You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska utrikestjänstens vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till handlingar som rör dialogen om terrorismbekämpning mellan EU och Israel