You have a complaint against an EU institution or body?

Обществена консултация — Прозрачност и участие в процеса на вземане на решения, свързани с околната среда в ЕС

Environmental decision making of the EU institutions, bodies, offices and agencies (referred to as ‘EU institutions’ hereafter)

Тази консултация вече приключи.

 

Вземане на решения в областта на околната среда от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС (наричани по-долу „институциите на ЕС“)

Договорите за ЕС изискват всички решения на ЕС да се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите. Прозрачността и участието се считат за особено важни, когато става въпрос за вземане на решения, свързани с околната среда в ЕС. Като страна по Конвенцията от Орхус ЕС се ангажира да гарантира високо равнище на обществен достъп до информация за околната среда и участие на обществеността в процеса на вземане на решения, свързани с околната среда. За да участва във вземането на решения в областта на околната среда, обществеността трябва да има достъп до актуална информация, свързана с околната среда и действията на ЕС в това отношение.

За да се добие по-добра представа за проблемите, пред които е изправена обществеността, когато става въпрос за прозрачността и участието в процеса на вземане на решения в ЕС в тази област, Омбудсманът приканва за участие в обществената консултация по следните въпроси:

Прозрачност

1. Опишете всички трудности, с които сте се сблъсквали при търсенето и получаването на информация или документи, свързани с (вземането на решения относно) околната среда, с които разполагат институциите на ЕС.

2. Според Вас актуална и точна ли е информацията за околната среда, която ЕС оповестява публично? Ако отговорът е „не“, дайте примери.

3. Регламентът на ЕС относно Орхуската конвенция задължава институциите на ЕС да създадат публични бази данни за проактивното и системно разпространение на определена информация в областта на околната среда.[1] Какво според Вас следва да предприемат институциите на ЕС, за да направят тези бази данни възможно най-изчерпателни и лесни за ползване? Видът информация, която институциите на ЕС следва да включат в обхвата си, е определен в член 4 от Регламента относно Орхуската конвенция. Каква конкретна информация трябва да бъде предоставена, за да се изпълни това изискване? Трябва ли институциите на ЕС да решат да надхвърлят това правно изискване? По какъв начин?

4. В някои проверки относно публичния достъп до документи омбудсманът установи, че съответната институция на ЕС не е признала, че „информацията за околната среда“ е изложена на риск, и поради това не е приложила по-високите стандарти за прозрачност, изисквани от Регламента на ЕС относно Орхуската конвенция.[2] Сблъсквали ли сте се с този проблем? Ако отговорът е „да“, посочете подходящи примери.

5. Европейската комисия разполага с изпълнителни правомощия (съгласно така наречената процедура по „комитология“), които използва и за приемане на решения, свързани с околната среда, като например одобряване на активни вещества в пестициди.[3] През 2017 г. Комисията представи предложение за изменение на регламента относно комитологията, включително чрез публично оповестяване на гласовете на представителите на държавите — членки на ЕС, в апелативния комитет. Законодателният процес във връзка с това предложение обаче е в застой.[4] Междувременно Комисията заяви, че обмисля начини за осигуряване на допълнителна прозрачност в процедурите по комитология.[5] Как според Вас Комисията може да подобри прозрачността на процедурите по комитология, по-специално по отношение на вземането на решения в областта на околната среда?

6. Според Вас достатъчно прозрачни ли са личните и/или професионалните интереси на външните експерти, с които Комисията се консултира във връзка със законодателни или други предложения в областта на околната среда? Аргументирайте мнението си.

7. Повдигнете всички допълнителни въпроси, които сте забелязали във връзка с прозрачността на процеса на вземане на решения в областта на околната среда.

Участие

8. Какво би могла да подобри Комисията по отношение на участието на гражданското общество в подготовката и прилагането на политиките с въздействие върху околната среда, например в „групите за граждански диалог“ в контекста на общата селскостопанска политика на ЕС или „вътрешните консултативни групи“ в контекста на изпълнението на споразуменията за свободна търговия?

9. Съгласно Регламента на ЕС относно Орхуската конвенция от институциите на ЕС се изисква да предоставят навременни и ефективни възможности на обществеността да участва в подготовката, изменението или преразглеждането на планове или програми, свързани с околната среда, и да вземат предвид резултатите от участието на обществеността. [6] Запознати ли сте с въпроси в това отношение, като например случаи, в които институциите на ЕС не са изпълнявали в достатъчна степен това задължение? Ако отговорът е „да“, посочете подходящи примери.

10. Какво следва да предприеме Комисията, за да гарантира подходящо равнище на участие на обществеността по отношение на мерките, които трябва да бъдат приети в контекста на REPowerEU[7] и Пакета за опазване на природата[8]?

11. Повдигнете всички допълнителни въпроси, които сте забелязали във връзка с начина, по който институциите на ЕС улесняват участието на обществеността във вземането на решения, свързани с околната среда.

Как да участвате?

Крайният срок за представяне на мнения е  15.12.2022 г. Отговорите на въпросника могат да се изпращат по електронна поща (EOPublicConsult@ombudsman.europa.eu) или по пощата на адрес:

European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403, F - 67001, Strasbourg Cedex
Франция

Посочете ясно SI/5/2022/KR в началото на въпросника.

Отговорите могат да бъдат на всеки от 24-те официални езика на ЕС. На избрани въпроси е възможно да се отговори само при желание от Ваше страна. Посочете ясно за кои въпроси се отнасят Вашите отговори. Ако е възможно, отговорите Ви не трябва да надхвърлят 10 страници, включително евентуални приложения.

Освен това омбудсманът има намерение да публикува тези отговори на своя уебсайт. Физическите лица, които съгласно Регламент № 2018/1725 относно защитата на личните данни[9] не желаят имената им да бъдат публикувани, следва да уведомят омбудсмана за това.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, свържете се с отговарящия за запитванията служител, Koen Roovers, на +32 2 284 11 41.

 

[1] Член 4 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Съюза. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1367-20211028

[2] Вж. например дело 311/2021/TE

[3] Вж. член 79 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20210327

[4] Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

Вж.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A85%3AFIN

[5] Вж: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/121412.

[6] Вж. член 9 от Регламента относно Орхуската конвенция, вж. бележка под линия 1.

[7] Съобщение на Европейската комисия от 8 март 2022 г., „REPowerEU: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени“, COM (2022) 108 final.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

[8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746

[9] Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, ОВ L 295/39