You have a complaint against an EU institution or body?

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος, παρουσιάζει σήμερα την Ετήσια Έκθεσή του για το έτος 2003 στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Έκθεση περιέχει μια ανασκόπηση της δραστηριότητας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2003 και αναδεικνύει τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Αυτή είναι η πρώτη Έκθεση που παρουσιάζει ο κ. Διαμαντούρος, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή την 1η Απριλίου 2003.

Η Έκθεση για το έτος 2003 περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα από το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, του οποίου σκοπός είναι:

Να εξυπηρετεί τους πολίτες: Στο 70% περίπου των υποθέσεων, των οποίων επιλήφθηκε το 2003, o Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπόρεσε να συνδράμει τους καταγγέλλοντες είτε διεξάγοντας έρευνα είτε παραπέμποντας την υπόθεση στο αρμόδιο όργανο είτε παρέχοντας στους πολίτες συμβουλές σχετικά με το πού πρέπει να απευθυνθούν για την συντομότερη και αποτελεσματικότερη επίλυση του προβλήματος που αντιμετώπιζαν. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διεξήγαγε, επίσης, πέντε αυτεπάγγελτες έρευνες, που αφορούσαν σημαντικά ζητήματα, όπως η κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ανάμεσα στα επιτεύγματα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τους πολίτες το 2003 περιλαμβάνονται η διασφάλιση αυξημένης διαφάνειας στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού που διοργανώνει το Συμβούλιο και η συμφωνία της Επιτροπής να παρέχει σε υποψηφίους που συμμετείχαν ανεπιτυχώς σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς τον απαραίτητο χρόνο, προκειμένου να προσφύγουν κατά των αποφάσεων ανάθεσης συμβολαίων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις, των οποίων επιλήφθηκε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, καθώς και παραδείγματα καταγγελιών πολιτών από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να βρείτε στα Παραρτήματα I και II.

Να ενημερώνει τους πολίτες: Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατέβαλε το 2003 μεγάλες προσπάθειες, για να ενημερώσει τους πολίτες για τα δικαιώματά τους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, επισκέφτηκε 12 από τα Κράτη-Μέλη κι όλες τις υπό ένταξη χώρες , παρουσιάζοντας το έργο του σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, εμπορικά επιμελητήρια, φοιτητές, δημοσιογράφους και άλλους ενδιαφερόμενους πολίτες. Δελτία τύπου εκδόθηκαν από την υπηρεσία του γραφείου του κατά μέσο όρο κάθε επτά εργάσιμες ημέρες, για να αναγγείλουν τις αποφάσεις και τις άλλες δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των δυνητικών χρηστών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, η Επιτροπή αποδέχτηκε την πρότασή του να ενημερώνει τόσο τους υποψήφιους, όσο και τους αποδέκτες διαφόρων επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων για το δικαίωμά τους να προσφύγουν στο θεσμό.

Να ενισχύει τους πολίτες: Παράλληλα με το γρήγορο και αποτελεσματικό χειρισμό των καταγγελιών των πολιτών και την παροχή ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επεδίωκε συστηματικά την ενδυνάμωση της θέσης των πολιτών. Ως δραστήριο μέλος της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, κατέβαλε σύντονες προσπάθειες. προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των πολιτών θα κατέχουν κεντρική θέση στο Σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, συνέχισε τις προσπάθειές του, για να συμπεριληφθεί στο κείμενο του Συντάγματος και αναφορά σε εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, που επιτρέπουν στους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην άσκηση των δικαιωμάτων τους να έχουν πρόσβαση σε ταχείες, ευέλικτες και δωρεάν λύσεις. Με τη μορφή των εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών, οι εξωδικαστικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των δικαιωμάτων, που οι Ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν σύμφωνα με το Κοινοτικό δίκαιο.

