You have a complaint against an EU institution or body?

Den Europæiske Ombudsmand forelægger årsberetningen for 2003

Den Europæiske Ombudsmand, P. Nikiforos Diamandouros, forelægger i dag sin årsberetning for 2003 for Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender. Beretningen giver et overblik over Ombudsmandens arbejde i 2003, og fremhæver de resultater, som blev opnået for EU-borgere. Det er den første beretning forelagt af Diamandouros, som tiltrådte posten som Europæisk Ombudsmand den 1. april 2003.

Beretningen for 2003 indeholder mange eksempler på Ombudsmanden arbejde, som har til formål at:

Yde en service til borgerne: I næsten 70% af de sager, som blev behandlet i 2003, hjalp Ombudsmanden klageren ved enten at indlede en undersøgelse, overføre klagen til et andet kompetent organ, eller ved at give råd om, hvor klageren kunne henvende sig for at opnå en hurtig og effektiv løsning på sit problem. Ombudsmanden åbnede endvidere fem undersøgelser på eget initiativ, vedrørende vigtige spørgsmål såsom integrering af handicappede. Eksempler på konkrete resultater opnået for borgerne i 2003 er forbedring af åbenheden i Rådets ansættelsesprocedurer og Kommissionens tilkendegivelse om, at den vil give afviste deltagere i dens udbudsprocedurer mulighed for at anfægte beslutninger om tildeling af kontrakter. Billag I og II indeholder yderligere information om Ombudsmandens sagsarbejde, blandt andet med eksempler på klager fra borgere fra hele Unionen.

Oplyse borgerne: Ombudsmanden arbejde i 2003 hårdt for at informere borgerne om deres rettigheder. I løbet af de sidste 12 måneder aflagde han besøg i 12 af de nuværende og i 10 af de nye medlemsstater, under hvilke han præsenterede sit arbejde for NGO'er, erhvervsforeninger, studenter, journalister og andre borgere. I gennemsnit blev der udsendt en pressemeddelelse hver syvende arbejdsdag for at oplyse om Ombudsmandens afgørelser og informationsarbejde. For at forbedre potentielle klageres kendskab til institutionen, foreslog Ombudsmanden Kommissionen, at ansøgere om tilskud og EU-støtte skulle informeres om deres ret til at klage. Kommissionen accepterede Ombudsmandens forslag.

Styrke borgerne: Såvel som at behandle klager hurtigt og effektivt, og at informere borgeren om deres rettigheder, har Ombudsmanden arbejdet for at styrke borgerne. Han deltog aktivt i Konventet om Europas Fremtid for at sikre, at borgerens rettigheder fik en central plads i forfatningsudkastet. Under regeringskonferencen argumenterede han fortsat for, at ikke-judicielle retsmidler blev indført i teksten, således, at borgere, som har problemer med at udøve deres rettigheder, har adgang til gratis, hurtige og fleksible løsninger. Ikke-judicielle retsmidler, i form af nationale og regionale ombudsmænd og lignende organer, kan spille en vigtigt rolle i at sikre, at borgere dagligt nyder godt af deres rettigheder under EU-ret. Disse initiativer har båret frugt. I de første tre måneder af 2004 fandt en 64% stigning i klagetilgangen til den Europæiske Ombudsmand sted. Ifølge Diamandouros, "Med kun få dage til udvidelsen er jeg sikker på, at denne tendens vil fortsætte, særligt i lyset af de høje forventninger som de nye borgere har til Unionen. Jeg undervurderer ikke de opgaver, som ligger foran os, men ser frem til at møde udfordringen med energi, entusiasme, og en klar erkendelse af det store ansvar, som dette indebærer".

Disse initiativer har båret frugt. I de første tre måneder af 2004 fandt en 64% stigning i klagetilgangen til den Europæiske Ombudsmand sted. Ifølge Diamandouros, "Med kun få dage til udvidelsen er jeg sikker på, at denne tendens vil fortsætte, særligt i lyset af de høje forventninger som de nye borgere har til Unionen. Jeg undervurderer ikke de opgaver, som ligger foran os, men ser frem til at møde udfordringen med energi, entusiasme, og en klar erkendelse af det store ansvar, som dette indebærer".

Et sammendrag af Ombudsmandens årsberetning for 2003 er tilgængelig på hans hjemmeside på 20 sprog:


 

Hvis De ønsker yderligere information, eller en kopi af årsberetningen i sin fulde længde på et af de 11 officielle EU sprog, ring venligst til: Ms. Rosita Agnew, pressesekretær: tel:+32 (0) 2 284 25 42.


