You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutie formulára na oznámenie podvodu Európskym úradom na boj proti podvodom (OLAF) na svojom webovom sídle pre osoby so zrakovým postihnutím