Αυτές οι εντατικές προσπάθειες επέφεραν αποτελέσματα. Κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2004 σημειώθηκε μια χωρίς προηγούμενο αύξηση των καταγγελιών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, που ανήλθε σε ποσοστό 64%. Σύμφωνα με τον κ. Διαμαντούρο, "Με τη διεύρυνση να απέχει χρονικά λίγες μόνο μέρες, είμαι βέβαιος ότι η τάση αυτή θα αυξηθεί, ειδικά εν όψει των υψηλών προσδοκιών που οι νέοι πολίτες έχουν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υποτιμώ τη δουλειά που ένα τέτοιο ενδεχόμενο εγείρει, αλλά είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ στην πρόκληση αυτή με ενεργητικότητα, ενθουσιασμό και βαθιά συναίσθηση των αυξημένων βαρών και ευθυνών που αυτό συνεπάγεται".

Μία συνοπτική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2003 είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του σε 20 γλώσσες. Παρακαλούμε, επισκεφτείτε:


 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για ένα αντίγραφο ολόκληρης της Έκθεσης, παρακαλούμε καλέστε τη Rosita Agnew, Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας, τηλ. +32 (0) 2 284 25 42.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ 2003
Πόσες καταγγελίες;

Το 2003 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έλαβε 2.436 καταγγελίες. Η εξέλιξη αυτή αντιστοιχεί σε μία αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2002 (2.211). Βάσει αυτών των καταγγελιών, ο Διαμεσολαβητής διεξήγαγε έρευνα σε 248 περιπτώσεις, ενώ δρομολογήθηκαν και 5 αυτεπάγγελτες έρευνες. Αυτό αντιπροσωπεύει μία αύξηση στις νέες έρευνες που διεξήχθησαν, της τάξεως του 13% σε σύγκριση με το 2002.


Κατά ποίου στρέφονται;

Οι περισσότερες από τις έρευνες που διεξήγαγε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής το 2003 - 67% - αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εναντίον του διοικητικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβλήθηκαν 39 καταγγελίες (το 11% του συνόλου των ερευνών που διεξήχθησαν), 26 καταγγελίες αφορούσαν το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (7%), ενώ 20 στρέφονταν κατά των διοικητικών υπηρεσιών του Συμβουλίου (6%).


Ποιος ο λόγος των καταγγελιών;

Έλλειψη ή άρνηση παροχής πληροφοριών (28%), αδικία (15%), διακρίσεις (12%), περιττές καθυστερήσεις (10%), διαδικαστικά λάθη (10%) και αμέλεια (5%) αποτέλεσαν τους συνηθέστερους λόγους υποβολής καταγγελιών. Επίσης, προβλήματα με διαγωνισμούς και συμβάσεις που συνάπτονται με τα θεσμικά όργανα ανέκυψαν συχνά.


Από ποιους υποβλήθηκαν;

Οι περισσότερες καταγγελίες - 93% - υποβλήθηκαν από ιδιώτες, ενώ επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών υπέβαλαν το υπόλοιπο 7% των καταγγελιών.

Η Γερμανία ήταν η χώρα προέλευσης του μεγαλύτερου αριθμού καταγγελιών - 18% του συνόλου, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (13%) και την Ισπανία (12%). Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού μιας χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγγελιών προήλθε από το Λουξεμβούργο, ακολουθούμενο από τη Φιλανδία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Ελλάδα (όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα κάτω από τον τίτλο "Ποσοστό"- Συσχέτιση του ποσοστού των καταγγελιών που προέρχονται από ένα Κράτος-Μέλος και του ποσοστού του πληθυσμού του στο σύνολο του πληθυσμού της ΕΕ -(%)").