BILAG I: ANALYSE AF KLAGERNE I 2003
Hvor mange?

Ombudsmanden modtog 2436 klager i 2003, hvilket udgør en 10% stigning sammenlignet med 2002 (2211). Ombudsmanden indledte 248 undersøgelser på grundlag af disse klager, såvel som 5 undersøgelser på eget initiativ. Sammenlignet med 2003 udgør dette en 13% stigning i indledte undersøgelser.


Mod hvem?

De fleste af undersøgelserne foretaget af Ombudsmanden i 2003 – 67% – vedrørte Europa-Kommissionen. 39 vedrørte Europa-Parlamentets forvaltning (11% af alle undersøgelser), 26 vedrørte de Europæiske Fællesskabers personaleudvælgelseskontor (7%) og 20 vedrørte Rådets forvaltning (6%).


Om hvad?

De hyppigste årsager til klager var manglende eller tilbageholdt information (28%), urimelighed (15%), diskrimination (12%), undgåelig forsinkelse (10%), procedurefejl (10%) og forsømmelighed (5%). Der blev endvidere jævnligt rejst problemer vedrørende udbud og kontrakter med institutionerne.


Fra hvem?

De fleste klager – 93% - blev indgivet af enkeltpersoner. Klager fra firmaer og foreninger stod for de resterende 7%.

Tyskland stod for det største antal klager – 18% af alle klager, fulgt af Frankrig (13%) og Spanien (12%). Set i forholdet til befolkningen lå Luxembourg øverst, fulgt af Finland, Belgien, Portugal og Grækenland (se tabel forneden, under ”Forholdsmæssigt (%)”).

  De UK Fr It Es Nl El Be Pt Sv At Da Fi Ie Lu Andre
% EU befolkning

22

16

16

15

11

4

3

3

3

2

2

1

1

1

0,1

2003 Klager

432

140

320

196

284

87

100

199

110

53

50

31

88

33

38

275

% af samlede antal

18

6

13

8

12

4

4

8

5

2

2

1

4

1

2

11

Forholdsmæssigt (%)(1)

82

38

81

53

109

100

133

267

167

100

100

100

400

100

2000

2002 Klager

308

144

213

191

354

76

109

220

88

53

45

19

121

38

25

207

% af samlede antal

14

7

10

9

16

3

5

10

4

2

2

1

5

2

1

9

Forholdsmæssigt (%)

64

44

63

60

145

75

167

333

133

100

100

100

500

200

1000


Hvilke resultater?

Mere end en fjerdedel (48) af de afsluttede undersøgelser i 2003 blev løst af institutionerne, hvilket er et tydeligt tegn på, at EU forvaltningen lægger vægt på at løse de problemer, som den får forelagt af Ombudsmanden. Institutionerne godtog endvidere 5 forslag til henstilling, som de var blevet forelagt af Ombudsmanden. Der var ingen sager, hvor Ombudsmanden fandt det nødvendigt at anvende sit maksimale reaktionsmiddel - en særberetning til Europa-Parlamentet.

I 87 sager fandt Ombudsmanden, at der ikke forelå tilfælde af fejl og forsømmelser. Det er vigtigt at huske på, at selv når ingen tilfælde af fejl og forsømmelser konstateres, så får klageren i det mindste en fyldestgørende forklaring fra den pågældende institutionen såvel som Ombudsmandens syn på sagen. I 20 sager fremsatte Ombudsmanden en kritisk bemærkning. Ni nye forslag til henstilling blev fremsat i 2003.

Ombudsmanden gav vejledning om alternative klagemuligheder til næsten 1300 borgere, hvis klager lå uden for hans mandat. Han svarede endvidere på 2538 anmodninger om oplysninger, som var sent via email.


Hvor lang tid?

Ombudsmanden fortsatte sine bestræbelser for at lukke alle undersøgelser så hurtigt som muligt, normalt inden for et år. Ved årets afslutning have 10 undersøgelser overskredet denne frist.BILAG II: EXEMPLER PÅ KLAGER I 2003
Mangel på åbenhed

Rådet gav en portugisisk borger adgang til hans egne rettede prøvepapirer efter, at Ombudsmanden have undersøgt sagen. Borgeren havde deltaget i en udvælgelsesprøve for forvaltningspersonale, og anmodede om en kopi af sit rettede prøvepapir efter han var blevet meddelt, at han ikke ville blive indbudt til samtale. Rådet nægtede først at give aktindsigt, men omgjorde sin beslutning i lyset af nye regler om adgang til rettede prøvepapirer, som opstod i løbet Ombudsmandens undersøgelse. (2059/2002/IP).

