You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Beslut

i ärende 1409/2014/MHZ om Europeiska kommissionens underlåtenhet att utföra en föregående konsekvensbedömning på området mänskliga rättigheter för frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

Ärendet gäller om Europeiska kommissionen först borde ha genomfört en konsekvensbedömning på området mänskliga rättigheter i samband med sina förhandlingar om att ingå ett frihandelsavtal med Vietnam. De klagande ansåg att en sådan bedömning var nödvändig, medan kommissionens ståndpunkt var att detta inte krävdes eftersom det redan 2009 hade gjorts en bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling inför ett förslag till frihandelsavtal mellan EU och Asean-länderna, och denna bedömning omfattade även Vietnam.

Ombudsmannen drog slutsatsen att kommissionens underlåtenhet att utföra en specifik konsekvensbedömning på området mänskliga rättigheter för Vietnam utgjorde ett administrativt missförhållande. I mars 2015 rekommenderade hon att kommissionen skulle genomföra en sådan bedömning utan ytterligare dröjsmål.

Kommissionen vägrade, och hävdade att dess ”icke-handelsrelaterade policyinstrument” och människorättsklausuler i partnerskaps- och samarbetsavtalet fyllde samma syfte.

Ombudsmannen höll inte med om detta och framhöll de särskilda aspekter som ingår i konsekvensbedömningen på området mänskliga rättigheter. Eftersom avtalet nu har ingåtts avslutade ombudsmannen ärendet med en kritisk anmärkning.