You have a complaint against an EU institution or body?

Evropský veřejný ochránce práv uvítá názory veřejnosti v souvislosti s jeho šetřením z vlastního podnětu ve věci opožděných plateb Evropské komise

 Souvislosti

Evropský veřejný ochránce práv obdržel od zřízení svého úřadu roku 1995 řadu stížností na opožděné platby orgánů a institucí Unie.

Roku 1999 se rozhodl zahájit šetření z vlastního podnětu v souvislosti s problémem opožděných plateb Evropské komise, která spravuje většinu plateb EU. Poskytl zúčastněným stranám možnost se v této věci vyjádřit a došel k závěru, že opatření, která Komise učinila nebo navrhla, přinesou v této oblasti značný pokrok, pokud budou řádně provedena.

Roku 2007 se veřejný ochránce práv rozhodl v této záležitosti zahájit další šetření z vlastního podnětu. V jeho průběhu Komise veřejného ochránce práv informovala o řadě dalších opatření, jež přijala v oblasti správy a na zákonodárné úrovni, aby zajistila včasnější platby. Veřejný ochránce práv se domníval, že jsou to opatření zjevně užitečná a že pravděpodobně povedou ke zlepšení, ale bylo příliš brzy na posouzení jejich vlivu na situaci. Za nejlepší postup považoval zahájení nového šetření z vlastního podnětu roku 2009, kdy budou k dispozici číselné údaje ohledně toho, jak si Komise počínala v roce 2008, což umožní zjistit, zda Komise učinila všechny vhodné kroky proti prodlením v platbách, nebo zda bude zapotřebí dalších opatření.

Toto další šetření z vlastního podnětu bylo zahájeno v únoru roku 2009 dopisem žádajícím Komisi o poskytnutí stanoviska. Veřejný ochránce práv jej prověřil a poté požádal o další informace, které Komise poskytla koncem října roku 2009.

Konzultace veřejnosti

Veřejný ochránce považuje za vhodné a užitečné poskytnout zúčastněným stranám příležitost, aby se k této věci vyjádřily. Proto byla na této internetové stránce zveřejněna příslušná korespondence mezi veřejným ochráncem práv a Komisí. Většina stížností na opožděné platby je podávána v angličtině, němčině a francouzštině. Veřejný ochránce práv je proto přesvědčen, že zpřístupnění příslušných dokumentů veřejnosti v těchto třech jazycích je rozumným kompromisem mezi přáním informovat občany v co největším počtu jazyků a nutností vynakládat peníze evropských daňových poplatníků rozumně a hospodárně.

Příspěvky zúčastněných stran lze samozřejmě předkládat ve všech jazycích uvedených v čl. 55 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.

Budou zpřístupněny Komisi a zúčastněným třetím stranám.

Očekávání veřejného ochránce práv

Nynější šetření z vlastního podnětu se zabývá problémem opožděných plateb Komise obecně. Veřejný ochránce práv by tedy měl velký zájem o odpověď zúčastněných občanů, společností a sdružení na otázku, zda úsilí Komise v této oblasti bylo podle jejich názoru dostatečné, nebo zda by bylo možné a žádoucí učinit další kroky.

Účelem současného šetření není prověřovat a řešit jednotlivé případy opožděných plateb. Takové případy lze samozřejmě veřejnému ochránci práv předkládat v jednotlivých stížnostech. Formulář stížnosti, který je k tomuto účelu možno použít, je k dispozici na této internetové stránce.

Lhůta pro zaslání vyjádření

Své názory prosím zasílejte veřejnému ochránci práv do 31. března 2010.

Adresa: Evropský veřejný ochránce práv, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

Fax: +33-388-179062

E-mail: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces