You have a complaint against an EU institution or body?

Det Europæiske Handicapår 2003: Ombudsmanden vil undersøge integration af handicappede

Den Europæiske Ombudsmand, P. Nikiforos Diamandouros, har indledt en undersøgelse på eget initiativ om integration af handicappede. Nu, hvor Det Europæiske Handicapår går på hæld, vil Ombudsmanden undersøge, hvilke tiltag Europa-Kommissionen har truffet for at sikre, at handicappede ikke forskelsbehandles i deres forbindelser med institutionen. Ombudsmanden har nu besluttet at begrænse omfanget af sin undersøgelse til Kommissionen, fordi denne institution spiller en central rolle i EU.

Ombudsmanden vil vurdere, om Kommissionens foranstaltninger på dette område er i overensstemmelse med dens retslige forpligtelser og afgivne løfter. Ombudsmanden understregede Kommissionens klare løfter til en gruppe mennesker, som hører til de mest ugunstigt stillede i vores samfund, og sagde: ”Handicappedes alvorlige situation kræver, at de afgivne løfter omsættes til praksis gennem effektive foranstaltninger. God forvaltningsskik kræver, at disse løfter føres hurtigt og effektivt ud i livet.” Han har derfor bedt Kommissionen informere ham om:

  • de tiltag, den har truffet eller vil træffe for at sikre, at handicappede ikke forskelsbehandles i deres forbindelser med institutionen, samt
  • tidsplanen for disse tiltags vedtagelse.

Kommissionen er blevet bedt om at svare inden den 29. februar 2004.

For at sikre, at de interesserede, der ønsker det, har mulighed for at give deres holdning til kende, vil Ombudsmanden informere de relevante statslige og ikke-statslige organisationer om sin undersøgelse på eget initiativ og vil offentliggøre alle relevante dokumenter i en særligt oprettet sektion på internetsiden:

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/da/3541/html.bookmark 

Baggrund

Mennesker med handicap udgør en betydelig del af befolkningen i Fællesskabet. Både de europæiske institutioner og medlemsstaterne har offentligt givet udtryk for, at handicappede som gruppe betragtet står over for en lang række problemer, der hindrer dem i at opnå lige muligheder, uafhængighed og fuld økonomisk og social integration. Der er på fællesskabsplan taget flere initiativer vedrørende dette spørgsmål, heraf mange af Kommissionen(1). I artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkendes og respekteres retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundet.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til José Martínez Aragón, ledende juridisk rådgiver, tlf. +33 3 88 17 24 01.


(1) I 1998 vedtog institutionerne en kodeks for god praksis i ansættelsen af handicappede, som indeholder en erklæring om institutionernes politik på området samt retningslinjer for deres tjenestegrenes handlinger i denne henseende. I den meddelelse, som Kommissionen vedtog i 2000 under titlen ”På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede”, gentog den forpligtelserne i kodeksen og definerede yderligere foranstaltninger til udvikling af bedste praksis inden for sin egen organisation.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.