I en sag vedrørende et Britisk konsulentfirma kritiserede Ombudsmanden Kommissionen for ikke at give korrekt information om et projekt som den finansierede. Ombudsmanden fandt, at programmet var reguleret af et stort antal dokumenter af forskellig juridisk status. Endvidere var Kommissionens anvendelse af de ensbetydende ord ”anvender” og ”partner” en yderligere og unødvendig hindring for tydelig kommunikation, sagde Ombudsmanden. (221/2002/ME)

En undersøgelse af Ombudsmanden førte til, at dagsordener og protokoller fra det Europæiske Konvents Præsidiums møder blev frigivet efter, at konventet havde afsluttede dets arbejde. Ombudsmanden var enig i, at ”frigivelse af dagsordenerne og protokollerne før Konventet havde afsluttet dets arbejde ville undergrave dets beslutningsproces”, men sagde, at ”det syntes svært at argumentere for, at dets beslutningsproces kunne undergraves så snart det havde afsluttet dets arbejde”. Undersøgelsen blev foretaget på grundlag af en klage fra ”the European Citizen Action Service” (ECAS), hvis anmodning om aktindsigt var blevet afvist. (1795/2002/IJH)


Betalingsforsinkelser

Efter en klage indgivet til Ombudsmanden på vegne af Stockholms Universitet betalte Kommissionen det sidste skyldige beløb i et forskningsprojekt, undskyldte for forsinkelsen og indvilligede i at betale renter. Kommissionen forsikrede endvidere Ombudsmanden om, at fejlene i den finansprocedure som havde været ansvarlige for forsinkelsen var blevet rettet, og at systemet nu fungerede tilfredsstillende. (1173/2003/(TN)IJH)

En spansk underleverandør blev betalt for dens ydelser efter at Ombudsmanden greb ind i sagen. Kommissionen forklarede, at den ikke kunne betale hovedleverandøren på grund af problemer med den endelige rapport, som den havde forelagt Kommissionen. Så snart hovedleverandøren havde forelagt den endelige korrigerede rapport betalte Kommissionen det sidste afdrag. Hovedleverandøren betalte derefter underleverandøren, som takkede Ombudsmanden for hans hjælp. (196072002/JMA)


Udbudsproblemer

Efter en klage fra et konsortium i Bryssel kritiserede Ombudsmanden Kommission for ikke at respektere reglerne vedrørende en udbudsprocedure. Det fremgik, at Kommissionen havde givet ukorrekte oplysninger i dets svar på klagerens anmodning om forklaring angående udbudet Monitoring the implementation of projects (Tacis og Balkans). (1351/2001/(ME)(MF)BB)


Kontraktkonflikter

Kommissionen løste en kontraktkonflikt med et socialforskningsinstitut i Wien efter at Ombudsmanden greb ind i sagen. Kommissionen havde argumenteret, at et beløb på næsten 30.000 Euros ikke kunne tages i betragtning, eftersom dette ville medføre en overførsel mellem omkostningskategorier, hvilket krævede forudgående tilladelse. Efter at klageren accepterede Kommissionens fortolkning af sådanne overførsler, og forstod, at 9.000 Euros ikke kunne blive udbetalt, blev det skyldige beløb betalt. Klagerne var tilfredse med løsningen på sagen. (1915/2002/BB)


Manglende høflighed

Ombudsmanden kritiserede Parlamentet for ikke at overholde pligten om at være høflig i dets forbindelser med offentligheden. Kritikken vedrørte en email som var blevet sent som svar på anmodning om oplysninger vedrørende udbud. Klageren – et græsk konsortium bestående af oversættelsesfirmaer – påstod, at tonen i emailen var upassende og forårsagede et indtryk af arrogance. (1565/2002/GG)

Ombudsmanden kritiserede det Økonomiske og Sociale Udvalg for manglende respekt for pligten til at handle høfligt. En borger i Luxembourg klagede efter at Udvalget havde anklaget ham for at havde indgivet ”falsk” information vedrørende en udvælgelsesprøve, som han i god tro påstod at havde bestået. Ombudsmanden påpegede, at i tilfælde af en fejl som negativt påvirker et medlem af offentlighedens rettighederne eller interesser, skal institutionen undskylde og forsøge at korrigere de negative følger af dens fejl. Dette gjorde ECOSOC i denne sag ikke. (852/2003/OV)


