You have a complaint against an EU institution or body?

Evropský veřejný ochránce práv – veřejná konzultace - Transparentnost legislativní práce v přípravných orgánech Rady

Základní informace

Občané Evropské unie mají právo se účastnit jejího demokratického života, přičemž rozhodnutí musí být přijímána co nejotevřeněji.

Dne 10. Března 2017 zahájila evropská veřejná ochránkyně práv strategické šetření, jehož předmětem je transparentnost projednávání legislativních aktů v přípravných orgánech Rady Evropské unie, jednoho ze dvou zákonodárných orgánů Unie.

Cílem šetření není zkoumání způsobu organizace přípravného projednávání, jehož výsledkem je přijetí formálního stanoviska Rady k legislativě Evropské unie, ani zkoumání žádného konkrétního legislativního návrhu. Předmětem šetření je administrativní podpora legislativního rozhodovacího procesu ze strany generálního sekretariátu Rady při zaznamenávání výsledků jednání členských států v přípravných orgánech i jeho podpora ve formě evidence, správy a zveřejňování souvisejících dokumentů.

Dříve než přijme Rada formální stanovisko pro jednání s druhým zákonodárným orgánem, tedy s Evropským parlamentem, legislativní návrhy jsou projednávány na úrovni velvyslanců či jejich zástupců (Coreper I, respektive Coreper II) a více než 150 výborů a pracovních skupin[1] s účastí státních úředníků. V některých případech je shody dosaženo na úrovni přípravného orgánu a dojednané stanovisko je následně přijato bez projednání ministry na úrovni Rady. Po konečném přijetí legislativního aktu Rada zveřejní většinu obsahu jeho složky, a to včetně dokumentů vypracovaných v přípravných orgánech.

Šetření veřejné ochránkyně práv se týká čtyř oblastí:

  1. přístupnost legislativních dokumentů v rejstříku dokumentů Rady,
  2. úplnost tohoto rejstříku dokumentů,
  3. vzájemná ucelenost postupů, které přípravné orgány používají při vypracovávání a zveřejňování dokumentů,
  4. transparentnost postojů členských států.

Výzva k předkládání připomínek

V rámci šetření veřejná ochránkyně práv nejdříve položila Radě 14 otázek, které Rada zodpověděla dne 26. července 2017[2]. Rada uvedla řadu návrhů na zlepšení možnosti veřejnosti sledovat její rozhodovací proces, a to včetně i) nového systému evidence dokumentů Rady, ii) projektu na vytvoření společné platformy legislativních pravidel společně s Evropským parlamentem a s Komisí, iii) technických nástrojů pro snadnější zpřístupňování dokumentů klasifikovaných jako „LIMITE“ (tj. bez přístupu veřejnosti) a iv) nejrůznějších iniciativ na podporu veřejného přístupu k dokumentům.

Veřejná ochránkyně práv Radu písemně požádala o zajištění prověrky legislativních spisů uzavřených v roce 2016 a zároveň vyzývá veřejnost k předložení připomínek a názorů ke skutečnostem, které byly v rámci strategického šetření zjištěny. Veřejná ochránkyně práv vás vyzývá, abyste vyjádřili své názory na tyto body:

I. Přístupnost informací a dokumentů

1. Legislativní návrhy Evropské komise se projednávají v pracovních skupinách Rady. Jaké informace by v této fázi mohly být užitečné pro to, aby veřejnost viděla vývoj jednání a rozuměla mu?

2. Ve své odpovědi veřejné ochránkyni práv Rada popisuje aktuálně prováděné kroky, které mají přispět ke snadnějšímu vyhledávání dokumentů na jejích webových stránkách, například práce na zdokonalení vyhledávacího formuláře, zpřístupňování dokumentů prostřednictvím kalendáře jednání a vytvoření „společné legislativní databáze“, která je zakotvena v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů[3].

Může Rada přijmout nějaká další opatření, která by přispěla k snadnějšímu vyhledávání dokumentů?

II. Transparentnost projednávání

3. Uveďte prosím obtíže, s nimiž jste se setkali při získávání informací nebo dokumentů, jež souvisejí s projednáváním návrhů v přípravných orgánech Rady, a navrhněte konkrétní opatření ke zlepšení.

4. Přípravné orgány Rady vypracovávají a využívají různé druhy dokumentů (výsledky řízení, kompromisy předsednictví, zprávy o pokroku aj.). Jsou podle vašeho názoru některé dokumenty důležitější než jiné, pokud jde o informování veřejnosti o probíhajícím projednávání? Svůj názor prosím zdůvodněte.

5. Nahlížíte do Radou zveřejněného legislativního spisu i po přijetí příslušného legislativního aktu?

6. Myslíte si, že by měly pro jednání v pracovních skupinách a jednání ve výboru stálých zástupců platit různé požadavky na transparentnost? Odpověď prosím stručně odůvodněte.

7. V průběhu projednávání nemá bez předchozího schválení veřejnost přístup k dokumentům s označením „LIMITE“. Jaké další kroky by podle vašeho názoru mohly přispět k podrobnější regulaci a harmonizaci označení „LIMITE“ v oblasti legislativních dokumentů?

8. Uvážíme-li, že v průběhu projednávání mohou delegace svá stanoviska měnit a že Rada musí dbát na efektivitu svého rozhodovacího procesu, do jaké míry by se podle vašeho názoru měla při projednávání v pracovních skupinách Rady nebo ve výboru stálých zástupců zaznamenávat stanoviska jednotlivých národních delegací? Jakou důležitost přikládáte možnosti zjistit stanoviska národních delegací?

III. Jiné

9. Uveďte prosím další oblasti či další opatření, které jsou podle vašeho názoru důležité pro zvýšení transparentnosti projednávání právních předpisů v přípravných orgánech Rady. Buďte prosím co nejkonkrétnější.

Jak přispět?

Své připomínky a názory prosím zašlete do 31. prosince 2017.

Elektronicky prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-CouncilConsultation

nebo

poštou: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francie.

V hlavičce prosím zřetelně uveďte označení „Council consultation - OI/2/2017“.

Příspěvky mohou být zaslány v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU. Dodržte prosím maximální rozsah 10 stran včetně příloh.

Všechny obdržené příspěvky veřejná ochránkyně práv postoupí Radě. Veřejná ochránkyně práv hodlá tyto příspěvky zpřístupnit na svých webových stránkách. Fyzické osoby, které se domnívají, že v souladu s nařízením č. 45/2001 o ochraně osobních údajů[4] by neměla být zveřejněna jejich jména, by o tom měly veřejnou ochránkyni práv informovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na paní Alice Bossière, referentku strategického šetření veřejné ochránkyně práv (tel.: +32 228 33 401).

 

[1] Podrobný přehled přípravných orgánů Rady je uveden na její příslušné webové stránce v jazykových mutacích ve všech 24 úředních jazycích: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/

[2] Dopis veřejné ochránkyně práv i odpověď Rady jsou uvedeny níže.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG

[4] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1). Viz též: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/dataprotection/home.faces.