  De UK Fr It Es Nl El Be Pt Sv At Da Fi Ie Lu Αλλο
% πληθυσμού ΕΕ

22

16

16

15

11

4

3

3

3

2

2

1

1

1

0,1

2003 Καταγγελίες

432

140

320

196

284

87

100

199

110

53

50

31

88

33

38

275

% του συνόλου

18

6

13

8

12

4

4

8

5

2

2

1

4

1

2

11

Ποσοστό Συσχέτισης (%)(1)

82

38

81

53

109

100

133

267

167

100

100

100

400

100

2000

2002 Καταγγελίες

308

144

213

191

354

76

109

220

88

53

45

19

121

38

25

207

% του συνόλου

14

7

10

9

16

3

5

10

4

2

2

1

5

2

1

9

Ποσοστό Συσχέτισης (%)

64

44

63

60

145

75

167

333

133

100

100

100

500

200

1000


Ποιο αποτέλεσμα επιτεύχθηκε;

Πάνω από το ένα τέταρτο των υποθέσεων (48), για τις οποίες διεξήχθη έρευνα, διευθετήθηκαν από τα θεσμικά όργανα, γεγονός που δείχνει ότι η διοίκηση της ΕΕ είναι διατεθειμένη να επιλύει τα προβλήματα που της επισημαίνονται από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα δέχτηκαν 5 σχέδια συστάσεως που υποβλήθηκαν από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Σε καμία από τις υποθέσεις δεν κρίθηκε απαραίτητο να καταφύγει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στο ύστατο μέσο που έχει στη διάθεσή του, δηλαδή στην υποβολή ειδικής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δε διαπίστωσε κρούσμα κακοδιοίκησης σε 87 υποθέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που δε διαπιστώνεται περίπτωση κακοδιοίκησης, το απτό όφελος που προκύπτει για τον καταγγέλλοντα είναι ότι λαμβάνει την αναλυτική εξήγηση του θεσμικού οργάνου, καθώς και τη γνώμη του Διαμεσολαβητή σχετικά με την υπόθεση. Σε 20 υποθέσεις ο Διαμεσολαβητής διατύπωσε μια κριτική παρατήρηση, ενώ εννέα νέα σχέδια συστάσεως υποβλήθηκαν το 2003.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συμβούλευσε περίπου 1.300 πολίτες να απευθυνθούν σε κάποιον άλλο οργανισμό, σε περιπτώσεις που δεν είχε ο ίδιος αρμοδιότητα να επιληφθεί των καταγγελιών τους. Ανταποκρίθηκε, επίσης, σε 2.538 αιτήματα για πληροφορίες που υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Σε πόσο χρόνο;

Ο Διαμεσολαβητής συνέχισε τις προσπάθειές του να περατώνει την εξέταση όλων των υποθέσεων όσο το δυνατό γρηγορότερα, συνήθως εντός έτους από την υποβολή της καταγγελίας. Στο τέλος του 2003, 10 υποθέσεις παρέμειναν ανοικτές καθ' υπέρβαση αυτού του στόχου.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΙΩΝ ΤΟΥ 2003
Έλλειψη διαφάνειας

Το Συμβούλιο έδωσε σε έναν Πορτογάλο υπήκοο πρόσβαση στο βαθμολογημένο γραπτό του, αφού ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ερεύνησε την υπόθεση. Ο εν λόγω πολίτης είχε λάβει μέρος σε έναν διαγωνισμό για διοικητικά στελέχη και ζήτησε ένα αντίγραφο του βαθμολογημένου γραπτού του, όταν πληροφορήθηκε ότι δεν είχε γίνει δεκτός στην προφορική εξέταση. Το Συμβούλιο αρνήθηκε αρχικά, αλλά άλλαξε την απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους κανονισμούς για πρόσβαση στα βαθμολογημένα γραπτά που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας του Διαμεσολαβητή. (2059/2002/IP)

Μετά από καταγγελία μιας εταιρείας συμβούλων με έδρα στη Βρετανία, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επέκρινε την Επιτροπή, γιατί δεν παρέσχε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτούσε,. Ο Διαμεσολαβητής διαπίστωσε ότι η λειτουργία του προγράμματος αυτού καθοριζόταν από ένα μεγάλο αριθμό εγγράφων ποικίλης νομικής φύσης. Επιπλέον, όπως είπε, η χρήση από την Επιτροπή των όρων "χρήστης" και "συνέταιρος" αδιακρίτως αποτέλεσε πρόσθετο και περιττό εμπόδιο στην ξεκάθαρη επικοινωνία. Ο Διαμεσολαβητής κάλεσε την Επιτροπή να αποφύγει την παρουσίαση πληροφοριών με παραπλανητικό ή άνευ λόγου περίπλοκο τρόπο. (221/2002/ME)

