You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmannen ifrågasätter Kommisionens beslut beträffande import av renkött

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, har rekommenderat den Europeiska kommissionen att utföra ett nytt kontrollbesök på plats och överväga att ompröva två beslut(1) vilka tillåter import av renkött från Ryssland på grundval av sina slutsatser. Detta följer av Ombudsmannens undersökning om påståenden att Kommissionen har agerat opartiskt i de administrativa förfaranden som ledde till besluten.

Besluten antogs på grundval av Kommissionens kontrollbesök på plats i Ryssland som utfördes av Kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor. Resultatet av kontrollbesöket var att ett företag med säte i EU fick tillstånd att bereda ryskt kött av vilt för export till EU.

Ombudsmannens undersökning påvisade att företaget och dess direktör deltog i kontrollbesöket på plats genom att organisera lunch, hotell- och flygbokningar, tillfälliga faxhjälpmedel, tolktjänster, och kontrollbesöksbilar. Ett dylikt beteende är inte förenligt med den praxis som Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor normalt tillämpar vilket består i att uteslutande gå via Kommissionens egen delegation och landets nationella myndigheter. Kommissionen har bekräftat detta men har även bekräftat att utan företagets hjälp för att organisera uppdraget och därmed underlätta dess förverkligande hade besöket inte kunnat äga rum.

Ombudsmannen anser att företagets deltagande i kontrollbesöket på plats var oförenligt med Kommissionens och dess personals skyldighet att agera opartiskt. Ombudsmannen begär att Kommissionen svarar på förslaget till rekommendation senast den 31 mars 2002.

Ombudsmannens undersökning följer av ett klagomål som han mottagit från Föreningen för finska renköttsherdar.

 

Förslaget till rekommendation finns på följande Webbplats:
http://www.ombudsman.europa.eu/recommen/en/000751.htm

 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Benita Broms, Förste Juridisk handläggare, tel. +32 (0) 2 284 25 43.


(1) Commission Decision 2000/161/EC of 14 February 2000 amending Decision 97/217/EC establishing groups of third countries which are able to use the veterinary certification for imports of wild game meat, farmed game meat and rabbit meat from third countries (OJ L 51, 24.2.2000 pp. 38-40) and Commission Decision 2000/212/EC of 3 March 2000 amending Decision 97/467/EC on drawing up provisional lists of third country establishments from which the Member States authorise imports of rabbit meat and farmed game meat (OJ L 65, 14.3.2000 pp. 33-34).

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.