You have a complaint against an EU institution or body?

Обществена консултация на Европейския омбудсман относно прозрачността на тристранните срещи

Контекст

На 26 май 2015 г. Европейският омбудсман предприе стратегическа проверка относно прозрачността на тристранните срещи. Тристранните срещи са неформални преговори между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, които се провеждат с цел постигане на споразумение относно законодателни предложения[1]. Комисията представя законодателното предложение на двете съзаконодателни институции.

Покана за представяне на коментари

Във връзка с проверката Парламентът, Съветът и Комисията предоставиха на омбудсмана становища относно прозрачността на тристранните срещи[2]. Освен това омбудсманът проучи две приключени преписки за тристранни срещи, с цел да установи какви документи разменят обичайно помежду си Парламентът, Съветът и Комисията във връзка с тристранните срещи[3]. С настоящото омбудсманът приканва гражданите да предoставят своите мнения по този въпрос.

Както омбудсманът подчерта в своята реч, произнесена в Европейския парламент на 28 септември[4], предмет на проверката не е начинът, по който институциите организират тристранните срещи, или въпроси, свързани с конкретни законодателни предложения. Тя засяга единствено прозрачността на тристранните срещи, което включва например въпроса в каква степен и в какъв момент може и следва проактивно да се предоставя достъп до документите, внасяни от институциите по време на тристранни преговори и след тяхното приключване.

Омбудсманът Ви приканва да изразите мнение по следните въпроси:

1. Според Вас достатъчно прозрачен ли е начинът, по който се осъществяват преговорите за приемане на законодателството на ЕС чрез процедурата за тристранни срещи? Моля, обосновете накратко своя отговор.

2. Посочете как според Вас по-голямата прозрачност може да се отрази върху законодателния процес в ЕС, например по отношение на общественото доверие в процеса, неговата ефективност или други обществени интереси.

3. Институциите дадоха разяснения относно мерките, които предприемат за проактивно публикуване на документите от тристранните срещи[5]. Според Вас проактивното публикуване на всички документи, разменяни между институциите във връзка с тристранните преговори, например във вид на „таблици в четири колони“[6], след като в резултат на процеса на тристранни преговори е постигнато съгласие по компромисен текст, ще осигури ли повече прозрачност? На кой етап от процеса е подходящо да се публикуват документите? Моля, обосновете накратко своя отговор.

4. Какви евентуални конкретни стъпки могат да предприемат институциите, за да предоставят на обществеността предварителна информация за тристранните срещи? Достатъчно ли е а) само да се обявява публично, че такива срещи ще бъдат проведени, и мястото на провеждането им, или б) да се публикува допълнителна информация за предстоящите срещи, например дневният ред на срещите и списък на предложените участници?

5. Изразени са опасения, че предварителното оповестяване на подробна информация за тристранните срещи може да доведе до повишаване на натиска от страна на лобисти върху законодателите и длъжностните лица, участващи в преговорите. Моля, формулирайте накратко мнението си по този въпрос.

6. Според Вас следва ли първоначалната позиция („мандат“) на всичките три институции по дадено законодателно досие да се оповестява публично преди началото на тристранните преговори? Обосновете накратко своя отговор.

7. Какви евентуални конкретни стъпки могат да предприемат институциите, за да увеличат видимостта и достъпността за потребителите на документите и информацията, които вече публикуват?

8. Смятате ли, че що се отнася до прозрачността, следва да се прави разграничение между „политически тристранни срещи“ с участието на политически представители на институциите и технически срещи, провеждани с участието на длъжностни лица, в рамките на които не следва да се приемат политически решения?

9. Посочете други области, в които може да е налице потенциал за по-голяма прозрачност в контекста на тристранните срещи. Формулирайте мнението си възможно най-конкретно.

Как да участвате?

Крайният срок за представяне на коментари е 31 март 2016 г.

По електронна поща: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-TriloguesConsultation

или

По поща: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

Отбележете четливо „trilogues consultation“ (консултация относно тристранните срещи) в началото на коментарите.

Коментарите могат да бъдат на всеки от 24-те официални езика на ЕС.

Омбудсманът ще препрати на Парламента, Съвета и Комисията всички получени коментари. Освен това омбудсманът може да ги публикува на своя уебсайт. Физическите лица, които съгласно Регламент № 45/2001 относно защитата на личните данни[7] не желаят имената им да бъдат публикувани, следва да уведомят омбудсмана.

Ако се нуждаете от повече информация, свържете се с г-н Jan Stadler, юридически съветник на омбудсмана (тел.: +32 2 284 35 86).

 

[1] Подробно обяснение на тристранните срещи може да се намери в Ръководството относно процедурата на съвместно вземане на решение и помирителната процедура, изготвено от Отдела за помирителни процедури и процедури за съвместно вземане на решения на Европейския парламент, достъпно в интернет на адрес: http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_bg.pdf

[2] Вижте по-долу становището на Парламента, становището на Съвета и становището на Комисията (документите са достъпни на английски език).

[3] Вижте по-долу докладите за проверките на Парламента, Съвета и Комисията (документите са достъпни на английски език).

[4] http://www.ombudsman.europa.eu/bg/activities/speech.faces/en/60991/html.bookmark (документите са достъпни на английски език).

[5] Вж. стр. 5 от становището на Парламента и параграф 17 от становището на Съвета.

[6] Документи, които обикновено съдържат първоначалната позиция на всяка от институциите и компромисните решения, които са изработени в процеса на преговорите.

[7] Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1). Вж. още: http://www.ombudsman.europa.eu/bg/resources/dataprotection/home.faces.