You have a complaint against an EU institution or body?

2003 - Europeiska handikappåret: Ombudsmannen undersöker integrering av funktionshindrade personer

Europeiska ombudsmannen, P. Nikiforos Diamandouros, har inlett en undersökning på eget initiativ av integreringen av funktionshindrade personer. När nu Europeiska handikappåret närmar sig sitt slut kommer ombudsmannen att undersöka vilka åtgärder som vidtagits av Europeiska kommissionen för att garantera att funktionshindrade personer inte diskrimineras vid sina kontakter med denna institution. På detta stadium har ombudsmannen beslutat att begränsa undersökningen till att avse kommissionen, med tanke på dess centrala roll inom EU.

Ombudsmannen vill utvärdera huruvida kommissionens åtgärder på området överensstämmer med dess juridiska skyldigheter samt de åtaganden som den har gjort. Ombudsmannen välkomnar kommissionens tydliga åtaganden gentemot de personer som utgör en av de mest missgynnade grupperna i vårt samhälle och han konstaterar vidare att: "Deras allvarliga situation kräver att de tillkännagivna åtagandena omsätts i handling genom effektiva åtgärder. För att uppfylla kravet på god förvaltning krävs snabba och effektiva åtgärder för att genomföra dessa åtaganden." Han har därför bett kommissionen att informera honom om:

  • de åtgärder som den har vidtagit eller har för avsikt att vidta för att garantera att personer med funktionshinder inte utsätts för diskriminering vid sina kontakter med denna institution, samt
  • tidsplanen för att vidta dess åtgärder.

Kommissionen har ombetts att svara senast den 29 februari 2004.

För att se till att intressenter ges möjligheten att, om de så önskar, framföra sina synpunkter, kommer ombudsmannen att informera berörda statliga och icke-statliga organisationer om undersökningen. Han kommer dessutom att publicera alla handlingar som hör till undersökningen i en speciell avdelning på sin webbplats:

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/sv/3541/html.bookmark 

Bakgrund

Personer med funktionshinder utgör en betydande andel av gemenskapens befolkning. Dessa personer ställs inför en mängd olika problem som hindrar dem från att uppnå lika möjligheter, oberoende och fullständig ekonomisk och social integrering, något som påpekats offentligt av såväl de europeiska institutionerna som av medlemsstaterna. Ett flertal olika initiativ har tagits på gemenskapsnivå för att ta itu med frågan. Många av dessa initiativ har tagits av kommissionen(1). Artikel 26 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna erkänner rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.

 

För mer information, vänligen kontakta José Martínez Aragón, förste juridisk handläggare, tel. +33 3 88 17 24 01.


(1) 1998 antog institutionerna en "Kodex för bästa praxis vid rekrytering av personer med funktionshinder" vilken innehåller en beskrivning av institutionernas policy på området, såväl som riktlinjer för deras tjänsteenheter beträffande därmed sammanhängande åtgärder. I ett meddelande som antogs år 2000, rubricerat "För ett Europa fritt från hinder för personer med funktionsnedsättning", upprepade kommissionen de åtaganden som gjorts i kodexen, samt definierade ytterligare åtgärder med syfte att främja utvecklingen av en god praxis inom sin egen organisation.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.