You have a complaint against an EU institution or body?

2003 Euroopan vammaisten teemavuosi: Euroopan oikeusasiamies tutkii vammaisten sopeutumista

Euroopan oikeusasiamies, P. Nikiforos Diamandouros, on aloittanut omasta aloitteestaan vammaisten sopeutumista koskevan tutkimuksen. Euroopan vammaisten teemavuoden lähestyessä loppua, oikeusasiamies aikoo selvittää, mihin toimiin Euroopan komissio on ryhtynyt varmistaakseen, ettei vammaisia syrjitä heidän suhteissaan komissioon. Tässä vaiheessa oikeusasiamies on päättänyt rajoittaa tutkimuksensa koskemaan komissiota, koska se on keskeisessä asemassa Euroopan unionin toimielinjärjestelmässä.

Oikeusasiamies haluaa selvittää, ovatko komission toimet noudattaneet sille asetettuja oikeudellisia velvoitteita ja sen antamia sitoumuksia. Oikeusasiamies pitää myönteisenä komission selvää sitoutumista vammaisiin, jotka ovat yksi eurooppalaisen yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevista väestöryhmistä. Oikeusasiamies katsoo, että: "Vammaisten tilanne on niin vakava, että vammaisasioihin sitoutumisen on toteuduttava tehokkain toimin. Hyvä hallintotapa vaatii nopeita ja tehokkaita toimia näiden sitoumusten toteuttamiseksi". Näin ollen oikeusasiamies on pyytänyt komissiota ilmoittamaan hänelle:

  • toimista, joita komissio on toteuttanut tai aikoo toteuttaa sen varmistamiseksi, ettei vammaisia syrjitä heidän suhteissaan komissioon sekä
  • toimien hyväksymisen aikataulusta.

Komissiolta on pyydetty vastausta 29. helmikuuta 2004 mennessä.

Jotta asiasta kiinnostuneilla olisi mahdollisuus tuoda julki oma kantansa, oikeusasiamies ilmoittaa jäsenvaltioiden vammaisjärjestöille ja kansalaisjärjestöille oma-aloitteisesta tutkimuksestaan ja julkaisee kaikki tutkimusta koskevat olennaiset asiakirjat Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivujen erityisosastolla:

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/fi/3541/html.bookmark 

Taustaa

Vammaiset muodostavat merkittävän osan Euroopan yhteisön väestöstä. Kuten sekä Euroopan unionin toimielimet että jäsenvaltiot ovat julkisesti todenneet, vammaiset kohtaavat ryhmänä monenlaisia vastuksia, jotka estävät heitä saavuttamasta yhtäläisiä mahdollisuuksia, riippumattomuutta sekä täydellistä taloudellista ja sosiaalista integraatiota. Asiasta on tehty useita yhteisöaloitteita pääasiassa komission aloitteesta(1). Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artikla tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään.

 

Lisätietoja antaa José Martínez Aragón, oikeudellinen pääneuvonantaja, puh: +33 3 88 17 24 01.


(1) Toimielimet hyväksyivät vuonna 1998 "Käytännesäännöt vammaisten työllistämisestä", jotka sisältävät lausunnon Euroopan toimielinten vammaisasioita koskevasta politiikasta ja suuntaviivat toimielinten yksiköiden alaa koskeville toimille. Komissio toisti 10. toukokuuta 2000 antamassaan tiedonannossa "Esteetön Eurooppa vammaisille" käytännesäännöissä annetut sitoumukset ja määritteli lisätoimia, joiden tarkoituksena on edesauttaa hyvien toimintatapojen kehittämistä omassa organisaatiossaan.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.