You have a complaint against an EU institution or body?

Европейският омбудсман приканва обществеността да представи свои наблюдения във връзка с проверка по собствена инициатива на проблема със забавени плащания от страна на Европейската комисия

Фактическа обстановка

След създаването на неговата служба през 1995 г. Европейският омбудсман получи множество жалби за забавени плащания от страна на институции и органи на Съюза.

През 1999 г. Омбудсманът реши да започне проверка по собствена инициатива („ПСИ") по проблема със забавените плащания от страна на Европейската комисия, която се грижи за повечето плащания, извършвани от ЕС. След като даде възможност на заинтересованите страни да изложат наблюденията си, Омбудсманът стигна до заключението, че при правилно прилагане, предприетите или предложени от Комисията мерки вероятно ще доведат до значителен напредък в тази област.

През 2007 г. Омбудсманът реши да започне допълнителна ПСИ във връзка с тази тема. По време на проверката Комисията информира Омбудсмана за редица допълнителни мерки, предприети от нея на административно и законодателно равнище за подобряване на навременността на нейните плащания. Омбудсманът счете, че тези мерки са явно полезни и вероятно ще доведат до подобрения, но че е твърде рано за оценка на тяхното въздействие върху ситуацията. По мнение на Омбудсмана най-добрият начин на действие беше да се започне нова ПСИ през 2009 г., когато бъдат на разположение данни за работата на Комисията през 2008 г., така че да се установи дали тя е предприела подходящи мерки за справяне със забавянето на плащанията и дали са необходими допълнителни действия.

Тази допълнителна ПСИ започна през февруари 2009 г. с писмо до Комисията с искане за становище. След като разгледа становището, Омбудсманът поиска допълнителна информация, която Комисията представи в края на октомври 2009 г.

Консултации с обществеността

Омбудсманът счита за уместно и полезно да даде възможност на заинтересованите страни да представят наблюденията си по този случай. Затова съответната кореспонденция между него и Комисията е публикувана на този уебсайт. Повечето жалби относно забавени плащания са внесени на английски, немски и френски език. Затова Омбудсманът счита, че предоставянето на съответните документи на обществеността на тези три езика представлява разумен компромис между желанието гражданите да бъдат информирани на възможно най-много езици и необходимостта парите на европейските данъкоплатци да се разходват по разумен и пестелив начин.

Информацията от заинтересованите страни може, разбира се, да бъде предоставяна на всеки един от езиците, споменати в член 55, параграф 1 от Договора за Европейския съюз.

Тази информация ще бъде достъпна за Комисията и заинтересованите трети лица.

Какво очаква Омбудсманът

Настоящата ПСИ е свързана с проблема със забавени плащания от страна на Комисията като цяло. Следователно Омбудсманът е силно заинтересован да получи обратна информация от заинтересовани граждани, компании и сдружения относно въпроса, дали по тяхно мнение усилията, предприети от Комисията в тази област, са достатъчни или могат и следва да се предприемат допълнителни мерки.

Настоящата проверка няма за цел да разглежда и решава отделни случаи на забавено плащане. Разбира се, такива случаи могат да бъдат внесени като отделни жалби до Омбудсмана. Формуляр за подаване на жалба, който може да бъде използван за тази цел, е на разположение на настоящия уебсайт.

Краен срок за представяне на наблюдения

Наблюденията следва да се изпращат на Омбудсмана до 31 март 2010 г.

по пощата: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex

по факс: +33-388-179062

по електронна поща: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces