsinkede betalinger fra Europa-Kommissionen

 Baggrund

Den Europæiske Ombudsmand har, siden institutionen oprettedes i 1995, modtaget talrige klager om forsinkede betalinger fra EU og dets organer

Ombudsmanden besluttede i 1999 at indlede en undersøgelse på eget initiativ, hvad angår problemet med forsinkede betalinger fra Europa-Kommissionen, som forvalter hovedparten af betalingerne fra EU. Efter at have givet de berørte parter mulighed for at fremsætte bemærkninger nåede Ombudsmanden til den konklusion, at de foranstaltninger, der var blevet truffet eller foreslået af Kommissionen, efter alt at dømme ville udgøre et betydeligt fremskridt på dette område, hvis de blev korrekt gennemført.

Ombudsmanden besluttede i 2007 at indlede en ny initiativundersøgelse om dette emne. I forbindelse med denne undersøgelse underrettede Kommissionen Ombudsmanden om en række yderligere foranstaltninger, den havde truffet såvel på det administrative som på det lovgivningsmæssige plan for at forbedre rettidigheden af sine betalinger. Ombudsmanden fandt, at disse foranstaltninger helt klart var nyttige og efter alt at dømme ville føre til forbedringer, men at det var for tidlige at vurdere, hvilken indvirkning de ville have på situationen. Efter Ombudsmandens opfattelse var den bedste måde at gå til værks på derfor at indlede en ny initiativundersøgelse i 2009, når tallene vedrørende Kommissionens indsats i 2008 forelå, for således at konstatere, om Kommissionen havde taget alle egnede skridt for at bekæmpe betalingsforsinkelser, eller om der var behov for yderligere tiltag.

Denne nye initiativundersøgelse blev indledt i februar 2009 med et brev, hvori Kommissionen blev anmodet om en udtalelse. Efter at have analyseret denne udtalelse anmodede Ombudsmanden om yderligere oplysninger, hvilke Kommissionen afgav i slutningen af oktober 2009.

Høring af offentligheden

Ombudsmanden finder det hensigtsmæssigt og nyttigt at give berørte parter mulighed for at fremsætte bemærkninger i denne sag. Den relevante brevveksling mellem Ombudsmanden og Kommissionen har derfor været lagt ud på dette websted. Størsteparten af klagerne over forsinkede betalinger indgives på engelsk, tysk og fransk. Ombudsmanden vurderer derfor, at det at give offentligheden indsigt i de relevante dokumenter på disse tre sprog udgør et rimeligt kompromis mellem ønsket om at informere borgerne på så mange sprog, som muligt, og nødvendigheden af at anvende EU-skatteborgernes penge forsigtigt og påpasseligt.

Berørte parter kan naturligvis indsende bidrag på et af de sprog, der er nævnt i EU-traktatens artikel 55, stk. 1.

Kommissionen og de berørte parter vil have adgang til disse bidrag.

Hvad Ombudsmanden efterlyser

Den nuværende initiativundersøgelse vedrører problemet med forsinkede betalinger fra Kommissionen generelt. Ombudsmanden er derfor stærkt interesseret i at modtage feedback fra berørte borgere, virksomheder og foreninger om, hvorvidt de bestræbelser, Kommissionen har udfoldet på dette område, efter deres opfattelse er tilstrækkelige, eller om, hvilke yderligere skridt der kan og bør tages.

Nærværende undersøgelse har ikke til formål at behandle og løse individuelle tilfælde af forsinkede betalinger. Sådanne sager kan naturligvis indbringes for Ombudsmanden i form af individuelle klager. Et klageskema, som kan benyttes til dette formål, er lagt ud på dette websted.

Frist for bemærkninger:

Bemærkninger skal sendes til Ombudsmanden inden den 31. marts 2010.

ved brev: Den Europæiske Ombudsmand, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

ved fax: +33-388-179062

ved e-mail:  http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces