You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na e-mail v súvislosti so sťažnosťami vo veci porušenia právnych predpisov týkajúcich sa uznávania odborných kvalifikácií v Rumunsku

The European Commission’s failure to reply to an e-mail regarding infringement complaints on the recognition of professional qualifications in Romania.