Μία έρευνα που διεξήχθη από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή οδήγησε στη δημοσίευση των ημερησίων διατάξεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Προεδρείου της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης, μετά το πέρας των εργασιών της. Ο Διαμεσολαβητής συμφώνησε ότι "η δημοσίευση των ημερησίων διατάξεων και των πρακτικών της Συνέλευσης, προτού αυτή ολοκληρώσει τις εργασίες της, θα έθιγε σοβαρά την εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων", αλλά είπε ότι "είναι δύσκολο να υποστηριχτεί ότι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνέλευσης, είναι δυνατόν να θιγεί η εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων". Η έρευνα διεξήχθη μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή από τη μη κυβερνητική οργάνωση "Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δράσης Πολιτών" (ECAS), της οποίας η αίτηση πρόσβασης στα έγγραφα δεν είχε γίνει δεκτή. (1795/2002/IJH)


Καθυστερημένη πληρωμή

Μετά από καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εκ μέρους του Παν/μίου της Στοκχόλμης, η Επιτροπή κατέβαλε την οφειλόμενη στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος, τελική πληρωμή, εξέφρασε τη λύπη της για την καθυστέρηση και συμφώνησε να καταβάλει τόκο. Η Επιτροπή διαβεβαίωσε ακόμα το Διαμεσολαβητή ότι τα προβλήματα που αφορούσαν τη διαδικασία πληρωμής είχαν εξαλειφθεί και ότι πλέον το σύστημα λειτουργούσε ικανοποιητικά. (1173/2003/(TN)IJH)

Ένας Ισπανός υπεργολάβος πληρώθηκε για τις υπηρεσίες του μετά την παρέμβαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην υπόθεση. Η Επιτροπή εξήγησε ότι δεν μπορούσε να πληρώσει τον κύριο ανάδοχο εξαιτίας προβλημάτων με την τελική έκθεση που της είχε υποβάλει. Μόλις ο κύριος ανάδοχος υπέβαλε τη διορθωμένη τελική έκθεση, η Επιτροπή προέβη στην τελική πληρωμή. Ο κύριος ανάδοχος τότε πλήρωσε τον υπεργολάβο, που ευχαρίστησε το Διαμεσολαβητή για τη βοήθειά του. (1960/2002/JMA)


Προβλήματα με μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς

Μετά από καταγγελία μιας κοινοπραξίας με έδρα τις Βρυξέλλες, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επέκρινε την Επιτροπή, διότι δεν τήρησε τους κανόνες που διέπουν τους μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς,. Προέκυψε πως η Επιτροπή είχε παράσχει ανακριβείς πληροφορίες ως απάντηση στην αίτηση του καταγγέλοντος για διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό Παρακολούθηση της εφαρμογής σχεδίων (Tacis καιBalkans). (1351/2001/(ME)(MF)BB)


Συμβατικές διαφορές

Η Επιτροπή προέβη σε διακανονισμό μίας συμβατικής διαφοράς με ένα ερευνητικό κέντρο κοινωνικών επιστημών με έδρα τη Βιέννη, μετά από έρευνα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η Επιτροπή είχε υποστηρίξει ότι ένα ποσό περίπου €30,000 δε μπορούσε να ληφθεί υπόψη, αφού αυτό θα απαιτούσε μεταφορά ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες κόστους, η οποία χρειαζόταν προηγούμενη έγκριση. Αφού οι καταγγέλλοντες αποδέχτηκαν την ερμηνεία της Επιτροπής για τέτοιες μεταφορές και κατανόησαν ότι, ως εκ τούτου, €9,000 δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην τελική πληρωμή, το ανεξόφλητο ποσό καταβλήθηκε. Οι καταγγέλλοντες ικανοποιήθηκαν με το διακανονισμό αυτό. (1915/2002/BB)


