You have a complaint against an EU institution or body?

Att sätta stopp för åldersdiskriminering fortsätter att stå högt på ombudsmannens agenda

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, fortsätter sin kampanj för att uppmuntra alla EU institutioner och organ att sätta stopp för åldersdiskrimineringen i deras rekryteringsförfaranden. Söderman har skrivit till 21 EU institutioner och organ och bett dem att upplysa honom om de fortfarande använder sig av åldersgränser vid rekrytering. Om de gör det önskar Söderman få veta vilka åldersgränser de tillämpar samt vilken objektiv och rättslig grund deras tillämpning grundar sig på. Tidsfristen för institutionernas och organens svar på ombudsmannens undersökning löper ut den 31 juli 2001..

Upptrappningen av ombudsmannens agerande i detta ärende sker sedan Nice stadgan om de grundläggande rättigheterna har fastslagit att alla har rätt att arbeta (artikel 15) och att diskriminering på grund av ålder skall vara förbjuden (artikel 21). Europaparlamentets ordförande, rådet och kommissionen proklamerade stadgan vid toppmötet i Nice den 7 december 2000. "Om en gemenskapsinstitution eller ett gemenskapsorgan underlåter att respektera de rättigheter som stadgan innehåller skulle det utgöra ett administrativt missförhållande" säger Söderman.

De åldersgränser som tillämpas vid EU:s rekryteringsförfaranden är ett problem som har resulterat i många klagomål till ombudsmannen. Ombudsmannen har redan vid tidigare tillfällen agerat framgångsrikt mot åldersgränserna. Nu när Nice stadgan stödjer hans uppfattning hoppas Söderman att all orättfärdigad diskriminering på grund av ålder kan avskaffas. EU:s institutioner och organ måste antingen avskaffa de åldersgränser som de hittills använt eller ange de objektiva och rättsliga grunderna för deras fortsatta användande.

 

Nice stadgan om de grundläggande rättigheterna finns på följande Webplats:
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_sv.htm

 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Benita Broms, Förste juridisk handläggare, tel. +32 (0) 2 284 2543.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.