Diskrimination

Kommissionen åbnede en traktatbrudsprocedure vedrørende mulig diskrimination i Sverige, efter en undersøgelse af Ombudsmanden. Sagen vedrørte en tysk student i Sverige som var tvunget til at betale et telekommunikationsselskab et depositum for et telefonabonnement. Da svenskere med et socialforsikringsnummer ikke skal betale dette depositum, mente studenten, at selskabet diskriminerede indirekte mod andre EU borgere. Ombudsmanden var enig i dette synspunkt, og anmodede Kommissionen om undersøge sagen videre. (1045/2002/GG)

Kommissionen forhindrede offentliggørelsen af stillingsannoncer som diskriminerede på grundlag af sprog. Dette fulgte en klage som blev indgivet på vegne af Universala Esperanto-Asocio (Esperanto Verdensforbundet) i Italien. Klagen vedrørte påstået sprogdiskrimination på vegne af flere europæiske organisationer, som var helt eller delvist finansieret af Kommissionen. Stillingsannoncernes krav om "Engelsk som modersmål" diskriminerede, ifølge klageren, mod tusindvis af personer. (659/2002/IP)


Nægtelse af information

Parlamentet indvilligede i at offentlige navnene på de ansøgere, som består udvælgelsesprøver, og at informere ansøgere om dette i meddelelsen. Dette fulgte en undersøgelse af Ombudsmanden, som fandt, at offentliggørelse ville være i overensstemmelse med Parlamentets tilsagn om åbenhed i ansættelse. Ombudsmandens undersøgelse blev foretaget på grundlag af en klage fra en finne som ikke bestod en udvælgelsesprocedure for maskinskrivere. Han ønskede at vide, hvor mange mænd der var blandt de 32 bedste ansøgere, men Parlamentet nægtede at give ham denne oplysning. (341/2001/IJH)


Problemer vedrørende traktatbrudssager

Ombudsmanden fandt, at Kommissionen ikke havde respekteret en borgers berettigede forventninger. Kommissionen havde afgivet løfte om at nå til en konklusion om en traktatbrudsklage indgivet af en dansk borger, men havde ikke indfriet dette løfte. Klagen vedrørte danske myndigheders praksis med hensyn til beskatning af brugte biler importeret fra andre EU medlemsstater. Klageren gjorde gældende, at disse praksiser var i modstrid med reglerne om fri bevægelse. (1237/2002/(PB)OV)


Manglende konsekvens

Ombudsmanden kritiserede Kommissionen for manglende konsekvens i forbindelse med en forskningskontrakt med den Irske Fiskeristyrelse. Dette fulgte en klage fra den ansvarlige videnskabsmand som havde indgået kontrakten med Kommission. Han gjorde gældende, at Kommissionen ikke havde undersøgt, som den skulle havde gjort, en slutrapport som ændrede indholdet af udkastet som den havde godkendt et år tidligere. Han påstod, at Fiskeristyrelsen havde modtaget instruktioner om at ændre vigtige dele af indholdet i slutrapporten, enten i form af sletning, afvisning eller udvanding af rapportens konklusioner. Klageren mente, at Kommissionen skulle have anmodet om forklaring på ændringerne. (754/2003/GG)


Uregelmæssigheder i ansættelse

De Europæiske Fællesskabers personaleudvælgelseskontor accepterede en Cypriotisk borgers ansøgning i en åben udvælgelsesprøve. EPSO havde først afvist ansøgningen fordi den ikke var korrekt indsendt. Borgeren gjorde imidlertid gældende, at det var på grund af tekniske problemer med EPSOs server, at ansøgere havde været ude af stand til at udføre deres elektroniske registrering før udløbet af registreringsfristen som var angivet i meddelelsen. (OI/4/2003/ADB)


Personaleproblemer

Kommissionen betalte ex gratia kompensation til en klager i lyset af sagens usædvanlige omstændigheder, selvom den ikke mente, at den havde en egentlig juridisk pligt til at kompensere. Klageren arbejdede for institutionen, og påstod, at Kommissionen skulle havde betalt hende det fulde sekretærtilskud som hun var berettiget til. (1166/2002/(SM)IJH)

 

De kan læse mere om disse og andre Ombudsmandssager på:(1) Dette tal er beregnet ved at dividere procenten af samlede antal klager med procenten af befolkningen.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.