You have a complaint against an EU institution or body?

Fem EU institutioner använder fortfarande åldersgränser vid rekrytering, hävdar Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, välkomnade idag nyheter från tretton av EU:s institutioner och organ, inklusive Europeiska centralbanken och Europeiska polisbyrån, att de inte använder åldersgränser vis sina rekryteringsförfaranden. Upplysningarna framkom i de svar som ombudsmannen mottagit i sin undersökning på eget initiativ om användandet av åldersgränser vid rekrytering till EU:s institutioner som påbörjades i maj.

Institutionerna och organen(1) angav som grund för sin policy principen om jämlikhet, fördelarna med ett långt arbetsliv och värdet av arbetslivserfarenhet och personlig erfarenhet. De hänvisade även till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna vilken garanterar alla "rätten att arbeta" och "rätten att söka arbete" (artikel 15) och vilken förbjuder åldersdiskriminering (artikel 21). Stadgan proklamerades vid toppmötet i Nice i december 2000 av Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordföranden.

Fem institutioner och organ tillkännagav att de fortfarande tillämpar åldersgränser i sina rekryteringsförfaranden: revisionsrätten, EG-domstolen, rådet, ekonomiska och sociala kommittén och byrån för harmonisering inom den inre marknaden. Deras generalsekreterare hävdar att principen om en sund ekonomisk förvaltning rättfärdigar bruket av åldersgränser. De argumenterar bland annat att unga anställda är mer produktiva och anpassningsbara, mer villiga att resa och inte lika ofta frånvarande från arbetet.

Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och regionkommittén har ännu inte svarat på Södermans brev, trots att tidsfristen för svar gick ut den 31 juli 2001. Trots att kommissionen förband sig att upphäva åldersgränserna från och med den 1 juli 2001 fortsätter den att publicera meddelanden om uttagningsprov som innehåller åldersgränser.

Söderman påbörjade undersökningen på eget initiativ för att se till att rättigheterna i stadgan om de grundläggande rättigheterna blev verklighet för de europeiska medborgarna. "Underlåtenhet att respektera de rättigheter som stadgan innehåller utgör ett administrativt missförhållande" säger ombudsmannen. Han sammanfattade: "Det är mitt jobb att bekämpa administrativa missförhållanden. Jag kommer nu att granska de skäl som ett litet antal institutioner har angett för att fortsätta tillämpa åldersgränser för att se om de är juridiskt berättigade".

 

För fler upplysningar, kontakta Benita Broms, Förste juridisk handläggare, tel. +32 (0) 2 284 2543.


(1) Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken, Europeiska polisbyrån, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Europeiska miljöbyrån, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, Gemenskapens växtsortsmyndighet, Europeiska Arbetsmiljöbyrån, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, Europeiska läkemedelsmyndigheten, Översättningscentrumet för Europeiska unionens organ, Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.