You have a complaint against an EU institution or body?

Emily O'Reilly börjar som Europeisk ombudsman

Emily O'Reilly slutar som irländsk ombudsman för att börja sitt uppdrag som Europeisk ombudsman den 1 oktober 2013, efter att hon valts av Europaparlamentet i juli. Hon efterträder P. Nikiforos Diamandouros som går i pension efter att ha varit Europeisk ombudsman i över tio år.

O'Reilly har sagt om sin nya roll att ”Europa befinner sig inte bara i en ekonomisk kris, utan även i en politisk legitimitetskris. Genom hela Europa ser vi negativa strömningar och splittring, medborgarnas förtroende för EU-institutionerna minskar och många känner att deras röst helt enkelt inte räknas. Detta gör 2014 till ett avgörande år för Europa och för Europeiska unionens framtid. En del i min proaktiva roll som ombudsman är att belysa medborgarnas oro och hjälpa till att överbrygga klyftan mellan dem och EU-institutionerna.

Tjugo år efter att Europiska ombudsmannen skapades genom Maastrichtfördraget är det dags att tänka över ombudsmannens inriktning i syfte att göra ombudsmannen mer genomslagskraftig och synlig. Alla som är EU-medborgare eller bosatta i EU har rätt till en effektiv förvaltning som är helt inriktad på att tjäna deras behov. Jag kommer att bygga på min företrädares goda insatser vad gäller att göra EU-institutionerna mer öppna och effektiva. Jag kommer att tillföra ny energi och effektivitet och därvid arbeta med ombudsmannens utmärkta och engagerade personal.

Min avsikt är även att samarbeta med Europaparlamentet och att ha ett aktivt utbyte med kommissionen och övriga EU-institutioner för att arbeta för medborgarnas rättigheter och intressen.”

Hur Europeiska ombudsmannen arbetar

Varje år tar Europeiska ombudsmannen emot omkring 2 500 klagomål från medborgare, företag, ickestatliga organisationer, universitet, lokala myndigheter och andra sammanslutningar. Varje år inleder ombudsmannen mer än 450 undersökningar. Många av dessa grundar sig på klagomål om brist på öppenhet vid EU:s institutioner, däribland vägran att ge tillgång till handlingar eller information. Andra ärenden gäller problem med EU-program eller -projekt, diskriminering eller intressekonflikter i EU:s förvaltning. Mer information om den nya Europeiska ombudsmannen finns på: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/sv/50735/html.bookmark

Latest press releases

Wednesday | 18 December 2019Press release

Emily O’Reilly re-elected as European Ombudsman


Wednesday | 18 December 2019Press release

Emily O’Reilly re-elected as European Ombudsman


For press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Gundi Gadesmann, Head of communication, Tel. +32 2 284 26 09.