Έλλειψη ευγένειας

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επέκρινε το Κοινοβούλιο για τη μη συμμόρφωσή του με την υποχρέωση να συμπεριφέρεται με ευγένεια στις σχέσεις του με το κοινό. Η συγκεκριμένη παρατήρηση αφορούσε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που εστάλη ως απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών. Ο καταγγέλλων - μια ελληνική ένωση μεταφραστικών εταιρειών - ισχυρίστηκε ότι ο τόνος του συγκεκριμένου μηνύματος δεν ήταν ο πρέπων και έδινε την εντύπωση αλαζονικής συμπεριφοράς. (1565/2002/GG)

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επέκρινε την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC) για τη μη συμμόρφωσή της με την υποχρέωση να συμπεριφέρεται ευγενικά. Ένας πολίτης, κάτοικος του Λουξεμβούργου, υπέβαλε καταγγελία, αφού η EESC τον κατηγόρησε ότι παρέσχε "ψευδείς" πληροφορίες σχετικά με ένα διαγωνισμό, στον οποίο ο ίδιος είχε καλόπιστα ισχυριστεί ότι είχε πετύχει. Ο Διαμεσολαβητής υπογράμμισε ότι σε περίπτωση σφάλματος που επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα ενός μέλους του κοινού, το θεσμικό όργανο οφείλει να εκφράσει τη λύπη του για αυτό και να καταβάλει προσπάθεια να επανορθώσει τις αρνητικές συνέπειες που προέρχονται από το σφάλμα του. Η EESC δεν έπραξε έτσι σε αυτήν την υπόθεση. (852/2003/OV)


Διακρίσεις

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία παράβασης εναντίον της Σουηδίας για πιθανή αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος πολίτη άλλου Κράτους-Μέλους, μετά από έρευνα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η υπόθεση αφορούσε ένα Γερμανό πολίτη που σπούδαζε στη Σουηδία και που έπρεπε να προκαταβάλει εγγύηση σε μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών για να του παράσχει τηλεφωνική σύνδεση. Καθότι οι Σουηδοί πολίτες με σουηδικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης δεν υποχρεούνταν να προκαταβάλουν μια τέτοια εγγύηση, ο φοιτητής ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία εισήγαγε έμμεσα διακρίσεις εις βάρος πολιτών άλλων Κρατών-Μελών. Ο Διαμεσολαβητής συμφώνησε και κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει την υπόθεση. (1045/2002/GG)

Η Επιτροπή έλαβε μέτρα για να αποφύγει τη δημοσίευση προκηρύξεων για προσλήψεις που θα εισήγαγαν διακρίσεις με βάση τη γλώσσα. Αυτό επακολούθησε καταγγελία που υποβλήθηκε εκ μέρους της Universala Esperanto-Asocio (Ένωση Παγκόσμιας Esperanto) και περιείχε ισχυρισμούς για αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση υποψηφίων εκ μέρους αρκετών ευρωπαϊκών οργανισμών, εν μέρει χρηματοδοτούμενων από την Επιτροπή. Λόγω της προκήρυξης για προσλήψεις, η οποία απαιτούσε "αγγλική μητρική γλώσσα" ή "άτομα με μητρική γλώσσα τα αγγλικά", χιλιάδες άνθρώποι γίνονταν θύματα διακριτικής μεταχείρισης, υποστήριξε η καταγγέλλουσα. (659/2002/IP)


Άρνηση παροχής πληροφοριών

Το Κοινοβούλιο συμφώνησε να δημοσιεύσει τα ονόματα των επιτυχόντων σε διαγωνισμούς πρόσληψης και να ενημερώσει τους υποψηφίους σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού. Αυτό ήταν επακόλουθο έρευνας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημοσίευση θα ήταν σύμφωνη με τις δεσμεύσεις του Κοινοβουλίου για ανοικτές διαδικασίες στις προσλήψεις. Η έρευνα του Διαμεσολαβητή βασίστηκε σε καταγγελία ενός Φιλανδού υπηκόου, ο οποίος δεν πέτυχε σε διαγωνισμό για δακτυλογράφους κι επιθυμούσε να γνωρίζει πόσοι άντρες ήταν ανάμεσα στους 32 καλύτερους υποψηφίους. Το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να του παράσχει αυτές τις πληροφορίες. (341/2001/(BB)IJH)


