You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmannen kritiserar kommissionen för orimligt handlande i ett bidragsavtal

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, har kritiserat Europeiska kommissionen för att ha handlat orimligt i ett avtal om bidragsmedel som ingåtts med en europeisk miljöorganisation. Ombudsmannens slutsats var att kommissionen underlåtit att ge en "sammanhängande och skälig motivering" till varför den reducerat klagandens bidrag med 30 000 euro.

Klaganden - "European Environmental Bureau" (EEB) - ingick 1999 ett bidragsavtal med kommissionen. Efter rekommendationer från sina revisorer satte klaganden upp en reservfond med medel från medlemsavgifterna. Kommissionen beslutade att reducera sitt bidrag till organisationen med det belopp som hade avsatts i reservfonden.

Klaganden framförde att det inte var förenligt med principerna om god förvaltningssed att kommissionen tvingade organisationer som den stödde att verka utan finansiella reserver. Kommissionen hävdade att avtalet inte utgjorde en lämplig juridisk grund för att stödja organisationens anspråk om att inrätta en reservfond.

Eftersom klaganden handlade utifrån instruktioner från sina revisorer för att praktisera god redovisningssed och eftersom inget av kommissionens bidrag använts, drog ombudsmannen slutsatsen att kommissionens handlande var orimligt.

 

Ombudsmannens beslut finns tillgängligt på hans webbplats under följande länk:
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/011165.htm

 

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta Maria Engleson, Juridisk handläggare; Tel : +33 (0)3 88 17 24 02.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.