Προβλήματα με υποθέσεις που αφορούν τις διαδικασίες για παράβαση του Κοινοτικού Δικαίου (Άρθρο 226 Συνθήκη ΕΚ)

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έκρινε ότι η Επιτροπή ήταν υπεύθυνη για κακοδιοίκηση, διότι δε σεβάστηκε τις νόμιμες και εύλογες προσδοκίες ενός πολίτη. Αυτό συνέβη μετά από την παράλειψη της Επιτροπής να ενημερώσει ένα Δανό πολίτη για τους λόγους, για τους οποίους δεν εξέδωσε απόφαση στην καταγγελία που εκείνος της υπέβαλε για παράβαση του Κοινοτικού δικαίου, ενώ του είχε υποσχεθεί ότι θα το πράξει. Η καταγγελία αφορούσε της πρακτική των Δανικών αρχών να φορολογούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα Κράτη-Μέλη της Ένωσης. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, η πρακτική αυτή ήταν ενάντια στους κανόνες για την ελεύθερη μετακίνηση. (1237/2002/(PB)OV)


Ασυνεπής στάση

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επέκρινε την Επιτροπή, για ασυνέπεια στο χειρισμό συμβολαίου που συνήψε με το Συμβούλιο Θαλάσσιας Αλιείας της Ιρλανδίας. Αυτό ήταν επακόλουθο καταγγελίας από τον επιστημονικό υπεύθυνο του συμβολαίου αυτού, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή παρέλειψε να εξετάσει την τελική έκθεση, η οποία διέφερε σημαντικά από το σχέδιο που η ίδια είχε εγκρίνει ένα χρόνο νωρίτερα. Ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι το Συμβούλιο Αλιείας είχε λάβει οδηγίες να τροποποιήσει σε σημαντικά του σημεία το τελικό σχέδιο της έκθεσης, είτε διαγράφοντας είτε αναιρώντας, είτε υποβαθμίζοντας κύρια ευρήματα της έρευνας. Ο καταγγέλλων υποστήριξε ακόμη ότι η Επιτροπή έπρεπε να έχει ζητήσει εξηγήσεις για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν. (754/2003/GG)


Παρατυπίες στις προσλήψεις

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) δέχτηκε την αίτηση ενός Κυπρίου υπηκόου για συμμετοχή του σε ανοικτό διαγωνισμό μετά την παρέμβαση του Ευρωπαίου ΔΙαμεσολαβητή. Η EPSO είχε αρχικά απορρίψει την εν λόγω αίτηση, διότι δεν είχε υποβληθεί με το σωστό τρόπο. Ο πολίτης ισχυρίστηκε, όμως, ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων με τον ηλεκτρονικό διακομιστή της EPSO, οι υποψήφιοι για το διαγωνισμό δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης, η οποία προβλεπόταν στην προκήρυξη του διαγωνισμού. (OI/4/2003/ADB)


Προβλήματα υπαλλήλων

Η Επιτροπή συμφώνησε να καταβάλει χαριστικώς (ex gratia) επιπλέον αποζημίωση σε καταγγέλλουσα, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της υπόθεσης, αν και έκρινε ότι δεν είχε νομική υποχρέωση να το πράξει. Η καταγγέλλουσα, υπάλληλος της Επιτροπής, ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή δεν της κατέβαλε το σύνολο της αποζημίωσης γραμματείας, την οποία δικαιούταν. (1166/2002/(SM)IJH)

 

Για να διαβάσετε τις παραπάνω, καθώς και άλλες υποθέσεις, των οποίων έχει επιληφθεί ο Διαμεσολαβητής, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:(1) Ο υπολογισμός αυτών των ψηφίων έγινε με διαίρεση του ποσοστού στο σύνολο των καταγγελιών με το ποσοστό του πληθυσμού.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.